Add parallel Print Page Options

De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele. Căci, dacă Cuvântul vestit(A) prin îngeri s-a dovedit nezguduit şi dacă orice(B) abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire, cum(C) vom scăpa noi dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care(D), după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a(E) fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea(F) mărturia lor cu(G) semne, puteri şi felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite(H) după(I) voia Sa! În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea(J) viitoare despre care vorbim. Ba încă, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire: „Ce(K) este omul ca să-Ţi aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puţină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă şi cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor Tale, toate(L) le-ai supus sub picioarele lui.”

În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuşi, acum, încă nu(M) vedem că toate îi sunt supuse. Dar pe Acela(N) care a fost făcut pentru „puţină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat(O) cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru(P) toţi. 10 Se cuvenea, în adevăr(Q), ca Acela pentru(R) care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească(S), prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii(T) lor. 11 Căci Cel(U) ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt(V) dintr-unul. De aceea, Lui nu-I(W) este ruşine să-i numească „fraţi”, 12 când zice: „Voi vesti(X) Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda(Y) în mijlocul adunării”. 13 Şi iarăşi: „Îmi voi pune încrederea în El”. Şi în alt loc: „Iată-Mă(Z), Eu şi copiii pe care(AA) Mi i-a dat Dumnezeu!” 14 Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi(AB) El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca(AC), prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul, 15 şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii(AD), erau supuşi robiei toată viaţa lor. 16 Căci, negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. 17 Prin urmare, a trebuit să Se asemene(AE) fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos(AF) şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. 18 Şi(AG) prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.

De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea(AH) cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul(AI) şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum şi Moise(AJ) a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu.” Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce(AK) a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăşi. Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce(AL) a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise(AM), el a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu”, ca slugă(AN), ca să mărturisească(AO) despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca Fiu(AP), peste(AQ) casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă(AR) păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul(AS) Sfânt: „Astăzi(AT), dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au pus la încercare şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani! 10 De aceea M-am dezgustat de neamul acesta şi am zis: ‘Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele!’ 11 Am jurat dar în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” 12 Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. 14 Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos dacă(AU) păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început, 15 câtă vreme se zice: „Astăzi(AV), dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii”. 16 Cine(AW) au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care ieşiseră din Egipt prin Moise? 17 Şi cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră şi ale(AX) căror trupuri moarte au căzut în pustie? 18 Şi cui(AY) S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? 19 Vedem(AZ) dar că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor.

(BA) luăm dar bine seama ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit. Pe când noi(BB), fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis: „Am(BC) jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: „Dumnezeu S-a(BD) odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui”. Şi aici este zis iarăşi: „Nu vor intra în odihna Mea!” Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta şi pentru că aceia(BE) cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, El hotărăşte din nou o zi: „Astăzi(BF)”, zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. 10 Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. 11 Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi(BG) pildă de neascultare. 12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu(BH) şi lucrător, mai(BI) tăietor decât orice sabie(BJ) cu două tăişuri: pătrunde(BK) până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. 13 Nicio(BL) făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit(BM) înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. 14 Astfel, fiindcă avem un Mare Preot(BN) însemnat, care(BO) a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să(BP) rămânem tari în mărturisirea noastră. 15 Căci n-avem(BQ) un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit(BR) ca şi noi, dar(BS) fără păcat. 16 (BT) ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.