Add parallel Print Page Options

Pán soboty

12  Raz v sobotu, vo sviatočný deň Židov, prechádzal Ježiš so svojimi učeníkmi obilným poľom. Učeníci boli hladní, trhali klasy a jedli zrno.

Videli to farizeji a žalovali Ježišovi: Pozri, tvoji učeníci robia, čo sa v sobotu nesmie robiť!"

Ježiš im odpovedal: Azda ste nečítali, čo urobil kráľ Dávid, keď on aj jeho družina boli hladní?

Ako vošli do chrámu a jedli posvätné chleby, ktoré smeli jesť iba kňazi?

Alebo ste nečítali v Mojžišovom zákone, že kňazi v chráme pracujú v sobotu? Porušujú sobotný pokoj, a predsa nie sú vinní.

Vravím vám, že je tu niekto, kto je viac ako chrám.

Keby ste rozumeli slovám: Nejde mi o obete, ale chcem, aby ste boli milosrdní, tak by ste nikoho neodsudzovali neprávom.

Syn človeka je pánom aj nad sobotou."

Odtiaľ šiel do synagógy.

10 Tam bol človek s nevládnou rukou. Farizeji hľadali nejakú zámienku, aby mohli Ježiša obžalovať, preto sa ho spýtali: Je dovolené v sobotu uzdravovať?"

11 Odpovedal im: Keby niekto z vás mal jedinú ovcu a tá by mu v sobotu spadla do rokle, neurobil by všetko, aby ju z nej vytiahol ešte v ten deň?

12 A o čo je cennejší človek! Preto je správne robiť dobro aj v sobotu."

13 Obrátil sa k postihnutému a povedal mu: Vystri ruku!" Poslúchol ho a ruka bola zdravá ako tá druhá.

14 Farizeji odišli a radili sa, ako by Ježiša zahubili.

Ježiš napĺňa proroctvo Starého zákona

15 Ježiš postrehol ich úmysly a odišiel. Mnohí šli za ním a on uzdravil všetkých chorých.

16 Ale prikázal im, aby o ňom veľa nehovorili.

17 Tak sa naplnilo Izaiášovo proroctvo:

18 Toto je môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, potešenie mojej duše. Dám mu svojho Ducha a bude súdiť národy.

19 Nebude sa hádať, ani nikoho prekrikovať, nebude robiť hurhaj na uliciach,

20 nalomené steblo nedolomí, tlejúci knôt nezhasí, kým právo nebude triumfovať.

21 Stane sa nádejou všetkých národov."

Zdroj Ježišovej moci

22 Tu k nemu priviedli posadnutého človeka, ktorý bol navyše slepý aj nemý. Ježiš ho uzdravil, vrátil mu zrak aj reč.

23 Zástupy žasli a vraveli: Nie je on naozaj Mesiáš, syn kráľa Dávida?"

24 Ale počuli o tom zázraku farizeji a namietali: Veď ten vyháňa zlých duchov iba s pomocou ich vládcu Belzebula!"

25 Ale Ježiš vedel, čo si myslia, a preto povedal: Rozdelené kráľovstvo pustne a nijaké mesto alebo dom vnútorne rozdvojené neobstoja.

26 Tak nemôže satan vyháňať satana. Ako by potom obstálo jeho kráľovstvo?

27 Ak ja vyháňam zlých duchov s pomocou Belzebula, vládcu duchovnej tmy, s čou pomocou ich vyháňajú vaši žiaci? Preto oni budú vašimi sudcami.

28 Ale ak vyháňam zlo v moci Božieho Ducha, tak už prišlo k vám Božie kráľovstvo.

29 Ak chce niekto ukradnúť veci z domu silného muža, musí ho najprv zviazať, a len potom si ich môže odniesť. Tak aj zo satanovej moci môže vyslobodiť len ten, kto je silnejší ako on.

30 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto mi nepomáha, ten škodí mojej veci.

31 Preto vám hovorím, že každý hriech aj rúhanie sa ľuďom odpustí, ale rúhanie proti Svätému Duchu sa neodpustí.

32 Tomu, kto by hovoril niečo proti Synovi človeka, sa odpustí. Ale pozor -- nehovorte proti Svätému Duchu, to vám Boh neodpustí ani na tomto svete, ani na onom."

Podľa ovocia sa pozná strom

33 Aký strom vypestujete, také ovocie bude rodiť. Dobrý dobré, zlý zlé. Veď strom sa pozná podľa ovocia.

34 Ako by ste mohli dobre hovoriť, keď ste zlí? Čím srdce oplýva, to cez ústa preteká.

35 Dobrý človek rozdáva z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek zo zlého.

36 Rátajte s tým, že budete skladať účty z každého neužitočného slova.

37 Vaše terajšie slová o vás rozhodnú: buď vás ospravedlnia, alebo odsúdia."

Farizeji žiadajú znamenie

38 Vtedy prišli za Ježišom niektorí zo židovských učiteľov Zákona a žiadali od neho dôkaz, že je naozaj Mesiáš.

39 Ale Ježiš im odpovedal: Len ľudia zlí a tvrdého srdca žiadajú ďalšie dôkazy. Ale dostanete iba také dôkazy ako prorok Jonáš.

40 Ako bol totiž Jonáš tri dni a tri noci v útrobách veľryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.

41 Obyvatelia Ninive vystúpia na súde proti vám a odsúdia vás, lebo oni na Jonášovo kázanie zanechali hriešny život a obrátili sa k Bohu. A ten, čo stojí pred vami, je väčší ako Jonáš.

42 Kráľovná zo Sáby vystúpi na súde ako ďalší svedok proti tomuto pokoleniu, lebo prišla z ďalekej krajiny, aby poznala Šalamúnovu múdrosť. A ten, čo stojí pred vami, je predsa väčší ako Šalamún.

43 Ak je z človeka vyhnaný nečistý duch, blúdi a hľadá novú obeť, v ktorej by sa usídlil.

44 Ale nechce sa ľahko vzdať pôvodného hostiteľa. Keď vidí, že srdce toho človeka je síce vyčistené a vyzdobené, ale naďalej je prázdne,

45 nasťahuje sa tam späť aj so siedmimi spoločníkmi, horšími, ako je sám. Taký človek je na tom potom horšie ako predtým. Toto nebezpečenstvo hrozí aj vám."

Ježišova rodina

46 Kým Ježiš hovoril v dome obklopenom zástupmi, prišla jeho matka a bratia. Čakali vonku, lebo sa chceli s ním zhovárať.

47 Keď ho ktosi zo zástupu upozornil, že naňho vonku čakajú, povedal:

48 Kto je moja matka a kto sú moji bratia?"

49 Ukázal na učeníkov a povedal: Toto je moja rodina.

50 Každý, kto poslúcha môjho nebeského Otca, je môj brat, sestra i matka!"