Add parallel Print Page Options

Pán učí modliť sa

11  Raz sa Ježiš opäť modlil v ústraní. Keď skončil, poprosil ho jeden z učeníkov: Pane, nauč nás, ako sa máme modliť. Veď aj Ján to učil svojich učeníkov."

Ježiš mu vyhovel: Keď sa modlíte, hovorte:Otče, nech sa posvätí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo.

Dávaj nám chlieb každý deň

a odpusť nám naše previnenia, lebo aj my odpúšťame každému, kto sa previňuje proti nám. A zachráň nás pred pokušením. "

Podobenstvo o neodbytnom priateľovi

Potom ešte doložil: Predstavte si, že niekto z vás má priateľa a o polnoci zaklope uňho so žiadosťou:Prosím ťa, požičaj mi tri chleby.

Dostal som nečakanú návštevu a nemám ju čím pohostiť.

Priateľ neotvorí a namrzene odpovie:Daj mi pokoj. Nevidíš, že je už zamknuté? Všetci sme už v posteli a deti spia. Nebudem predsa vstávať, aby som ti dal chlieb.

Poviem vám, aj keď najprv odmietne vstať, hoci je to jeho priateľ, napokon mu predsa vyhovie, lebo sa nedal odbiť a naliehavo prosil.

A podobne je to aj s modlitbami. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám.

10 Lebo kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

11 Je azda medzi vami taký otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keby prosil o chlieb, alebo by mu dal hada, keby prosil o rybu?

12 Alebo by mu dal škorpióna namiesto vajca?

13 Ak teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, tým skôr dá váš nebeský Otec Svätého Ducha tým, čo ho o to prosia."

Ježiš a Belzebul

14 Raz vyhnal Ježiš zlého ducha z nemého človeka. Keď ľudia počuli, že nemý hovorí, čudovali sa.

15 Niektorí však namietali: Zlí duchovia ho poslúchajú, lebo knieža démonov mu prepožičal moc."

16 Iní ho zase chceli podrobiť skúške a žiadali od neho znamenie z neba, aby dokázal, že je Mesiáš.

17 Ale on poznal ich myšlienky, a preto povedal: Štátu, v ktorom zúri občianska vojna, hrozí zánik, a podobne rodine, v ktorej vládne zvada a hádky. Ak teda to, čo vravíte, je pravda,

18 ak aj satan bojuje sám proti sebe, ako môže obstáť jeho kráľovstvo?

19 Ak som ja dostal moc od satana, ako je to potom s vašimi žiakmi? Veď aj oni vyháňajú démonov! Myslíte, že tú moc dostali od satana? Preto oni nech budú vašimi sudcami.

20 Ale ak vyháňam démonov Božou mocou, to je dôkaz, že k vám prišlo Božie kráľovstvo.

21 Ak svoj majetok stráži silný, dobre ozbrojený muž, nemusí sa oň báť.

22 Ale ak ho napadne niekto silnejší a premôže ho, odníme mu zbraň a zmocní sa jeho majetku.

23 Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto mi nepomáha, marí moju prácu."

Návrat nečistého ducha

24 Keď nečistý duch vyjde z človeka, dovtedy nepokojne blúdi sem a tam, kým si nenájde inú obeť. Ale ak ju nenájde, vráti sa k človeku, ktorého musel opustiť.

25 Ak zistí, že jeho niekdajšie obydlie -- srdce človeka -- je čisté a upratané, no prázdne,

26 ide a nájde sedem iných duchov, horších, ako je sám. Vtrhnú dnu a usídlia sa v ňom. A ten človek je teraz na tom omnoho horšie, ako bol predtým."

27 Pri tých slovách akási žena zo zástupu nahlas zvolala: Šťastná tá žena, čo ťa porodila a odchovala!"

28 Ježiš jej na to povedal: Ešte šťastnejší sú tí, ktorí počujú Božie slovo a žijú podľa neho."

Jonášovo znamenie

29 Obklopoval ho čoraz väčší zástup a tak začal kázať: Žijeme v zlých časoch, aj ľudia sú zlí. Neprestajne sa domáhajú mimoriadnych znamení z neba, že som naozaj Mesiáš. Ale dám im iba jediné znamenie, ako bolo znamenie Jonášovo.

30 Jonáš svojím vystúpením presvedčil obyvateľov Ninive, že ho poslal Boh. A ja som takisto znamením, že ma poslal Boh k tomuto ľudu.

31 Kráľovná z juhu vystúpi na súde a odsúdi dnešnú generáciu, lebo sama neváhala podniknúť ťažkú a namáhavú cestu, aby poznala Šalamúnovu múdrosť, a tu je predsa niekto omnoho väčší ako Šalamún.

32 A podobne aj obyvatelia Ninive vystúpia na súde a odsúdia ľudí dnešných čias, lebo oni vtedy oľutovali svoje činy, keď počúvali Jonáša, a tu je predsa niekto väčší, ako bol Jonáš."

Príklady o svetle

33 Nikto nerozsvecuje lampu na to, aby ju strčil niekam do kúta, alebo schoval pod nádobu, ale postaví ju na vyvýšené miesto, aby svietila všetkým, čo vstúpia do miestnosti.

34 Svetlom tvojho tela sú oči. Ak je tvoje oko čisté, svetlo prenikne celú tvoju bytosť, ale ak sa zakalí, bude aj celé tvoje telo v tme.

35 Dbaj teda, aby nič nebránilo prenikaniu svetla a aby ničím nebolo zatienené. Ak bude tvoje vnútro naplnené svetlom a nebude v tebe nijaký tmavý kút,

36 vtedy aj celý tvoj život bude žiariť, akoby ťa svetlo osvietilo svojím jasom."

Tvrdé slová pokrytcom

37 Keď Ježiš dohovoril, pozval ho jeden z farizejov k sebe na obed. Ježiš prišiel a sadol si za stôl.

38 Vynechal obradné umývanie rúk pred jedlom, čo farizeja nemilo prekvapilo.

39 Ježiš mu povedal: Vy farizeji umývate všetko iba zvonku, ale na vnútro nedbáte -- vnútri ste plní chamtivosti a zloby.

40 Zaslepenci! Či ten, ktorý stvoril vonkajšok, nestvoril aj to, čo je vo vnútri?

41 Či štedrosť nie je najlepším dôkazom vašej čistoty?

42 Beda vám, farizeji, ktorí starostlivo dbáte, aby ste dávali desiatu čiastku zo všetkých svojich príjmov, ale zabúdate na spravodlivosť a lásku, ktorú žiada Boh. Je pekné, že odvádzate desiatky, ale to podstatné by ste nemali zanedbávať.

43 Beda vám, farizeji! Radi vyhľadávate popredné miesta v synagógach a vyžadujete, aby vás ľudia na ulici úctivo zdravili.

44 Áno, čaká vás strašný súd. Ste ako zabudnuté hroby, po ktorých ľudia chodia a nevedia, aká práchnivina sa v nich skrýva."

45 Nato mu jeden z učiteľov Zákona povedal: Majstre, týmito slovami urážaš aj nás."

46 Ani vy, učitelia Zákona, nie ste na tom lepšie. Uvaľujete na ľudí bremená, ktoré nevládzu uniesť, a sami sa týchto bremien ani prstom nedotknete.

47 Beda vám! Staviate síce pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia,

48 ale od svojich predkov sa nijako nelíšite.

49 Boh vo svojej prozreteľnosti vedel, že budete prenasledovať jeho prorokov a poslov.

50 Preto na hlavu tejto generácie padne vina za preliatu krv všetkých božích mužov

51 od Ábela až po Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a svätyňou. Hovorím vám, že tejto generácii sa pripočíta vina.

52 Beda vám, učitelia Zákona! Skryli ste kľúč, ktorým sa dajú otvoriť dvere pravého poznania. Sami ste nevošli, a tým, ktorí chceli vojsť, ste zabránili."

53 Tieto slová strašne popudili farizejov a učiteľov Zákona,

54 začali doňho dorážať a klásť mu zákerné otázky, aby ho mohli pre nejaký výrok obžalovať.