Add parallel Print Page Options

Davids Sønner, som fødtes ham i Hebron, var følgende: Ammon, den førstefødte, som han havde med Ahinoam fra Jizre'el, den anden Daniel, med Abigajil fra Karmel, den tredje Absalom, en Søn af Ma'aka, Kong Talmaj af Gesjurs Datter, den fjerde Adonija, Haggits Søn, den femte Sjefafja, som han havde med Abital, den sjette Jitream, som han havde med sin Hustru Egla. Seks fødtes ham i Hebron, hvor han herskede syv År og seks Måneder. Tre og tredive År herskede han i Jerusalem. Følgende fødtes ham i Jerusalem: Sjim'a, Sjobab, Natan og Salomo, hvilke fire han havde med Ammiels Datter Batsjua; fremdeles Jibhar, Elisjama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisjama. Be'eljada og Elifelet, i alt ni. Det var alle Davids Sønner foruden Medhustruernes Sønner; og Tamar var deres Søster.

10 Salomos Søn Rehabeam, hans Søn Abija, hans Søn Asa, hans Søn Josafat, 11 hans Søn Joram, hans Søn Ahazja, hans Søn Joas, 12 hans Søn Amazja, hans Søn Azarja, hans Søn Jotam, 13 hans Søn Akaz, hans Søn Ezekias, hans Søn Manasse, 14 hans Søn Amon, hans Søn Josias. 15 Josias's Sønner: Johanan, den førstefødte, den anden Jojakim, den tredje Zedekias, den fjerde Sjallum. 16 Jojakims Sønner: Hans Søn Jekonja, hans Søn Zedekias.

17 Den fængslede Jekonjas Sønner: Hans Søn Sjealtiel, 18 Malkiram, Pedaja, Sjen'azzar, Jekamja, Hosjama og Nedabja. 19 Pedajas Sønner: Zerubbabel og Sjim'i. Zerubbabels Sønner: Mesjullam og Hananja og deres Søster Sjelomit. 20 Mesjullams Sønner: Hasjuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jusjab Hesed, fem. 21 Hananjas Sønner: Pelatja, Jesja'ja, Refaja, Arnan, Obadja og Sjekanja. 22 Sje'kanjas Sønner: Sjemaja, Hattusj, Jig'al, Baria, Nearja og Sjafat, seks. 23 Nearjas Sønner: Eljoenaj, Hizkija og Azrikam, tre. 24 Eljoenajs Sønner: Hodavja, Eljasjib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani, syv.