A A A A A
Bible Book List

Ezra 8 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Tovarăşii lui Ezra

Iată capii de familii şi spiţele de neam ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artaxerxe. Din fiii lui Fineas, Gherşom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuş, din fiii lui Şecania; din fiii lui Pareoş, Zaharia şi cu el o sută cincizeci de bărbaţi înscrişi; din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, fiul lui Zeraria, şi cu el două sute de bărbaţi; din fiii lui Şecania, fiul lui Iahaziel şi cu el trei sute de bărbaţi; din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, şi cu el cincizeci de bărbaţi; din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, şi cu el şaptezeci de bărbaţi; din fiii lui Şefatia, Zebadia, fiul lui Micael, şi cu el optzeci de mii de bărbaţi; din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel, şi cu el două sute optsprezece bărbaţi; 10 din fiii lui Şelomit, fiul lui Iosifia şi cu el o sută şaizeci de bărbaţi; 11 din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, şi cu el douăzeci şi opt de bărbaţi; 12 din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, şi cu el o sută zece bărbaţi; 13 din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume iată-le: Elifelet, Ieiel şi Şemaia şi cu ei şaizeci de bărbaţi; 14 din fiii lui Bigvai, Utai şi Zabud şi cu ei şaptezeci de bărbaţi. 15 I-am strâns la râul care curge spre Ahava şi am tăbărât acolo trei zile. Am căutat între popor şi preoţi, şi n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi. 16 Atunci am trimis să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Şemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia şi Meşulam şi pe învăţătorii Ioiarib şi Elnatan. 17 I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, şi am pus în gura lor ce trebuiau să spună lui Ido şi fraţilor săi slujitori ai Templului care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru. 18 Şi, fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, şi cu el pe fiii şi fraţii lui, în număr de optsprezece; 19 pe Haşabia şi cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, fraţii săi şi fiii lor, în număr de douăzeci, 20 şi dintre slujitorii Templului, pe care David şi căpeteniile îi puseseră în slujba leviţilor, două sute douăzeci de slujitori ai Templului, toţi numiţi pe nume. 21 Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru tot ce era al nostru. 22 Mi-era ruşine să cer împăratului o oaste de însoţire şi călăreţi ca să ne ocrotească împotriva vrăjmaşului pe drum, căci spusesem împăratului: „Mâna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea şi mânia Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc.” 23 Pentru aceasta am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne-a ascultat. 24 Am ales douăsprezece căpetenii dintre preoţi, pe Şerabia, Haşabia şi zece din fraţii lor. 25 Am cântărit înaintea lor argintul, aurul şi uneltele date în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de către împărat, sfetnicii şi căpeteniile lui şi de toţi cei din Israel care se aflau acolo. 26 Am dat în mâinile lor şase sute cincizeci de talanţi de argint, unelte de argint de o sută de talanţi, o sută de talanţi de aur, 27 douăzeci de pahare de aur de o mie de darici şi două vase de aramă frumos poleită, tot atât de scumpă ca aurul. 28 Apoi le-am zis: „Sunteţi închinaţi Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte şi argintul şi aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri. 29 Fiţi cu ochii în patru şi luaţi lucrurile acestea sub paza voastră, până le veţi cântări înaintea căpeteniilor preoţilor şi înaintea leviţilor, şi înaintea capilor de familii ai lui Israel, la Ierusalim, în cămările Casei Domnului.” 30 Şi preoţii şi leviţii au luat greutatea argintului, aurului şi vaselor, ca să le ducă la Ierusalim, în Casa Dumnezeului nostru. 31 Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a douăsprezecea zi a lunii întâi. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi şi ne-a păzit de loviturile vrăjmaşului şi de orice piedică pe drum. 32 Am ajuns la Ierusalim şi ne-am odihnit acolo trei zile. 33 În ziua a patra, am cântărit în Casa Dumnezeului nostru argintul, aurul şi vasele pe care le-am încredinţat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, şi împreună cu ei leviţii Iozabad, fiul lui Iosua, şi Noadia, fiul lui Binui. 34 Fiind cercetate toate după număr şi greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. 35 Fiii robiei întorşi din robie au adus, ca ardere-de-tot Dumnezeului lui Israel, doisprezece viţei pentru tot Israelul, nouăzeci şi şase de berbeci, şaptezeci şi şapte de miei şi doisprezece ţapi, ca jertfe ispăşitoare, toate ca ardere-de-tot Domnului. 36 Au dat poruncile împăratului dregătorilor împăratului şi cârmuitorilor de dincoace de Râu, care au ajutat pe popor şi Casa lui Dumnezeu.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Ezra 8 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Căpeteniile clanurilor, însoţitori ai lui Ezra

Căpeteniile familiilor şi genealogiile celor care au plecat împreună cu mine din Babilon, în timpul domniei împăratului Artaxerxes, au fost:

dintre urmaşii lui Fineas – Gherşom;

dintre urmaşii lui Itamar – Daniel;

dintre urmaşii lui David – Hatuş,

fiul lui Şecania[a];

dintre urmaşii lui Paroş – Zaharia şi alţi o sută cincizeci de bărbaţi, înscrişi în genealogii împreună cu el;

dintre urmaşii lui Pahat-Moab – Elioenai, fiul lui Zerahia; împreună cu el mai erau încă două sute de bărbaţi;

dintre urmaşii lui Zatu[b] – Şecania, fiul lui Iahaziel; împreună cu el mai erau încă trei sute de bărbaţi;

dintre urmaşii lui Adin – Ebed, fiul lui Ionatan; împreună cu el mai erau încă cincizeci de bărbaţi;

dintre urmaşii lui Elam – Ieşaia, fiul lui Atalia; împreună cu el mai erau încă şaptezeci de bărbaţi;

dintre urmaşii lui Şefatia – Zebadia, fiul lui Mihail; împreună cu el mai erau încă optzeci de bărbaţi;

dintre urmaşii lui Ioab – Obadia, fiul lui Iehiel; împreună cu el mai erau încă două sute optsprezece bărbaţi;

10 dintre urmaşii lui Bani[c] – Şelomit, fiul lui Iosifia; împreună cu el mai erau încă o sută şaizeci de bărbaţi;

11 dintre urmaşii lui Bebai – Zaharia, fiul lui Bebai; împreună cu el mai erau încă douăzeci şi opt de bărbaţi;

12 dintre urmaşii lui Azgad – Iohanan, fiul lui Hakatan; împreună cu el mai erau încă o sută zece bărbaţi;

13 dintre cei din urmă urmaşi ai lui Adonikam – Elifelet, Ieiel şi Şemaia; împreună cu ei mai erau încă şaizeci de bărbaţi;

14 dintre urmaşii lui Bigvai – Utai şi Zacur; împreună cu ei mai erau încă şaptezeci de bărbaţi.

Călătoria lui Ezra spre Ierusalim

15 I-am convocat la râul care curge înspre Ahava şi ne-am aşezat tabăra acolo timp de trei zile. Am cercetat poporul şi preoţii şi nu am găsit pe nici unul dintre leviţi acolo. 16 Atunci am trimis după căpeteniile Eliezer, Ariel, Şemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia şi Meşulam şi după învăţătorii Ioiarib şi Elnatan, 17 pe care i-am trimis apoi la căpetenia Ido, care locuia la Casifia. Le-am zis ce anume să-i spună lui Ido şi rudelor sale, dintre slujitorii de la Templu care locuiau la Casifia, ca astfel să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru. 18 Şi fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Şerebia – un om chibzuit, unul dintre urmaşii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel – împreună cu încă optsprezece bărbaţi dintre fiii şi rudele sale, 19 precum şi pe Haşabia şi pe Ieşaia, dintre urmaşii lui Merari, împreună cu încă douăzeci de bărbaţi dintre fiii şi rudele lor. 20 Dintre slujitorii de la Templu puşi de David şi de căpeteniile sale în slujba leviţilor au adus două sute douăzeci, toţi menţionaţi pe nume.

21 Acolo, la râul Ahava, am vestit un post, smerindu-ne înaintea Dumnezeului nostru şi cerând de la El drum bun pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru toate averile noastre, 22 căci mi-a fost ruşine să-i cer împăratului oaste şi călăreţi care să ne apere de duşmani pe drum, odată ce îi spusesem împăratului că mâna Dumnezeului nostru este peste toţi cei ce-L caută, ca să le facă bine, dar puterea şi mânia Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc. 23 Am postit şi ne-am rugat Dumnezeului nostru cu privire la aceasta, iar El ne-a ascultat. 24 Apoi am ales douăsprezece dintre căpeteniile preoţilor, şi anume pe Şerebia, pe Haşabia şi pe zece din rudele lor, 25 şi am cântărit înaintea lor arginul, aurul şi vasele oferite în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de împărat, de sfetnicii săi, de căpeteniile sale şi de întreg Israelul prezent.

26 Le-am predat şase sute cincizeci de talanţi[d] de argint,

vase de argint în valoare de o sută de talanţi[e] de argint,

o sută de talanţi de aur,

27 douăzeci de cupe de aur în valoare de o mie de darici[f]

şi două vase de bronz de calitate, lustruit, la fel de valoros precum aurul.

28 Le-am zis atunci: „Voi sunteţi puşi deoparte pentru Domnul, iar vasele acestea sunt lucruri sfinte; totodată argintul şi aurul sunt un dar de bunăvoie adus Domnului, Dumnezeul strămoşilor voştri. 29 Vegheaţi şi păziţi-le până le veţi cântări înaintea căpeteniilor preoţilor şi leviţilor şi înaintea căpeteniilor familiilor lui Israel, în odăile Casei Domnului din Ierusalim.“ 30 Preoţii şi leviţii au preluat argintul, aurul şi vasele ca să le ducă la Ierusalim, la Casa Dumnezeului nostru.

31 Am plecat de la râul Ahava spre Ierusalim în a douăsprezecea zi a lunii întâi, iar mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi, păzindu-ne pe drum de atacul duşmanilor şi al tâlharilor. 32 Când am ajuns la Ierusalim, ne-am odihnit acolo timp de trei zile. 33 În a patra zi a fost cântărit argintul, aurul şi vasele, la Casa lui Dumnezeu, de către Meremot, fiul preotului Uria, care era însoţit de Elazar, fiul lui Fineas, şi de leviţii Iozabad, fiul lui Iosua, şi Noadia, fiul lui Binui. 34 Toate au fost preluate după număr şi după greutate şi, în ziua aceea, s-a înscris în documente greutatea lor totală.

35 Exilaţii întorşi din captivitate au adus Dumnezeului lui Israel, ca ardere de tot, doisprezece viţei pentru întreg Israelul, nouăzeci şi şase de berbeci, şaptezeci şi şapte de miei, iar ca jertfă pentru păcat – doisprezece ţapi. Toate acestea au fost aduse ca ardere de tot Domnului. 36 Au înmânat decretele împăratului satrapilor imperiali şi guvernatorilor provinciei de peste râu, iar aceştia au sprijinit poporul şi Casa lui Dumnezeu.

Footnotes:

  1. Ezra 8:3 Lit.: Hatuş, dintre fiii lui Şecania
  2. Ezra 8:5 Câteva mss LXX (vezi şi 1 Ezdra 8:32); TM nu conţine Zatu
  3. Ezra 8:10 Câteva mss LXX (vezi şi 1 Ezdra 8:36); TM nu conţine Bani
  4. Ezra 8:26 Aproximativ 20 t
  5. Ezra 8:26 Aproximativ 3 t
  6. Ezra 8:27 Aproximativ 8,5 kg
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes