Add parallel Print Page Options

Issakas Sønner var: Tola, Pua, Jasjub og Sjimron, fire. Tolas Sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Sjemuel, Overhoveder for Tolas Fædrenehuse, dygtige Krigere. Efter deres Slægtebøger udgjorde deres Tal på Davids Tid 22600. Uzzis Sønner: Jizraja, Jizrajas Sønner Mikael, Obadja, Joel og Jissjija, fem, alle sammen Overhoveder. Til dem hørte efter deres Slægtebøger, efter deres Fædrenehuse, krigsrustede Skarer, 36000; de havde nemlig mange kvinder og Børn. Deres Brødre, alle Issakars Slægter, var dygtige Krigere; de, som var indført i deres Slægtebog, udgjorde i alt 87 000.

Benjamins Sønner: Bela, Beker og Jediael, tre. Belas Sønner: Ezbon, Uzzi, Uzziel Jerimot og Iri, fem, Overhoveder for Fædrenehuse, dygtige Krigere; de, som var indført i deres Slægtebog, udgjorde 22034. Bekers Sønner: Zemira, Joasj, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet; alle disse var Bekers Sønner; de, som var indført i deres Slægtebog efter deres Slægter, Overhovederne for Fædrenehusene, dygtige Krigere, udgjorde 20 200. 10 Jediaels Sønner: Bilhan; Bilhans Sønner: Je'usj, Binjamin, Ehud, Kena'ana, Zetan, Tarsjisj og Ahisjahar; 11 alle disse var Jediaels Sønner, Overhoveder for deres Fædrenehuse, dygtige Krigere, 17200 øvede Krigere. 12 Og Sjuppim og Huppim var Irs Sønner, og Husjim var Ahers Sønner

13 Naftalis Sønner var: Jabaziel, Guni, Jezer og Sjallum. Bilhas Sønner:.

14 Manasses Sønner, som hans aramaiske Medhustru fødte: Hun fødte Makir, Gileads Fader. 15 Gilead ægtede en Kvinde ved Navn Ma'aka; hans Søster hed Hammoleket, og hans Broder hed Zelobad; Zelofbad havde kun Døtre. 16 Gileads Hustru Ma'aka fødte en Søn, som hun kaldte Peresj, medens hans Broder hed Sjeresj; hans Sønnervar Ulam og Rekem. 17 Ulams Sønner: Bedan. Det var Sønner af Gilead, en Søn af Makir, en Søn af Manasse. 18 Hans Søster Hammoleket fødte Isjhod, Abiezer og Mala. 19 Sjemidas Sønner: Ajan, Sjekm, Likhi og Ani'am.

20 Efraims Sønner: Sjutela hans Søn Bered, hans Søn Tahat, hans Søn El'ada, hans Sønahat, 21 hans Søn Zabad, hans Søn Sjutela - og Ezer og El'ad. Dem dræbte Mændene fra Gat, de indfødfe i Landet, fordi de var draget ned for at tage deres Hjorde. 22 Deres Fader Efraim sørgede i lang Tid over dem, og hans Brødre kom for at trøste ham. 23 Så gik han ind til sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte en Søn, som han kaldte Beri'a, fordi hans Hus var i Ulykke, da det skete. 24 Hans Datter var Sje'era, som byggede Nedre- og Øvre-Bet-Horon og Uzzen-Sje'era. 25 Hans Søn var Refa, hans Søn Resjef, hans Søn Tela, hans Søn Tahan, 26 hans Søn Ladan, hans Søn Ammihud, hans Søn Elisjama, 27 hans Søn Nun, hans Søn Josua. 28 Deres Besiddelser og Boliger var Betel med Småbyer, mod Øst Na'aran, mod Vest Gezer med Småbyer, fremdeles Sikem med Småbyer indtil Ajja med Småbyer; 29 langs Manassiternes Grænse Bet-Sjean med Småbyer, Ta'anak med Småbyer, Megiddo med Småbyer og Dor med Småbyer. I dem boede Israels Søn Josefs Sønner.

30 A Sønner: Jimna, Jisjva, Jisjvi og Beri'a og deres Søster Sera. 31 Beri'as Sønner: Heber og Malkiel, som var Birzajits Fader. 32 Heber avlede Jaflet, Sjomer, Hotam og deres Søster Sjua. 33 Jaflets Sønner: Pasak, Bimhal og Asjvat; det var Jaflets Sønner. 34 Sjemers Sønner: Ahi, Roga, Hubba og Aram. 35 Hans Broder Hotams Sønner: Zofa, Jimna, Sjelesj og Amal. 36 Zofas Sønner: Sua, Harnefer, Sjual, Beri, Jimra, 37 Bezer, Hod, Sjamma, Sjilsja, Jitran og Be'era. 38 Jeters Sønner: Jefunne, Pispa og Ara. 39 Ullas Sønner: Ara, Hanniel og Rizja. 40 Alle disse var Asers Sønner. Overhoveder for Fædrenehusene, udsøgte dygtige Krigere, Overhoveder for Øversterne. De, der var indført i Slægtebogen som brugelige til Krigstjeneste, talte 26000.