A A A A A
Bible Book List

Esdras 2 Haitian Creole Version (HCV)

¶ Men lis moun ki te kite peyi Babilòn pou yo tounen lavil Jerizalèm ak nan peyi Jida, chak moun nan lavil kote yo moun. Se moun sa yo wa Nèbikadneza te fè depòte nan peyi Babilòn.

Men moun ki te alatèt yo: Se te Zowobabèl, Jozye, Neemi, Seraja, Reelaja, Madoche, Bilchan, Mispa, Bigwayi, Reyoum ak Baana. Men lis moun nan pèp Izrayèl la, fanmi pa fanmi, ak kantite moun nan chak fanmi:3 Nan fanmi Pareòch yo, demilsanswasanndouz (2.172) moun.

Nan fanmi Chefatya yo, twasanswasanndouz (372) moun.

Nan fanmi Arak yo, sètsanswasannkenz (775) moun.

Nan fanmi Pakat Moab yo, pitit pitit Jechwa ak Joab, demilwitsandouz (2.812) moun.

Nan fanmi Elam yo, mildesansenkannkat (1.254) moun.

Nan fanmi Zatou yo, nèfsankarannsenk (945) moun.

Nan fanmi Zakayi yo, sètsanswasant (760) moun.

10 Nan fanmi Bani yo, sisankarannde (642) moun.

11 Nan fanmi Bebayi yo, sisanvenntwa (623) moun.

12 Nan fanmi Azgad yo, mildesanvennde (1.222) moun.

13 Nan fanmi Adonikan yo, sisanswasannsis (666) moun.

14 Nan fanmi Bigwayi yo, demilsenkannsis (2.056) moun.

15 Nan fanmi Aden yo, katsansenkannkat (454) moun.

16 Nan fanmi Atè yo, (anvan sa Atè te rele Ezekyas) katrevendizwit moun.

17 Nan fanmi Betzayi yo, twasanvenntwa (323) moun.

18 Nan fanmi Jora yo, sandouz (112) moun.

19 Nan fanmi Achoum yo, desanvenntwa (223) moun.

20 Nan fanmi Giba yo, katrevenkenz moun.

21 Men lis moun ki te tounen dapre non lavil kote yo moun: Pou lavil Betleyèm, sanvenntwa (123) moun.

22 Pou lavil Netofa, senkannsis moun.

23 Pou lavil Anatòt, sanvenntwit (128) moun.

24 Pou lavil Azmavèt, karannde moun.

25 Pou lavil Kiriyat-Jearim ansanm ak pou lavil Kefera ak pou lavil Beewòt, sètsankaranntwa (743) moun.

26 Pou lavil Arama ak pou lavil Geba, sisanventeyen (621) moun.

27 Pou lavil Mikmas, sanvennde (122) moun.

28 Pou lavil Betèl ak pou lavil Ayi, desanvenntwa (223) moun.

29 Pou lavil Nebo, senkannde moun.

30 Pou lavil Magbich, sansenkannsis (156) moun.

31 Pou lòt lavil Elam lan, mildesansenkannkat (1.254) moun.

32 Pou lavil Arim, twasanven (320) moun.

33 Pou lavil Lòd ansanm ak pou lavil Adid ak lavil Ono, sètsanvennsenk (725) moun.

34 Pou lavil Jeriko, twasankarannsenk (345) moun.

35 Pou lavil Senaa, twamilsisantrant (3.630) moun.

36 ¶ Men lis prèt ki te tounen, dapre non fanmi yo: Nan pitit Jedaja, ki soti nan branch Jozye a, nèfsanswasanntrèz (973) moun.

37 Nan pitit Imè yo, milsenkannde (1.052) moun.

38 Nan pitit Pachou yo, mildesankarannsèt (1.247) moun.

39 Nan pitit Arim yo, mildisèt (1.017) moun.

40 Men lis moun Levi ki te tounen yo: Nan pitit Jechwa ak pitit Kadmyèl, ki soti nan branch fanmi Odavya a, swasannkatòz moun.

41 Te gen sanvenntwit (128) sanba ki konn chante ak fè mizik nan tanp lan ki te tounen. Yo soti nan branch fanmi Asaf.

42 Te gen santrantnèf (139) moun ki pou sèvi gad nan pòtay Tanp lan. Yo soti nan branch fanmi Chaloum, branch fanmi Atè, branch fanmi Talmon, branch fanmi Akoub, branch fanmi Atita ak branch fanmi Chobayi.

43 Men lis moun yo te bay pou travay nan tanp Bondye a epi ki te tounen nan peyi a: moun fanmi Sika, moun fanmi Asoufa ak moun fanmi Tabayòt,

44 moun fanmi Kewòs, moun fanmi Siyaa ak moun fanmi Padon,

45 moun fanmi Lebana, moun fanmi Agaba ak moun fanmi Akoub,

46 moun fanmi Agad, moun fanmi Chamlayi ak moun fanmi Anan,

47 moun fanmi Gidèl, moun fanmi Gaka ak moun fanmi Reaja,

48 moun fanmi Rezen, moun fanmi Nekoda ak moun fanmi Gazam,

49 moun fanmi Ouza, moun fanmi Paseyak ak moun fanmi Besayi,

50 moun fanmi Asna, moun fanmi Neounen ak moun fanmi Nefisim,

51 moun fanmi Bakbouk, moun fanmi Akoufa ak moun fanmi Awou,

52 moun fanmi Baslout, moun fanmi Mechisa ak moun fanmi Acha,

53 moun fanmi Bakòs, moun fanmi Sisera ak moun fanmi Tamak,

54 moun fanmi Nezyak ak moun fanmi Atifa.

55 Men lis moun nan branch fanmi domestik Salomon yo ki te tounen nan peyi a: moun fanmi Sotayi, moun fanmi Asoferèt ak moun fanmi Pewouda,

56 moun fanmi Yaala, moun fanmi Dakon ak moun fanmi Gidèl,

57 moun fanmi Chefatya, moun fanmi Atil, moun fanmi Pokerèt Azebayim ak moun fanmi Ami.

58 Konsa, men kantite moun ki soti nan fanmi travayè tanp lan ak domestik Salomon yo: antou sa te fè twasankatrevendouz (392).

59 Men, te gen yon seri moun ki soti nan lavil Tèl Melak, lavil Tèl Acha, lavil Kewoub Adan, lavil Imè ki te moun nan peyi Babilòn epi ki te moute ansanm ak tout moun sa yo, atout yo pa t' ka fè konnen non zansèt yo ak non fanmi yo pou wè si yo te fè pati pèp Izrayèl la vre.

60 Se te pitit Delaya, pitit Tobija ak pitit Nekoda: antou sisansenkannde (652) moun.

61 Konsa tou, pami prèt yo te gen moun fanmi Abaya, moun fanmi Akòz ak moun fanmi Bazilayi. Zansèt Bazilayi sa yo te marye ak yon fanm nan fanmi Bazilayi, moun Galarad. Se konsa yo te pran non papa manman yo.

62 Sa ki pa t' ka jwenn rejis pou moutre ki moun ki zansèt yo, yo pa t' asepte yo pou prèt.

63 Gouvènè jwif la te di yo yo pa t' kapab manje nan manje yo mete apa pou Bondye a toutotan pa t' gen prèt ki konn sèvi ak Ourim yo ansanm ak Tourim yo pou wè sa Bondye vle.

64 ¶ Antou nèt, te gen karanndemil tousanswasant (42.360) moun ki tounen nan peyi a.

65 Avèk yo te gen sètmil twasantrannsèt (7.337) gason ak fanm ki te sèvi yo domestik. Te gen tou desan (200) gason ak fanm ki te konn fè misik ak chante.

66 Te gen sètsanswasannsis (766) chwal, desankarannsenk (245) milèt,

67 katsantrannsenk chamo (435) ak simil sètsanven (6.720) bourik.

68 Lè yo rive nan tanp Seyè a, lavil Jerizalèm, gen kèk chèf fanmi ki fè ofrann pa yo pou ede rebati tanp lan sou menm anplasman kote li te ye a.

69 Yo bay tou sa yo te ka bay pou travay la: sèzmil senksanven (16.520) ons lò, sandisètmil (117.000) ons ajan ak san (100) gwo rad pou prèt yo mete sou yo.

70 Prèt yo, moun Levi yo ak kèk moun nan pèp la al rete lavil Jerizalèm ak nan vwazinaj lavil la. Mizisyen yo, gad yo ak travayè tanp yo al rete nan lavil ki pa twò lwen kapital la. Tout rès pèp Izrayèl la al rete nan lavil kote yo moun.

Ezra 2 New International Version (NIV)

The List of the Exiles Who Returned

Now these are the people of the province who came up from the captivity of the exiles, whom Nebuchadnezzar king of Babylon had taken captive to Babylon (they returned to Jerusalem and Judah, each to their own town, in company with Zerubbabel, Joshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum and Baanah):

The list of the men of the people of Israel:

the descendants of Parosh2,172
of Shephatiah372
of Arah775
of Pahath-Moab (through the line of Jeshua and Joab)2,812
of Elam1,254
of Zattu945
of Zakkai760
10 of Bani642
11 of Bebai623
12 of Azgad1,222
13 of Adonikam666
14 of Bigvai2,056
15 of Adin454
16 of Ater (through Hezekiah)98
17 of Bezai323
18 of Jorah112
19 of Hashum223
20 of Gibbar95
21 the men of Bethlehem123
22 of Netophah56
23 of Anathoth128
24 of Azmaveth42
25 of Kiriath Jearim,[a] Kephirah and Beeroth743
26 of Ramah and Geba621
27 of Mikmash122
28 of Bethel and Ai223
29 of Nebo52
30 of Magbish156
31 of the other Elam1,254
32 of Harim320
33 of Lod, Hadid and Ono725
34 of Jericho345
35 of Senaah3,630

36 The priests:

the descendants of Jedaiah (through the family of Jeshua)973
37 of Immer1,052
38 of Pashhur1,247
39 of Harim1,017

40 The Levites:

the descendants of Jeshua and Kadmiel (of the line of Hodaviah)74

41 The musicians:

the descendants of Asaph128

42 The gatekeepers of the temple:

the descendants of
Shallum, Ater, Talmon,
Akkub, Hatita and Shobai139

43 The temple servants:

the descendants of
Ziha, Hasupha, Tabbaoth,
44 Keros, Siaha, Padon,
45 Lebanah, Hagabah, Akkub,
46 Hagab, Shalmai, Hanan,
47 Giddel, Gahar, Reaiah,
48 Rezin, Nekoda, Gazzam,
49 Uzza, Paseah, Besai,
50 Asnah, Meunim, Nephusim,
51 Bakbuk, Hakupha, Harhur,
52 Bazluth, Mehida, Harsha,
53 Barkos, Sisera, Temah,
54 Neziah and Hatipha

55 The descendants of the servants of Solomon:

the descendants of
Sotai, Hassophereth, Peruda,
56 Jaala, Darkon, Giddel,
57 Shephatiah, Hattil,
Pokereth-Hazzebaim and Ami
58 The temple servants and the descendants of the servants of Solomon392

59 The following came up from the towns of Tel Melah, Tel Harsha, Kerub, Addon and Immer, but they could not show that their families were descended from Israel:

60 The descendants of
Delaiah, Tobiah and Nekoda652

61 And from among the priests:

The descendants of
Hobaiah, Hakkoz and Barzillai (a man who had married a daughter of Barzillai the Gileadite and was called by that name).

62 These searched for their family records, but they could not find them and so were excluded from the priesthood as unclean. 63 The governor ordered them not to eat any of the most sacred food until there was a priest ministering with the Urim and Thummim.

64 The whole company numbered 42,360, 65 besides their 7,337 male and female slaves; and they also had 200 male and female singers. 66 They had 736 horses, 245 mules, 67 435 camels and 6,720 donkeys.

68 When they arrived at the house of the Lord in Jerusalem, some of the heads of the families gave freewill offerings toward the rebuilding of the house of God on its site. 69 According to their ability they gave to the treasury for this work 61,000 darics[b] of gold, 5,000 minas[c] of silver and 100 priestly garments.

70 The priests, the Levites, the musicians, the gatekeepers and the temple servants settled in their own towns, along with some of the other people, and the rest of the Israelites settled in their towns.

Footnotes:

  1. Ezra 2:25 See Septuagint (see also Neh. 7:29); Hebrew Kiriath Arim.
  2. Ezra 2:69 That is, about 1,100 pounds or about 500 kilograms
  3. Ezra 2:69 That is, about 3 tons or about 2.8 metric tons
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes