A A A A A
Bible Book List

FILIPENSES 2 Cakchiquel Occidental (CKW)

Tikachˈutinirisaj kiˈ achiˈel xuben ri Cristo

Wachˈalal, riqˈui ri Cristo can cˈo wi cukbel cˈuˈx. Riyaˈ chukaˈ nuyaˈ ajowabel chiquicojol ri yeniman riche (rixin), y ri Lokˈolaj ru‑Espíritu nuben chique chi can junan quiwech niquiben, chi nicajoˈ quiˈ y chi niquijoyowaj quiwech chicachibil quiˈ. Rumacˈariˈ xa jun iwech tibanaˈ, y can tiwajoˈ iwiˈ chiˈiwachibil iwiˈ. Y tek nichˈob rij jun cosa can junan iwech tibanaˈ, riche (rixin) chi queriˈ nitzˈakatisaj ri quicoten ri cˈo chic pa wánima. Ronojel cˈa ri niben chiˈijujunal, ma tiben ta xa riche (rixin) chi ninimirisaj iwiˈ, ni ma riche (rixin) ta chi xaxu (xaxe wi) chiwe riyix nucˈom wi pe ri utz. Xa tichˈutinirisaj iwiˈ, y tibanaˈ ka chi riyix xa majun ikˈij que chiquiwech ri nicˈaj chic. Ma xu (xe) ta cˈa riyix ri nichˈob ka iwiˈ, xa can queˈichˈoboˈ cˈa chukaˈ ri nicˈaj chic.

Can tibanaˈ cˈa riyix achiˈel ruchˈobonic ri Cristo Jesús. Ruma Riyaˈ astapeˈ can Dios wi, pero ma xuben ta chi can junan rukˈij riqˈui ri Dios. Riyaˈ ma xupokonaj ta cˈa xuyaˈ ca ri rukˈij rucˈojlen, y xoˈalex ka chuwech re ruwachˈulef. Can xoc cˈa winek achiˈel riyoj; xuben achiˈel jun ti mozo. Riyaˈ xoc cˈa winek achiˈel riyoj y xuchˈutinirisaj riˈ. Can xunimaj y xuben cˈa ronojel ri xubij ri Dios Tataˈixel chare; can xunimaj tzij chi xapon pa camic; ri camic chuwech ri cruz. Y rumariˈ ri Dios xuben chare chi can cˈo rukˈij rucˈojlen ri chilaˈ chicaj y xoc nimalaj Ajaf pa ruwiˈ ronojel. Y chukaˈ xuyaˈ jun rubiˈ ri más nim rukˈij que chiquiwech quinojel biˈaj. 10 Riche (rixin) chi queriˈ can pa rubiˈ ri Jesús, quexuqueˈ cˈa quinojel ri yecˈo chilaˈ chicaj, ri yecˈo chuwech re ruwachˈulef, y chukaˈ ri yecˈo chuxeˈ ri ulef. 11 Y quinojel xtiquibij chi ri Jesucristo yariˈ ri Ajaf, riche (rixin) chi queriˈ can xtiquiyaˈ rukˈij rucˈojlen ri Katataˈ Dios.

Riyoj ri kaniman chic ri Jesucristo yoj achiˈel sakil chuwech re ruwachˈulef

12 Rumacˈariˈ, riyix ri sibilaj yixinwajoˈ, nbij cˈa chiwe chi ma quixtaneˈ ta chi ninimaj rutzij ri Dios. Queriˈ xiben tek xicˈojeˈ iwuqˈui y wacami re ma yincˈo ta apo iwuqˈui, xa can más chi na tinimaj rutzij ri Dios. Titijaˈ ikˈij chrij ri colotajic, y can tixibij cˈa iwiˈ chi yixmacun chuwech ri Dios. 13 Ruma ri Dios yariˈ ri nisamej pa tak iwánima, y Riyaˈ nuyaˈ ri raybel chiwe riche (rixin) chi niben ri nika chuwech Riyaˈ. Y chukaˈ nuyaˈ iwuchukˈaˈ riche (rixin) chi yixcowin niben ri nrajoˈ ri Dios.

14 Y ronojel ri niben, can riqˈui cˈa ronojel iwánima tibanaˈ. Y ma riqˈui ta caˈiˈ icˈuˈx, ni ma riqˈui ta oyowal. 15 Queriˈ tibanaˈ riche (rixin) chi nicˈuaj jun utzilaj cˈaslen y man ta jun itzel nilitej chiwij. Can tikˈalajin cˈa chi yix ralcˈual ri Dios y chi man ta jun etzelal cˈo pa tak icˈaslen, astapeˈ yixcˈo chuwech re ruwachˈulef chiquicojol ri winek ri ma choj ta quicˈaslen; ri can ye sachnek riqˈui ri quinaˈoj. Yix cˈa riyix ri yixsakirisan quiche (quixin) ri winek riˈ, 16 ruma nikˈalajsaj ri chˈabel riche (rixin) cˈaslen chiquiwech. Y riyin can nwajoˈ cˈa chi iwuma riyix xtiquicot ta ri wánima chupan ri kˈij tek xtipe ri Cristo, ruma xtikˈalajin chi ma chak ta queriˈ xintij nukˈij chubanic ri samaj chicojol. 17 Y astapeˈ ta can xquicamisex, ruma ri samaj ri nben chicojol, pero riyin can yiquicot. Ruma riyix can cukul icˈuˈx riqˈui ri Dios y ri cukbel cˈuˈx riˈ can achiˈel jun ofrenda ri niyaˈ chare ri Dios, y ri nuquiqˈuel ri xtitix can xtoc chukaˈ jun ofrenda. Riche (rixin) chi queriˈ, riyix y riyin junan ta cˈa nikayaˈ jun ofrenda chare ri Dios. Y queriˈ riyin yiquicot iwuqˈui chiˈiwonojel. 18 Y can queriˈ chukaˈ tibanaˈ riyix, can quixquicot wuqˈui.

Ri Pablo nrajoˈ cˈa yerutek ri Timoteo y ri Epafrodito cˈa pa tinamit Filipos

19 Wi can ruraybel cˈa ri Ajaf Jesús, ri kachˈalal Timoteo xtapon iwuqˈui. Xtintek yan cˈa el chanin riche (rixin) chi nberacˈaxaj pe achique ibanon. Y queriˈ xticukeˈ nucˈuˈx riyin. 20 Ri kachˈalal ri yecˈo wuqˈui can majun chic jun ri can achiˈel ri Timoteo, ri can junan kánima riqˈui, ri can kitzij chi nuchˈob ri achique ibanon. 21 Ri nicˈaj chic ri yecˈo wuqˈui, xaxu (xaxe wi) ri nicˈatzin ka chique riyeˈ ri niquichˈob, y ma niquichˈob ta achique ri nicˈatzin pa rusamaj ri Cristo Jesús. 22 Yacˈa ri kachˈalal Timoteo iwetaman chi riyaˈ sibilaj utz. Iwetaman chi riyaˈ oconek achiˈel jun walcˈual, chi can junan yoj samajnek riqˈui. Riyaˈ can rujachon riˈ chupan ri samaj riche (rixin) chi kakˈalajsan ri lokˈolaj chˈabel ri niyaˈo colotajic. 23 Ya cˈa riyaˈ ri nchˈobon chi ntek el iwuqˈui, xa yacˈa ri cˈo chi nwetamaj na nabey achique xtibix chuwe pa kˈatbel tzij; wi yinelesex el pa cárcel o cˈo quichˈobon ri niquiben chuwe. Y cˈacˈariˈ tek xtintek el ri Timoteo iwuqˈui. 24 Y cukul nucˈuˈx chi ri Ajaf xtuben chuwe chi riyin chukaˈ xquicowin xquinapon iwuqˈui pa jun caˈiˈ oxiˈ kˈij apo.

25 Riyin xinchˈob cˈa chi nicˈatzin nitzolin yan el ri kachˈalal Epafrodito iwuqˈui; ri xitek pe wuqˈui riche (rixin) chi xinorutoˈ riqˈui ri nicˈatzin chuwe. Can kachibil wi cˈa kiˈ riqˈui riche (rixin) chi katijon kakˈij chi yoj samajnek pa rusamaj ri Dios. 26 Y riyaˈ sibilaj nrajoˈ chi yixrutzˈet yan chanin, y can nibison, ruma retaman chi riyix can xiwacˈaxaj yan chi riyaˈ xyawej. 27 Y kas kitzij wi chi riyaˈ sibilaj xyawej y xa jubaˈ ma xcom. Yacˈa ri Dios xujoyowaj ruwech riyaˈ y xujoyowaj chukaˈ nuwech riyin. Ruma wi ta xcom ri Epafrodito, xpe ta chic jun bis pa wánima ruma xa can yecˈo wi bis wuqˈui. 28 Rumariˈ riyin nwajoˈ chi ntek yan el chanin iwuqˈui, riche (rixin) chi niquicot ri iwánima tek xtitzˈet. Y tek cˈo chic iwuqˈui, riyin chukaˈ xtiqˈuis ka jubaˈ ri bis wuqˈui. 29 Can riqˈui cˈa quicoten ticˈuluˈ, ruma riyaˈ xa jun chic rubanon riqˈui ri Ajaf achiˈel ibanon riyix. Can tiyaˈ cˈa quikˈij ri kachˈalal ri ye achiˈel chukaˈ riyaˈ. 30 Queriˈ nbij chiwe ruma ri kachˈalal Epafrodito xa jubaˈ ma xcom ruma rusamaj ri Cristo. Ma xupokonaj ta xuyaˈ riˈ pa camic riche (rixin) chi xinorutoˈ, ruma ya riyaˈ ri xpe pan iqˈuexel riyix riche (rixin) chi xinorutoˈ.

Cakchiquel Occidental (CKW)

Copyright 1996 Wycliffe. This translation may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio) up to and inclusive of five hundred (500) verses without the express written permission of the publisher, providing the verses quoted do not amount to a complete book of the Bible nor do the verses quoted account for more than 25 percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. by Wycliffe Bible Translators International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes