A A A A A
Bible Book List

Ezdráš 4 Bible 21 (B21)

Protivenství

Když nepřátelé Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: „Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od té doby, co nás sem přesídlil asyrský král Esar-chadon.“

Zerubábel, Jošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: „Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele, sami, jak nám přikázal perský král Kýros.“

Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra [a] až do vlády perského krále Dareia [b] podpláceli rádce, aby zmařili jejich úmysl.

Když se pak vlády ujal Xerxes, [c] hned v jeho nástupním roce bylo na obyvatele Judy a Jeruzaléma podáno udání. Také za vlády Artaxerxe napsal Bišlam s Mitredatem, Tabelem a ostatními svými společníky dopis perskému králi Artaxerxovi. Byl napsán aramejským písmem a je uveden aramejsky. [d] Kancléř Rechum a písař Šimšaj pak ohledně Jeruzaléma napsali králi Artaxerxovi následující dopis:

Kancléř Rechum, písař Šimšaj a jejich druhové soudci, zmocněnci a další představitelé perských, uruckých, babylonských, súských (to jest elamských) 10 i všech ostatních národů, které veliký a vznešený Ašurbanipal přistěhoval a usadil ve městě Samaří i jinde za Eufratem.

11 (Toto je znění dopisu, který mu poslali:)

Králi Artaxerxovi od tvých služebníků za Eufratem.

12 Oznamujeme králi, že Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se usadili v Jeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné město znovu vystavět. Začali budovat hradby a už opravili základy. 13 Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, přestanou odvádět dávky, daně i poplatky, čímž způsobí škodu královské pokladně. 14 Poněvadž jsme však trvale oddáni paláci, nemohli jsme se déle dívat na toto znevažování krále a posíláme králi toto oznámení. 15 Nechť se hledá v archivech tvých otců. Mezi záznamy nalezneš a zvíš, že to město se bouřilo a škodilo všem králům a říším a že v něm od starodávna vznikají povstání a vzpoury. Právě proto bylo to město zbořeno. 16 Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, ztratíš celé své území za Eufratem.

17 Král pak kancléři Rechumovi, písaři Šimšajovi a jejich společníkům v Samaří i jinde za Eufratem poslal tuto odpověď:

Pokoj.

18 Dopisu, který jste mi poslali, byla věnována pozornost a byl mi doslovně přečten. 19 Na můj příkaz bylo zkoumáno a zjištěno, že dotyčné město je od starodávna proti králům odbojné a že v něm vznikají povstání a vzpoury. 20 V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a vybírali dávky, daně i poplatky. 21 Proto vydejte pokyn k zastavení výstavby města, dokud nerozhodnu jinak. 22 Vyvarujte se při tom každé nedbalosti, aby snad králi nevznikla další škoda.

23 Jakmile byl dopis krále Artaxerxe přečten Rechumovi, písaři Šimšajovi a jejich druhům, vyrazili rychle do Jeruzaléma za Židy a násilím je donutili přestat. 24 Práce na Božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila až do druhého roku vlády perského krále Dareia. [e]

Footnotes:

  1. Ezdráš 4:5 viz pozn. Ezd 1:1
  2. Ezdráš 4:5 Dareios I. (521–486 př. n. l.)
  3. Ezdráš 4:6 hebr. Achašveroš, perský král (486–465 př. n. l.)
  4. Ezdráš 4:7 text Ezd 4:8–6:18 je v aramejštině
  5. Ezdráš 4:24 520 př. n. l.
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes