Add parallel Print Page Options

Luaa macaⁿnaˈ na cˈom nda nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ

ˈO yonchˈu, ncˈe na cwilaˈyuˈyoˈ ñequio Jesucristo, laxmaⁿˈyoˈ na cˈomˈyoˈ na ndyaandyoˈ jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na nda oˈ ee matyˈiomyanaˈ na nlˈaˈyoˈ naljoˈ. Ee ljeii najndyee na matsa̱ˈntjomnaˈ chuunaˈ ñˈoom na tso Tyˈo̱o̱tsˈom na nntsˈaaⁿ. Matsonaˈ: “Catseitˈmaaⁿˈndyuˈ tsotyeˈ ñˈeⁿ tsoˈndyoˈ cha na nncˈoomˈ na neiⁿˈ ndoˈ tco xueechuˈ nnom tsjoomnancuewaa.” Ndoˈ ˈo jeˈ, na mˈaⁿ ndaˈyoˈ tilˈaˈyoˈ cwii nnom na nlaˈliooˈndyena, ˈo calaˈquieˈyoˈ joona ñequio ñˈoom na matseijndo̱ˈnaˈ nˈomna chiuu nncˈomna ndoˈ catˈmo̱ⁿˈyoˈ nda̱a̱na na candyaˈ tsˈom Ta Jesucristo joona.

Ñˈoom cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na teilˈuandye na cwindyeˈntjomtyeⁿ

ˈO nnˈaⁿ na teijndandyoˈ, cˈomˈyoˈ na ndyaandyoˈ nda̱a̱ patrom ˈnaⁿˈyoˈ, catueˈndyoˈcjeˈyoˈ nda̱a̱na ndoˈ ñequio na nquiaˈyo calaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ joona ñequio na xcweeˈ nˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ nquiuˈyoˈ na cwindyeˈntjomˈyoˈ nnom nquii Cristo. Nchii cweˈ quia na jndooˈna joˈ na cwiqueⁿndyoˈ tsˈiaaⁿ na cwilˈaˈyoˈ. ˈO calˈaˈyoˈ na ljoˈ ee na manquiuˈyoˈ na nnom nquii Cristo mˈaⁿˈtyeⁿˈyoˈ moso, ndoˈ ñequio na xcweeˈ nˈomˈyoˈ cwilˈaˈyoˈ yuu na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom. Tsˈiaaⁿ na nlˈaˈyoˈ, calˈaˈyoˈ juunaˈ ñequio na tincˈuaaˈ nˈomˈyoˈ, chaˈxjeⁿ nnom nquii Ta Jesucristo na cwindyeˈntjomˈyoˈ, nchii cweˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ.

Ee manquiuˈyoˈ na cwii cwii tsˈaⁿ, aa mˈaaⁿtyeeⁿ moso oo aa mˈaaⁿ xjeⁿ ˈnaaⁿˈ nqueⁿ, sa̱a̱ Ta Jesús nñequiaaⁿ na nncoˈñom cantyjati na ya na ñesˈaa. Ndoˈ ˈo jeˈ patrom, majoˈti calˈaˈyoˈ ñequio nnˈaⁿ na mˈaⁿtyeⁿ moso ˈnaⁿˈyoˈ meiⁿ nchii na nnduˈyoˈ cwii ñˈoom na ntseicatyˈuenaˈ joona. Ee cjañjoomˈ nˈomˈyoˈ na ˈo ñˈeⁿndye joona cañoomˈluee mˈaaⁿ Ta Jesús na matsa̱ˈntjoom jaa. Ndoˈ jo nnom jom ñecwii xjeⁿ cwilaˈxmaaⁿya.

Lˈo̱ tsˈiaaⁿmeiiⁿ cwilˈueeˈndyo̱

10 ˈO nnˈaⁿya, Ta Jesús tjacantyja najndeii na matseixmaaⁿ. Cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ cˈoomˈ jndeiiˈ nˈomˈyoˈ ncˈe matseitjoomˈnaˈ ˈo ñˈeⁿñê. 11 Cwilˈueeˈndyoˈ chaˈtso nnom lˈo̱ tsˈiaaⁿ ndiaˈ na jnda̱ tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ˈyoˈ, cha na nnda̱a̱ nnaⁿndyoˈ nacjooˈ chaˈtso nnom na manquiuˈnnˈaⁿ tsaⁿjndii ˈo. 12 Ee nchii cweˈ ñequio nnˈaⁿ na laˈxmaⁿ seii ñequio ndeii cwilˈaaya tiaˈ. Jaa mˈaaⁿya nacjoo najnda̱ na wiˈndye na titquiooˈ na mˈaⁿ jo ndoˈ ljo̱ˈluee, joo na waa najnda̱ na cwiqueⁿ xjeⁿ, na cwitsa̱ˈntjom, ndoˈ ntˈomcheⁿ na cwitsa̱ˈntjom tsjoomnancue jaaⁿwaañe. 13 Joˈ chii cwilˈueeˈndyoˈ chaˈtsoñˈeⁿ lˈo̱ tsˈiaaⁿ cwentaa ndiaˈ na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom cha quia na nncueˈntyjo̱ xuee na wiˈ nntjomˈyoˈ nnda̱a̱ nnaⁿndyoˈ ndoˈ na jnda̱ jnda̱a̱ jnaⁿndyoˈ tiaˈ, ndicwaⁿ meiⁿntyjeˈtyeⁿˈyoˈ. 14 Cwintyjeˈtyeⁿˈyoˈ cwentaaⁿˈaⁿ na cwilˈueeˈndyoˈ ñˈoomˈm chaˈxjeⁿ sondaro matseityeeⁿ xcweeⁿˈeⁿ ñequio tjaⁿ, calˈaˈyoˈ na matyˈiomyanaˈ ee juunaˈ nncwañoomˈnaˈ ˈo chaˈxjeⁿ cotom xjo wañoomˈnaˈ sondaro. 15 Chaˈxjeⁿ mˈaaⁿcˈeeñe sondaro na mañjoom lcoomˈm na wjaⁿ tiaˈ, mati ˈo ñequiiˈcheⁿ cˈomˈcˈeendyoˈ na nntsanquiaˈyoˈ ñˈoom na ya na mañequiaanaˈ na cwiljoya ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿ nnˈaⁿ. 16 Tsaⁿjndii majoomˈm ndo̱ nacjoˈyoˈ na tooˈ chom. Chaˈxjeⁿ tjaⁿ tmeiⁿ mawañoomˈnaˈ sondaro na tincˈoom ndo̱ jom, maluaaˈ cwilˈueeˈndyoˈ juu na cwilayuˈya nˈomˈyoˈ cha nlanduˈyoˈ ndo̱ na majuˈ tsaⁿjndii nacjoˈyoˈ. 17 Juu na macwjiˈnˈmaaⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ cwilˈueeˈndyoˈ juunaˈ na nncwañoomˈnaˈ ˈo chaˈxjeⁿ tjaⁿxqueⁿ xjoˈ mawañoomˈnaˈ xqueⁿ sondaro ndoˈ mati cwilˈueeˈndyoˈ ñˈoomˈm chaˈxjeⁿ xjo espada na mañequiaa Espíritu Santo nda̱a̱ˈyoˈ. 18 Tintsacwintyjeˈyoˈ na cwilaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈxjeⁿ na mañequiaa Espíritu Santo naquiiˈ nˈomˈyoˈ, ñequiiˈcheⁿ calaˈtyˈoondyoˈ ndoˈ cataⁿˈyoˈ nnoom, tincwintqueⁿˈyoˈ, ñequiiˈcheⁿ na cˈomˈcˈeendyoˈ na calaneiⁿˈyoˈ nnoom cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na mˈaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ. 19 Mati calaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaⁿya na cateijneiⁿ ja ñˈoom na nntseina̱ⁿya nnda̱a̱ nnˈaⁿ meiⁿ tintseicatyˈuenaˈ ja na nñequiaya na caliu nnˈaⁿ chiuu waa ñˈoom na jeeⁿ wantyˈiuuˈ waa na nluiˈnˈmaaⁿñe tsˈaⁿ. 20 Jnda̱ tyˈioom tsˈiaaⁿ ja na mañequiaya ñˈoom naya ˈnaaⁿˈaⁿ, ndoˈ cweˈ jnaaⁿˈ joˈ na mˈaaⁿya wˈaancjo, calaneiⁿˈyoˈ nnoom na cˈo̱ⁿtˈmaaⁿˈndyo̱ tsˈo̱o̱ⁿya na nntseina̱ⁿya juunaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ chaˈxjeⁿ matsonaˈ na catsˈaa.

Ñˈoom na jaantycwii na matseiljeii Pablo cartawaañe

21 Tiˈnnˈaⁿya Tíquico, tsaⁿ na jeeⁿ jnda ntyjiiya, jom jeeⁿ xcweeˈ tsˈoom tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Ta Jesús, jom ntseicañeeⁿ ˈo chiuu waa na mˈaaⁿya cha caliuˈyoˈ ljoˈ matsˈaaya. 22 Cweˈ joˈ na majño̱o̱ⁿya jom na mˈaⁿˈyoˈ na catseicañeeⁿ ˈo chiuu waa na mˈaaⁿya ñjaaⁿ cha na nñequiaanaˈ na tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ.

23 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiluiiñê Tsotya̱a̱ya ñequio Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa, quiana na nndaˈyoˈ na meiⁿcwii ñomtiuu ticˈomˈyoˈ jo nda̱a̱na ndoˈ na catoˈñoomˈyoˈ na mˈaⁿna na wiˈ nˈomna ˈo ee cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿndyena, 24 juu naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, quiaaⁿ juunaˈ nda̱a̱ chaˈtsondye nnˈaⁿ na ticalaˈchuiiˈ na mˈaⁿ na jnda nquiu Taya Jesucristo.