Add parallel Print Page Options

Folket bekänner sin synd

10 Medan Esra bad och bekände detta och låg framför Guds hus och grät samlades en stor mängd män, kvinnor och barn, och de grät alla bittert.

Då sa Shekanja, Jechiels son av Elams släkt, till Esra: ”Vi har varit trolösa mot vår Gud genom att gifta oss med dessa främmande kvinnor från andra folk. Men trots detta finns det hopp för Israel. Låt oss nu sluta ett förbund inför vår Gud att skicka iväg de här kvinnorna och de barn som de fött, i enlighet med vad min herre och de som fruktar vår Guds bud har rått oss till. Låt oss följa lagen. Stå upp, för det är din uppgift. Vi är med dig. Fatta mod och gå till handling.”

Då reste Esra sig upp och lät ledarna för prästerna och leviterna och hela Israel avlägga en ed att de skulle göra som man hade sagt. De svor eden. Sedan lämnade Esra platsen framför Guds hus och gick in i Jochanans, Eljashivs sons, rum. Han varken åt mat eller drack vatten där i sin sorg över de återvändande fångarnas trolöshet.

Ett meddelande skickades sedan ut i Juda och Jerusalem att alla som återvänt skulle samlas i Jerusalem. Den som inte kom inom tre dagar, i enlighet med ledarnas och de äldstes beslut, skulle få alla sina ägodelar förstörda. Själv skulle han uteslutas ur de hemkomnas gemenskap. Inom tre dagar, den tjugonde dagen i nionde månaden, hade alla män från Juda och Benjamin samlats i Jerusalem. Hela folket slog sig ner på platsen framför Guds hus och darrade både för hela ärendets skull, och av regnet. 10 Då reste prästen Esra sig upp och talade till dem:

”Ni har varit trolösa genom att gifta er med främmande kvinnor och på det sättet gjort Israels skuld ännu större. 11 Bekänn nu inför Herren, era fäders Gud, och gör hans vilja. Ta avstånd från de andra folken i landet och från de främmande kvinnorna.”

12 Då svarade hela församlingen med hög röst: ”Vi ska göra som du har sagt. 13 Men det är mycket folk här och det är regntid, så vi kan inte stanna här ute. Det här är inte heller något som kan klaras av på en eller två dagar, för vi har syndat mycket. 14 Låt därför våra ledare företräda hela församlingen. Låt alla dem i våra städer som har gift sig med främmande kvinnor komma på bestämda tider tillsammans med de äldste och domarna i varje stad, till dess att vår Guds glödande vrede i detta ärende har vänts bort från oss.”

15 De enda som motsatte sig det här var Jonatan, Asaels son, och Jachseja, Tikvas son, och Meshullam och leviten Shabbetaj understödde dem.

Många måste skilja sig

16 De som återvänt från fångenskapen gjorde som det föreslagits. Prästen Esra valde ut män som var familjeöverhuvuden, alla namngivna. Den första dagen i nionde månaden satte de sig ner för att undersöka saken. 17 Den första dagen i första månaden hade de avslutat genomgången av alla som gift sig med främmande kvinnor.

18 Det visade sig att bland prästernas ättlingar hade följande män gift sig med främmande kvinnor:

Av Jeshuas, Josadaks sons, släkt och bröder

Maaseja, Elieser, Jariv och Gedalja.

19 De förband sig att skicka iväg sina hustrur och offrade för sin skuld en bagge som skuldoffer.

20 Av Immers släkt

Hanani och Sevadja.

21 Av Harims släkt

Maaseja, Elia, Shemaja, Jechiel och Ussia.

22 Av Pashchurs släkt

Eljoenaj, Maaseja, Ismael, Netanel, Josavad och Elasa.

23 Av leviterna

Josavad, Shimi, Kelaja, som också kallas Kelita, Petachja, Juda och Elieser.

24 Av sångarna endast Eljashiv.

Av dörrvaktarna

Shallum, Telem och Uri.

25 Av israeliterna i övrigt:

Av Paroshs släkt

Ramja, Jissia, Malkia, Mijamin, Elasar, Malkia, Benaja.

26 Av Elams släkt

Mattanja, Sakarja, Jechiel, Avdi, Jeremot och Elia.

27 Av Sattus släkt

Eljoenaj, Eljashiv, Mattanja, Jeremot, Savad och Asisa.

28 Av Bevajs släkt

Jochanan, Hananja, Sabbaj och Atlaj.

29 Av Banis släkt:

Meshullam, Malluk, Adaja, Jashuv, Sheal och Jeremot.

30 Av Pachat Moabs släkt

Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Besalel, Binnuj och Manasse.

31 Av Harims släkt

Elieser, Jishia, Malkia, Shemaja, Simon, 32 Benjamin, Malluk och Shemarja.

33 Av Hashums släkt

Mattenaj, Mattatta, Savad, Elifelet, Jeremaj, Manasse och Shimi.

34 Av Banis släkt

Maadaj, Amram, Uel, 35 Benaja, Bedja, Keluhu, 36 Vanja, Meremot, Eljashiv, 37 Mattanja, Mattenaj, Jaasaj.

38 Av Binnujs släkt

Shimi, 39 Shelemja, Natan, Adaja, 40 Maknadvaj, Shashaj, Sharaj, 41 Asarel, Shelemja, Shemarja, 42 Shallum, Amarja och Josef.

43 Av Nebos ätt

Jeiel, Mattitja, Savad, Sevina, Jaddaj, Joel och Benaja.

44 Alla dessa hade gift sig med främmande kvinnor, och en del av dem hade även fött barn.