Add parallel Print Page Options

Podobenstvá o nebeskom kráľovstve

13  Toho istého dňa vyšiel Ježiš z domu a pobral sa na breh jazera.

Onedlho sa okolo neho zhromaždil taký veľký zástup, že musel vstúpiť do člna. Kázal v člne a zástup ho počúval na brehu.

Aby mu lepšie rozumeli, používal mnohé podobenstvá.

O rozsievačovi

Roľník sial na poli obilie. Ako rozsieval, padli niektoré zrná na okraj cesty, zlietli sa vtáky a pozobali ich.

Iné zrná dopadli na skalnatú pôdu, kde bolo málo ornice. Obilie rýchlo vzklíčilo,

ale keď začalo páliť slnko, uschlo, lebo korienky nemohli ísť do hĺbky.

Poniektoré zrná padli medzi bodliaky. Keď bodľačie vyrástlo, udusilo klásky.

Ostatné zrná padli do úrodnej pôdy. Obilie vyrástlo a prinieslo úrodu. Na niektorom klase bolo sto zrniek, na inom šesťdesiat a na ďalšom tridsať.

Tak teda, kto má uši, nech počuje!"

Prečo Ježiš hovorí v podobenstvách

10 Pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: Prečo im hovoríš v podobenstvách?"

11 Odpovedal im: Vám už Boh zjavil tajomstvo nebeského kráľovstva, ale im ešte nie.

12 Lebo ten, kto už pochopil, pochopí aj viac. Ale kto chápe málo, príde aj o to málo.

13 Používam podobenstvá, ľudia totiž počujú a vidia, a predsa nechápu.

14 Tak sa na nich plní Izaiášovo proroctvo: Budete počúvať, ale neporozumiete, budete sa dívať, ale neuvidíte.

15 Lebo srdce tohto ľudu otupelo, sú duchovne hluchí a zavreli oči, aby nevideli, nepočuli a neporozumeli, aby sa neobrátili k Bohu, ktorý by ich mohol uzdraviť.

16 Ale šťastné sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú.

17 Mnohí proroci túžili vidieť, čo vy vidíte, a počuť, čo vy počujete, ale nemohli."

Prečo Božie slovo v ľudskom srdci vždy nevyklíči

18 A teraz počúvajte, aký je zmysel príbehu o rozsievačovi.

19 Cesta, kam padli niektoré zrná, predstavuje srdce ľudí, ktorí počujú o Božom kráľovstve, ale nerozumejú tomu. Prichádza satan a vyrve to, čo bolo zasiate.

20 Skalnatá pôda predstavuje srdce človeka, ktorý počuje Božie posolstvo a prijíma ho síce s veľkou radosťou,

21 ale povrchne, a tak v ňom nezapustí korene. Keď potom prídu ťažkosti alebo prenasledovanie pre vieru, jeho nadšenie ochabne a to, čo bolo zasiate, sa stratí.

22 Pôda zarastená bodľačím predstavuje človeka, ktorý počuje Božie posolstvo, ale každodenné starosti a túžba po bohatstve udusia slovo.

23 Úrodná pôda predstavuje srdce človeka, ktorý počuje Božie posolstvo, oddá sa jeho životodarnému vplyvu. Úžitok z toho je mnohonásobný, u niekoho väčší, u iného menší."

Kúkoľ medzi pšenicou

24 Potom použil ďalšie podobenstvo: Nebeské kráľovstvo je podobné hospodárovi, ktorý zasial na svojom poli dobré semeno.

25 Ale v noci, keď ľudia spali, jeho nepriateľ rozhodil medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.

26 Keď obilie vyrástlo a vyklasilo sa, ukázal sa aj kúkoľ.

27 Sluhovia prišli za hospodárom a povedali mu: Veď si zasial čisté semeno, kde sa vzal kúkoľ? --

28 To urobil nepriateľ! odpovedal im.

Pôjdeme to pole vyplieť, ponúkli sa.

29 Ale hospodár nesúhlasil: Nie, nerobte to. S kúkoľom by ste mohli ľahko vytrhnúť aj pšenicu.

30 Necháme oboje dorásť a pri žatve rozkážem žencom, aby najprv vybrali kúkoľ, zviazali ho do snopkov a spálili a pšenicu zhromaždili do mojej stodoly. "

O horčičnom semene a o kvásku

31 Predložil im iný obraz: S nebeským kráľovstvom je to ako s horčičným semienkom, ktoré človek zasial na poli.

32 Je síce najdrobnejšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je to najmohutnejšia bylina, ba je z neho ker, takže prilietajú vtáci a hniezdia v ňom."

33 A použil ďalšie podobenstvo: S nebeským kráľovstvom je to ako s kváskom, ktorý žena vzala, zarobila do troch meríc múky a všetko cesto nakyslo."

34 V tomto kázaní používal Ježiš výhradne podobenstvá. Tak sa naplnilo staré proroctvo: Budem im hovoriť v obrazoch.

35 Tajomstvá, ktoré boli skryté, im odhalím."

Ježiš vysvetľuje podobenstvo o kúkoli

36 Ježiš potom rozpustil zástupy a šiel domov. Obklopili ho jeho učeníci a poprosili ho, aby im vyložil podobenstvo o kúkoli na poli.

37 Dobre," súhlasil, ja som hospodár, ktorý seje dobré semeno.

38 Pole predstavuje tento svet, dobré semeno sú deti nebeského kráľovstva, a kúkoľ sú ľudia, ktorí podľahli zlu.

39 Nepriateľ, ktorý kúkoľ rozosial, je diabol. Žatva predstavuje koniec sveta a ženci sú anjeli.

40 Tak ako v tomto príbehu je kúkoľ oddelený a spálený, tak bude i na konci sveta.

41 Pošlem svojich anjelov a tí vyženú z nebeského kráľovstva všetkých, ktorí sa proti nemu stavali, i všetkých, ktorí páchali zlo.

42 Ich koniec bude hrozný. Spáli ich oheň, budú plakať a škrípať zubami.

43 A vtedy tí, čo plnili Božiu vôľu, sa zaskvejú v kráľovstve nebeského Otca ako slnko. Zapamätajte si to a premýšľajte o tom!"

O poklade a vzácnej perle

44 Nebeské kráľovstvo je ako skrytý poklad, ktorý nejaký človek objaví na poli a znova ho zakope. Od radosti predá všetko, čo má, a kúpi to pole.

45 Alebo je podobné kupcovi s perlami, ktorý hľadá vzácne perly.

46 Keď objaví mimoriadne krásnu perlu, predá všetko, čo má, len aby ju získal.

47 Nebeské kráľovstvo môžeme ďalej prirovnať k sieti, ktorá sa spustí do mora. Zachytí sa v nej všetko možné.

48 Keď je sieť plná, vytiahnu ju rybári na breh, jedlé ryby vyberú do košov, zlé vyhodia.

49 Tak to bude na konci sveta. Prídu Boží anjeli, oddelia zlých od spravodlivých

50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

51 Porozumeli ste všetkému?" -- Áno," odpovedali.

52 Potom doložil: Každý učiteľ Zákona, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý ponúka zo svojej komory nové aj staré veci."

Je to iba syn tesárov?

53 Keď Ježiš dorozprával tieto podobenstvá, vrátil sa do Nazareta,

54 do svojho domovského mesta. Učil v tamojšej synagóge. Všetci sa čudovali: Kde sa v ňom berie taká múdrosť a moc?

55 Veď je to tesárov syn, matka je predsa Mária a Jakub, Jozef, Šimon a Júda sú jeho bratia!

56 Aj jeho sestry žijú medzi nami. Odkiaľ to ten človek má?"

57 A pohoršovali sa nad ním. Ježiš im povedal: Proroka si vážia všade omnoho väčšmi ako v jeho rodnom meste a v jeho domove!"

58 Pre ich nevieru tam nemohol vykonať mnoho zázrakov.