Add parallel Print Page Options

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care(A) S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt(B) şi al adevăratului cort(C), care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot(D) este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era(E) de trebuinţă ca şi celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege. Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra(F) lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: „Ia seama”(G), i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte”. Dar, acum, Hristos a căpătat(H) o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune. În(I) adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată(J), vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu, şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul. 10 Dar iată(K) legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul: Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu(L) voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 11 Şi nu(M) vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: ‘Cunoaşte pe Domnul!’ Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. 12 Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi(N) fărădelegile lor.” 13 Prin faptul că zice(O): „Un nou legământ”, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.

Legământul dintâi avea şi el porunci privitoare la slujba dumnezeiască şi la un locaş(P) pământesc de închinare. În adevăr(Q), s-a făcut un cort. În(R) partea dinainte, numită „Locul Sfânt”, era sfeşnicul(S), masa(T) şi pâinile pentru punerea înaintea Domnului; după(U) perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema „Locul Preasfânt”[a]. El avea un altar de aur pentru tămâie şi(V) chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas(W) de aur cu mană, toiagul lui Aaron(X), care înfrunzise, şi tablele(Y) legământului. Deasupra(Z) erau heruvimii slavei, care acopereau capacul ispăşirii[b] cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu de-amănuntul despre aceste lucruri. Şi după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoţii(AA) care fac slujbele, intră totdeauna în partea dintâi a cortului. Dar în partea a doua intră numai marele preot, odată(AB) pe an şi nu fără sânge, pe(AC) care îl aduce pentru sine însuşi şi pentru păcatele din neştiinţă ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt(AD) arăta că(AE) drumul în Locul Preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul dintâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri şi jertfe care(AF) nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârşirea cerută de cugetul lui. 10 Ele sunt doar nişte porunci pământeşti, date ca toate cele privitoare la mâncăruri(AG), băuturi şi felurite(AH) spălături, până(AI) la o vreme de îndreptare. 11 Dar Hristos a venit ca Mare Preot(AJ) al bunurilor(AK) viitoare, a trecut prin(AL) cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, 12 şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt nu cu(AM) sânge de ţapi şi de viţei, ci(AN) cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat(AO) o răscumpărare veşnică(AP). 13 Căci, dacă sângele(AQ) taurilor şi al ţapilor şi(AR) cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţesc şi le aduc curăţirea trupului, 14 cu cât mai mult sângele(AS) lui Hristos, care(AT), prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine(AU) Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va(AV) curăţi cugetul vostru de faptele(AW) moarte, ca să slujiţi(AX) Dumnezeului celui viu! 15 Şi tocmai(AY) de aceea este El Mijlocitorul(AZ) unui legământ nou, pentru ca(BA), prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei(BB) ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită. 16 În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. 17 Pentru că un testament(BC) nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăieşte cel ce l-a făcut. 18 De aceea(BD), şi întâiul legământ n-a fost sfinţit fără sânge. 19 Şi, într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat(BE) sânge de viţei şi de ţapi, cu(BF) apă, lână stacojie şi isop, a stropit cartea şi tot norodul 20 şi a zis: „Acesta(BG) este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi”. 21 De asemenea, a stropit cu sânge cortul(BH) şi toate vasele pentru slujbă. 22 Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi(BI) fără vărsare de sânge, nu este iertare. 23 Dar, deoarece chipurile(BJ) lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţite în felul acesta, trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţite cu jertfe mai bune decât acestea. 24 Căci(BK) Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul(BL) adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se(BM) înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. 25 Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuşi, ca marele preot(BN) care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui, 26 fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârşitul(BO) veacurilor, S-a arătat o singură dată(BP) ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa. 27 Şi(BQ), după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar(BR) după aceea vine judecata, 28 tot aşa, Hristos(BS), după ce S-a adus(BT) jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora(BU), Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor(BV) ce-L aşteaptă.

10 În adevăr, Legea, care are umbra(BW) bunurilor(BX) viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu(BY) poate niciodată, prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi(BZ) pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţiţi odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de păcate? Dar(CA) aducerea-aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe; căci este cu neputinţă(CB) ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot(CC), nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: ‘Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’ ” După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat”, (lucruri aduse toate după Lege), apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule”. El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua. 10 Prin(CD) această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin(CE) jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna. 11 Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare(CF) zi şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe care(CG) niciodată nu pot şterge păcatele, 12 El(CH), dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu 13 şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii(CI) Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. 14 Căci printr-o singură jertfă El a făcut(CJ) desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. 15 Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis: 16 „Iată legământul(CK) pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: Voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în mintea lor”, 17 adaugă: „Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor”. 18 Dar, acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. 19 Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele(CL) lui Isus avem o intrare slobodă(CM) în Locul Preasfânt 20 pe calea(CN) cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin(CO) perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, 21 şi fiindcă avem un Mare preot(CP) pus peste casa(CQ) lui Dumnezeu, 22 (CR) ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină(CS), cu inimile stropite şi curăţite de(CT) un cuget rău şi cu trupul spălat(CU) cu o apă curată. 23 (CV) ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios(CW) este Cel ce a făcut făgăduinţa. 24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. 25 Să nu părăsim(CX) adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu(CY) atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie(CZ). 26 Căci, dacă(DA) păcătuim cu voia, după(DB) ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, 27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia(DC) unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi. 28 Cine(DD) a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia(DE) a doi sau trei martori. 29 Cu cât(DF) mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări(DG) sângele legământului cu care a fost sfinţit şi va batjocori(DH) pe Duhul harului? 30 Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A(DI) Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!” Şi în altă parte: „Domnul(DJ) va judeca pe poporul Său”. 31 Grozav(DK) lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu! 32 Aduceţi-vă(DL) aminte de zilele de la început, când, după ce aţi fost luminaţi(DM), aţi dus o mare(DN) luptă de suferinţe: 33 pe de o parte, eraţi puşi ca privelişte(DO) în mijlocul ocărilor şi necazurilor şi, pe de alta, v-aţi făcut părtaşi(DP) cu aceia care aveau aceeaşi soartă ca voi. 34 În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă(DQ) şi aţi primit cu bucurie răpirea(DR) averilor voastre, ca unii care ştiţi că aveţi(DS) în ceruri o avuţie mai bună, care(DT) dăinuie. 35 Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire! 36 Căci(DU) aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta(DV) ce v-a fost făgăduit. 37 „Încă(DW) puţină, foarte puţină vreme”, şi „Cel(DX) ce vine va veni, şi nu va zăbovi. 38 Şi cel neprihănit(DY) va trăi prin credinţă, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.” 39 Noi însă nu suntem din aceia care(DZ) dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă(EA) pentru mântuirea sufletului.

Footnotes

  1. Evrei 9:3 Sau Sfânta Sfintelor.
  2. Evrei 9:5 Sau scaunul îndurării.