Add parallel Print Page Options

Ang Listahan ng mga Bumalik na Bihag(A)

Ito ang listahan ng mga dinalang-bihag sa lalawigan ng Babilonia na bumalik sa Jerusalem at sa kani-kanilang bayan sa Juda. Nanirahan ang kanilang mga pamilya sa Babilonia simula pa nang ang mga ito ay dalhing-bihag doon ni Haring Nebucadnezar. Sa kanilang pagbabalik pinangunahan sila nina Zerubabel, Josue, Nehemias, Seraias, Reelaias, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum, at Baana.

Ito ang bilang ng mga angkan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag:

3-20 Ito ang listahan ng mga angkan ng Israelitang nakauwi:

Paros2,172
Sefatias372
Arah775
Pahat-moab (sa mga anak nitong sina Jeshua at Joab)2,812
Elam1,254
Zatu945
Zacai760
Bani642
Bebai623
Azgad1,222
Adonikam666
Bigvai2,056
Adin454
Ater (tinatawag ding Ezequias)98
Bezai323
Jora112
Hasum223
Gibar95

21-35 Ito naman ang listahan ng mga angkang nakabalik na nakatira sa mga sumusunod na bayan:

Bethlehem123
Netofa56
Anatot128
Azmavet42
Jearim, Cafira at Beerot743
Rama at Geba621
Micmas122
Bethel at Hai223
Nebo52
Magbis156
Elam1,254
Harim320
Lod, Hadid, at Ono725
Jerico345
Senaa3,630

36-39 Ito naman ang listahan ng mga angkan ng pari:

Jedaias (mula kay Jeshua)973
Imer1,052
Pashur1,247
Harim1,017

40-42 Ito naman ang listahan ng mga angkan ng Levita:

Jeshua at Kadmiel (mula kay Hodavias)74
Mga mang-aawit (mula kay Asaf)128
Mga bantay-pinto (mula kina Sallum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, at Sobai)139

43-54 Ang mga manggagawa naman ng Templo na nakabalik mula sa pagkabihag ay ang mga angkan nina:

Ziha, Hasufa, Tabaot,

Keros, Siaha, Padon,

Lebana, Hagaba, Akub,

Hagab, Samlai, Hanan,

Gidel, Gahar, Reaias,

Rezin, Nekoda, Gazam,

Uza, Pasea, Besai,

Asnah, Meunim, Nefisim,

Bakbuk, Hakufa, Harhur,

Bazlut, Mehida, Harsa,

Barkos, Sisera, Tema,

Nezias, at Hatifa.

55-57 Bumalik din mula sa pagkabihag ang mga sumusunod na angkan ng mga lingkod ni Solomon:

Sotai, Hasoferet, Peruda,

Jaala, Darkon, Gidel,

Sefatias, Hatil, Poqueret-hazebaim,

at Ami.

58 Ang kabuuang bilang ng mga nagmula sa angkan ng mga manggagawa sa Templo at ng mga lingkod ni Solomon na bumalik mula sa pagkabihag ay 392.

59-60 May 652 na buhat sa mga angkan nina Delaias, Tobias, at Nekoda ang bumalik mula sa mga bayan ng Tel-mela, Tel-harsa, Querub, Adan, at Imer, kahit hindi nila napatunayan na sila'y mga Israelita.

61-62 Hindi rin mapatunayan ng mga sumusunod na angkan ng mga pari ang kanilang pinagmulang lahi: Habaias, Hakoz, at Barzilai. Ang kauna-unahang ninuno ng angkang ito ay nakapag-asawa sa anak na babae ni Barzilai na Gileadita, kaya't ang pangalan ng kanilang angkan ay mula sa pangalan ng kanyang biyenan. Hindi sila ibinilang na mga pari sapagkat hindi nila napatunayan kung sino ang kanilang mga ninuno. 63 Sinabihan(B) sila ng tagapamahalang Judio na hindi sila maaaring kumain ng mga pagkaing handog sa Diyos hanggang wala pang pari na maaaring sumangguni sa Urim at Tumim.

64-67 Ang kabuuang bilang ng mga bumalik mula sa pagkabihag ay 42,360.

Ang kanilang mga utusang lalaki at babae ay 7,337.

Ang mga manunugtog na lalaki at babae ay 200.

Ang mga kabayo ay 736.

Ang mga mola ay 245.

Ang mga kamelyo ay 435.

Ang mga asno ay 6,720.

68 Nang dumating na sa Templo ni Yahweh sa Jerusalem ang mga bumalik mula sa pagkabihag, ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng kusang-loob na handog upang gamitin sa muling pagtatayo ng Templo sa dating kinatatayuan nito. 69 Ibinigay nila ang buo nilang makakaya para sa gawaing ito, at ang kabuuang naipon ay 500 kilong ginto, 2,800 kilong pilak, at sandaang kasuotan ng mga pari.

70 Ang(C) mga pari, ang mga Levita, at ang ilang mga tao ay nanirahan sa loob mismo ng lunsod ng Jerusalem at sa palibot nito. Ang mga manunugtog, ang mga bantay sa Templo, at ang mga manggagawa sa Templo ay nanirahan naman sa mga karatig-bayan. Ang ibang mga Israelita ay nanirahan sa mga bayang pinagmulan ng kani-kanilang mga ninuno.