Add parallel Print Page Options

Adam, Set Enosj, Kenan, Mahalal'el, Jered, Enok, Metusalem, Lemek, Noa, Sem, Kam og Jafet. Jafets Sønner: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifat og Togarma. Javans Sønner: Elisja, Tarsis, Kitæerne og Rodosboerne.

Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an. Kusj' Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas Sønner: Saba og Dedan. 10 Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden. 11 Mizrajim avlede Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne, 12 Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne. 13 Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, og Het, 14 Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne, 15 Hivviterne, Arkiterne, Siniterne, 16 Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne.

17 Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj. 18 Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber; 19 Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan. 20 Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner. 24 Sems Sønner: Arpaksjad, Sjela, 25 Eber, Peleg, Re'u, 26 Serug, Nakor, Tara 27 og Abram, det er Abraham.

28 Abrahams Sønner: Isak og Ismael. 29 Dette er deres Slægtebog: Ismaels førstefødte Nebajot, dernæst Kedar, Adbe'el, Mibsam, 30 Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafesj og Kedma. Det var Ismaels Sønner. 32 De Sønner, som Abrahams Medhustru Hetura fødte: Zimran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjua. Joksjans Sønner: Saba og Dedan. 33 Midjans Sønner: Efa, Efer, Hallok, Ahida og Elda'a. Alle disse var Keturas Sønner. 34 Abraham avlede Isak. Isaks Sønner: Jakob og Esau.

35 Esaus Sønner: Elifaz, Re'uel, Je'usj, Jalam og Kora. 36 Elifaz's Sønner: Teman, Omar, Zef, Gatam, Kenaz, Timna og Amalek. 37 Re'uels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. 38 Se'irs Sønner: Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana, Disjon, Ezer og Disjan. 39 Iotans Sønner: Hori og Hemam; og Lotans Søster var Timna. 40 Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjeft og Onam. Zib'ons Sønner: Ajja og Ana. 41 Anas Sønner: Disjon. Disjons Sønner: Hemdan. Esjban, Jitran og Keran. 42 Ezers Sønner: Bilhan, Za'avan og Akan. Disjans Sønner: Uz og Aran.

43 Følgende var de Konger, der herskede i Edoms, Land, før Israeliterne fik Konger: Bela, Beors Søn; hans By hed Dinhaba. 44 Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted. 45 Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans Sted. 46 Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Konge i hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne på Moabs Slette; hans By hed Avit. 47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted. 48 Da Samla døde, blev Sja'ul fra Rehobot ved Floden Konge i hans Sted. 49 Da Sja'ul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted. 50 Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad Konge i hans Sted; hans By hed Pa'i, og hans Hustru hed Mehetab'el, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab. 51 DaHadad døde, fremtrådte Edoms Stammehøvdinger: Høvdingerne Timna, Alja, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pioon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger.