A A A A A
Bible Book List

Ezechiel 45 Bible 21 (B21)

Svatý díl země

45 „Až si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze země svatý díl Hospodinu. Celé toto území o délce 25 000 loktů a šířce 20 000 [a] loktů bude svaté. (Z něj bude pro svatyni vyčleněn čtverec o straně 500 loktů, lemovaný pruhem volné země širokým 50 loktů.) [b] Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří přistupují k Hospodinu, aby mu sloužili. Zde bude místo pro jejich domy a svaté místo pro svatyni. Další 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení. [c]

Díl země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města. Bude 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu Izraele.

Území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od jejich západního okraje na západ a od jejich východního okraje na východ. Po délce bude od západní hranice až po východní sousedit vždy s jedním z kmenových podílů. Toto území bude v Izraeli jeho vlastnictvím. Moji vládci už nebudou utiskovat můj lid; nechají zbytek země jednotlivým kmenům domu Izraele.“

Výběr obětních dávek

Tak praví Panovník Hospodin: „Dost už, izraelští vládci! Zřekněte se útlaku a násilí, řiďte se právem a spravedlností a přestaňte odírat můj lid, praví Panovník Hospodin.

10 Mějte poctivé váhy, [d] poctivou efu a poctivý bat. [e] 11 Efa i bat ať mají stejnou míru; bat je desetina chomeru a také efa je desetina chomeru. Základní jednotkou ať je chomer. [f] 12 Šekel [g] ať váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů ať vám vydá za hřivnu. [h]

13 Toto bude vaše obětní dávka: šestina efy z každého chomeru pšenice a šestina efy z každého chomeru ječmene. [i] 14 Předepsaná dávka oleje (měřeno batem) bude desetina batu z každého koru [j] (jako deset batů tvoří chomer, tak také deset batů tvoří kor [k] ). 15 Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se použije na moučné, zápalné a pokojné oběti ke smíření za lid, praví Panovník Hospodin.

16 Všechen lid země bude tuto obětní dávku odevzdávat vládci. 17 Vládce pak bude dodávat zápalné i moučné oběti a úlitby o svátcích, novoluních, sobotách a vůbec o všech slavnostech domu Izraele. Postará se o oběti za hřích stejně jako o moučné, zápalné i pokojné oběti ke smíření za dům Izraele.“

Oběti při výročních slavnostech

18 Tak praví Panovník Hospodin: „Prvního dne prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. 19 Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře jí veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří. 20 Totéž uděláš i sedmého dne onoho měsíce za každého, kdo zhřešil nechtěně nebo z nevědomosti. Tak očistíte chrám.

21 Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka. [l] Po sedm dní této slavnosti se budou jíst nekvašené chleby. 22 Toho dne vládce přinese za sebe i za všechen lid země býčka jako oběť za hřích. 23 Po sedm dní této slavnosti bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů bez vady jako zápalnou oběť Hospodinu a jednoho kozla denně jako oběť za hřích. 24 Jako moučnou oběť přidá ke každému býku a beranu efu mouky a ke každé efě přidá hin [m] oleje.

25 Totéž bude přinášet po sedm dní slavnosti začínající patnáctého dne sedmého měsíce: [n] jak oběti za hřích, tak zápalné i moučné oběti a olej.“

Footnotes:

 1. Ezechiel 45:1 podle LXX (MT: 10 000); jednotkou je dlouhý loket (Eze 40:5), území tedy měří asi 13 × 10,5 km
 2. Ezechiel 45:2 Eze 42:20
 3. Ezechiel 45:5 podle LXX (MT: dvacet místností)
 4. Ezechiel 45:10 Lev 19:36; Přís 11:1; 20:23
 5. Ezechiel 45:10 1 efa (sypké látky) = 1 bat (tekutiny) = asi 22 l
 6. Ezechiel 45:11 1 chomer = asi 220 l
 7. Ezechiel 45:12 1 šekel = asi 11,5 g
 8. Ezechiel 45:12 1 hřivna = 60 šekelů = 684 g (běžná hřivna však vážila jen 50 šekelů, tj. 570 g)
 9. Ezechiel 45:13 tj. vždy jedna šedesátina z úrody
 10. Ezechiel 45:14 tj. jedna setina z vyprodukovaného oleje
 11. Ezechiel 45:14 podle Vul (MT: chomer)
 12. Ezechiel 45:21 Exod 12:1–28
 13. Ezechiel 45:24 1 hin = asi 3,6 l
 14. Ezechiel 45:25 tj. Slavnost stánků (Lev 23:33–36; 39–43; Num 29:12–38; Deut 16:13–15)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes