Add parallel Print Page Options

Podobenstvo o svadobnej hostine

22  Ježiš im vyrozprával ďalší príbeh, aby lepšie pochopili, čomu je podobné nebeské kráľovstvo.

Istý kráľ vystrojil synovi honosnú svadbu. Pozval mnoho hostí, a keď bola svadobná hostina pripravená,

poslal sluhov, aby ich priviedli, ale hostia odmietli prísť.

Preto poslal ešte raz sluhov s odkazom: Slávnostná hostina je pre vás pripravená, poponáhľajte sa!

Ale pozvaní jeho odkaz nebrali vážne. Jeden sa pobral na pole, iný za obchodom,

podaktorí sa dokonca zmocnili kráľových poslov, zbili ich a niektorých aj zabili.

To kráľa popudilo, poslal oddiely vojska, dal vrahov pobiť a ich mesto vypáliť.

Vtedy povedal svojim poslom: Svadobná hostina je pripravená, ale pozvaní hostia jej neboli hodní.

Choďte na rázcestie a pozvite na svadbu každého, koho stretnete.

10 Poslovia teda šli a priviedli všetkých, ktorých stretli, dobrých aj zlých, takže sa svadobná sieň naplnila.

11 Keď vstúpil kráľ, aby privítal hostí, zazrel jedného, ktorý si neobliekol pripravené svadobné šaty.

12 Priateľ môj, ako si sa odvážil prísť bez svadobného odevu? vyčítal mu. Ten nevedel, čo má odpovedať.

13 Vtedy kráľ rozkázal sluhom: Poviažte ho a vyhoďte von do tmy, kde bude len nárek a utrpenie.

14 Lebo mnohí sú pozvaní, ale len niektorí sú ochotní prísť. "

Ježišova odpoveď na úskočné otázky

15 Farizeji sa zišli, aby sa dohodli, čo urobiť, aby Ježiša dostali do pasce. Chceli ho prichytiť pri slovách, ktoré by potom mohli použiť na jeho obžalobu.

16 Poslali k nemu svojich žiakov spolu s Herodesovými stúpencami a tí povedali: Majstre, vieme, že si čestný a že pravdivo učíš ceste k Bohu bez ohľadu na to, aké má kto postavenie.

17 Tak nám teda povedz: je správne odvádzať rímskemu cisárovi daň?"

18 Ale Ježiš postrehol ich zlý úmysel a povedal: Vy pokrytci! Chcete ma dobehnúť úskočnými otázkami?

19 Ukážte mi mincu!" A podali mu denár.

20 Čí obraz a meno sú na ňom vyrazené?"

21 Cisárove," odpovedali.

Tak teda dávajte cisárovi, čo je cisárovo, a čo je Božie, dávajte Bohu," odpovedal im.

22 Zaskočení tou odpoveďou odišli.

Otázky o vzkriesení

23 Prišli za ním aj saduceji, ktorí tvrdia, že vzkriesenie z mŕtvych nie je možné, a spýtali sa ho:

24 Majstre, v Mojžišovom zákone čítame, že ak niekto umrie bezdetný, jeho slobodný brat je povinný vziať si vdovu po bratovi a splodiť potomka, aby sa zachoval jeho rod.

25 U nás sa vyskytol takýto prípad: Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil a potom bezdetný umrel, takže jeho žena sa stala manželkou druhého brata.

26 Aj tento brat umrel bezdetný a takto sa to opakovalo u tretieho, ba až siedmeho brata.

27 Napokon umrela aj žena.

28 Ktorému z tých bratov bude po vzkriesení patriť? Bola predsa manželkou všetkých siedmich!"

29 Ježiš im odpovedal: Hovoríte nezmysly, lebo nepoznáte ani Písmo, ani Božiu moc.

30 Po vzkriesení zaniknú telesné vzťahy, ľudia budú ako anjeli.

31 A čo sa týka vzkriesenia z mŕtvych, pozorne čítajte Písmo. Ako nazýva Boh sám seba?

32 Ja som Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov. On nie je Bohom mŕtvych, ale živých."

Najdôležitejšie prikázanie

33 Tieto odpovede urobili hlboký dojem na zástupy, ale nie na farizejov.

34 Keď sa dopočuli, že umlčal saducejov, poverili

35 jedného zo svojich učiteľov Zákona, aby ho pokúšal:

36 Majstre, ktoré je najväčšie prikázanie v Zákone?"

37 Ježiš mu odpovedal: Miluj Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou aj mysľou.

38 To je prvé a najdôležitejšie prikázanie.

39 Druhé v poradí dôležitosti je toto: Miluj svojho blížneho ako samého seba.

40 Na týchto dvoch prikázaniach stojí celý Mojžišov zákon aj odkaz prorokov."

Čí syn je Kristus

41 Keď sa farizeji zhromaždili, Ježiš sa ich opýtal:

42 Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je?" Odpovedali mu: Dávidov."

43 Povedal im: Ako to, že ho potom Dávid volá v duchu svojím Pánom, keď hovorí:

44 Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojom pravom boku, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy?

45 Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť jeho synom?"

46 A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. Od toho dňa sa ho už nik neodvážil na nič vypytovať.