A A A A A
Bible Book List

Ezdráš 8 Bible 21 (B21)

Další navrátilci

Toto je seznam rodových vůdců a jejich příbuzných, kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešli z Babylonu:

Ze synů Pinchasových: Geršom;

ze synů Itamarových: Daniel;

ze synů Davidových: Chatuš, syn Šekaniášův;

ze synů Parošových: Zachariáš a s ním 150 zapsaných mužů;

ze synů Pachat-moábových: Eljoenaj, syn Zerachiášův, a s ním 200 mužů;

ze synů Zatuových: [a] Šekaniáš, syn Jachazielův, a s ním 300 mužů;

ze synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním 50 mužů;

ze synů Elamových: Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním 70 mužů;

ze synů Šefatiášových: Zebadiáš, syn Michaelův, a s ním 80 mužů;

ze synů Joábových: Obadiáš, syn Jechielův, a s ním 218 mužů;

10 ze synů Baniho: [b] Šelomit, syn Josifiášův, a s ním 160 mužů;

11 ze synů Bebajových: Zachariáš, syn Bebajův, a s ním 28 mužů;

12 ze synů Azgadových: Jochanan, syn Hakatanův, a s ním 110 mužů;

13 ze synů Adonikamových jmenovitě: Elifelet, Jehiel, Šemajáš a s nimi dalších 60 mužů;

14 ze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužů.

15 Shromáždil jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitech, ale žádné jsem nenašel. 16 Svolal jsem tedy vůdce Eliezera, Ariela, Šemajáše, Elnatana, Jariba, Elnatana, Nátana, Zachariáše a Mešulama spolu s učeným Jojaribem a Elnátanem 17 a poslal jsem je za Idem, představeným levitů v Kasifii. Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii: Ať nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. 18 Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna Leviho, syna Izraelova, nám poslali Šerebiáše, velmi schopného muže; s jeho syny a bratry jich bylo osmnáct. 19 Ze synů Merariho poslali Chašabiáše a Ješajáše; s jejich bratry a syny jich bylo 20. 20 Poslali také některé chrámové sluhy, které David s knížaty ustanovil, aby pomáhali levitům. Chrámových sluhů bylo 220; všichni jsou na jmenném seznamu.

21 Tehdy jsem tam u průplavu Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek. 22 Styděl jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: „Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí.“ 23 Postili jsme se tedy a prosili za to svého Boha, a vyslyšel nás.

24 Potom jsem vybral dvanáct předních kněží: Šerebiáše, Chašabiáše a dalších deset jejich bratrů. 25 Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož i všechen přítomný Izrael. 26 Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče:

650 talentů [c] stříbra,

100 talentů [d] stříbrného náčiní,

100 talentů zlata,

27 20 zlatých mis za 1 000 dareiků, [e]

2 nádoby z jakostní leštěné mosazi vzácné jako zlato.

28 Řekl jsem jim: „Jste svatí Hospodinu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zlato a stříbro je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich otců. 29 Pečlivě je střežte, dokud je v Jeruzalémě neodvážíte předním kněžím, levitům a představitelům izraelských otcovských rodů do komor Hospodinova chrámu.“ 30 Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za stříbro, zlato i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha.

31 Dvanáctého dne prvního měsíce [f] jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před nepřáteli a lupiči. 32 Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali.

33 Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi Meremotovi, synu Uriášovu, a Eleazarovi, synu Pinchasovu, za přítomnosti levitů Jozabada, syna Ješuova, a Noadiáše, syna Binuiho. 34 Vše bylo spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned zapsány.

35 Když se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti:

12 býčků za celý Izrael,

96 beranů,

77 jehňat,

12 kozlů jako oběť za hřích.

To vše přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. 36 Královským satrapům a zaeufratským hejtmanům předali královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali.

Footnotes:

  1. Ezdráš 8:5 podle LXX (Zatuových v MT chybí); srov. apokryfní 3.Ezd 8:32
  2. Ezdráš 8:10 podle LXX (Baniho v MT chybí); srov. apokryfní 3.Ezd 8:36
  3. Ezdráš 8:26 asi 22 tun
  4. Ezdráš 8:26 asi 3,4 tuny
  5. Ezdráš 8:27 asi 8,5 kg zlatých perských mincí
  6. Ezdráš 8:31 19. dubna 458 př. n. l.
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes