Add parallel Print Page Options

Ježišova odpoveď Jánovi Krstiteľovi

11  Keď Ježiš odovzdal pokyny svojim dvanástim učeníkom, pobral sa učiť a kázať v tamojších mestách.

Ján Krstiteľ, ktorý bol práve vo väzení, dopočul sa o Ježišovej činnosti. Poslal za ním svojich dvoch žiakov

a tí sa ho spýtali: Si ty naozaj sľúbený Spasiteľ, alebo máme čakať iného?"

Ježiš im odpovedal: Vráťte sa k Jánovi a vyrozprávajte mu, čo ste videli a počuli:

Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú uzdravení, hluchí počujú, mŕtvi sa prebúdzajú k životu. A povedzte mu, že beznádejným ľuďom prinášam radostnú zvesť, že Boh ráta aj s nimi.

Šťastní sú tí, ktorí o mne nepochybujú."

Keď Jánovi žiaci odišli, Ježiš hovoril o ňom zástupu: Keď ste šli za Jánom na púšť, čo ste chceli uvidieť? Trstinu zmietanú vetrom?

Alebo človeka vyobliekaného do drahých šiat ako princa v paláci?

Prečo ste teda šli za ním? Chceli ste vidieť proroka? Áno, ubezpečujem vás, on je ešte viac ako prorok.

10 To o ňom je napísané: Posielam svojho posla, ktorý ohlási tvoj príchod a pripraví ti cestu k ľudským srdciam.

11 Naozaj, medzi všetkými ľuďmi, ktorí sa kedy narodili, niet nikoho, kto by svojím poslaním prevyšoval Jána Krstiteľa, a predsa i ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on.

12 Od čias Jána Krstiteľa je nebeské kráľovstvo vystavené násiliu a zmocňujú sa ho násilníci.

13 Lebo všetci proroci aj Zákon až po Jána Krstiteľa to predpovedali.

14 A ak to chcete pochopiť, on je Eliáš, o ktorom nám prorok zvestoval, že príde vtedy, keď sa kráľovstvo začne.

15 Kto má uši, nech počuje!

16 K čomu mám prirovnať túto generáciu? Je ako hrajúce sa deti, ktoré sedia na námestí a nespokojne pokrikujú na svojich kamarátov:

17 Zahrali sme vám, ale netancovali ste, smutne sme vám spievali, ale neplakali ste.

18 Prišiel Ján, nepil, nejedol -- a pokladali ho za fanatika.

19 Prišiel som ja, Syn človeka, jem aj pijem -- a vyčítajú mi, že som žrút a pijan vína, priateľ hriešnikov a najväčšej spodiny. Ale múdrosť ospravedlňujú jej skutky."

Výstraha a pozvanie

20 Vtedy začal Ježiš karhať mestá, ktoré boli svedkami jeho mnohých zázrakov, a predsa nerobili pokánie:

21 Beda ti, Korozaim, beda ti, Betsaida! Keby som bol v Týre a Sidone urobil také zázraky ako u vás, ich obyvatelia by už dávno robili pokánie a prejavili by najhlbšiu ľútosť nad svojimi vinami.

22 Preto vám hovorím, že Týru a Sidonu bude ľahšie v deň súdu ako vám.

23 A ty, Kafarnaum, myslíš, že tvoja sláva vyrastie až po nebo? Zrútiš sa do priepasti večného zahynutia! Keby som bol v Sodome urobil také zázraky ako u vás, stála by dodnes.

24 Znova vám hovorím, že sodomskej krajine bude ľahšie v deň súdu ako tebe!"

25 Vtedy sa Ježiš modlil: Velebím ťa, Otče, Pán neba aj zeme, že pravdu skrývaš pred tými, ktorí sa pokladajú za múdrych a učených, a zjavuješ ju bezvýznamným a prostým.

26 Áno, Otče, tak sa ti to páči."

27 Otec mi zveril všetko. Len Otec pozná Syna a Otca pozná iba Syn a tí, ktorým ho Syn zjaví.

28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení, nájdete u mňa pokoj a úľavu.

29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo mám tiché a pokorné srdce. U mňa nájdete mier a odpočinutie pre svoju dušu.

30 Veď moje jarmo netlačí a bremeno neťaží."