Add parallel Print Page Options

Luaa macaⁿnaˈ na cˈom ntseinda Tyˈo̱o̱tsˈom

Ncˈe na cwiluiindyoˈ ntseinda Tyˈo̱o̱tsˈom na mˈaaⁿ na jeeⁿ candyaˈ tsˈoom ˈo, joˈ na macaⁿˈa na caluiiˈndyoˈ chaˈxjeⁿ nqueⁿ. Cˈomˈyoˈ na jnda nquiuˈyoˈ meiⁿquia nnˈaⁿ chaˈxjeⁿ Cristo tyˈoom na candyaˈ tsˈoom jaa, ndoˈ tquiaañê na tueeⁿˈeⁿ cwentaaya. Ndoˈ na ljoˈ sˈaaⁿ sˈaanaˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿñê chaˈcwijom catsmaⁿ na cwilaˈcueeˈ nnˈaⁿ judíos cha nntseitˈmaⁿ tsˈoom joona jnaaⁿna. Mancˈe joˈ chii tioo na jeeⁿ tjaweeˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿñê chaˈcwijom cwii jndye cachi.

Sa̱a̱ quiiˈntaaⁿˈ ˈo na cwiluiindyoˈ nnˈaⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ticatsonaˈ meiⁿ cweˈ na nlaneiⁿˈyoˈ ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ na cweˈ nncˈoomya tsˈaⁿ ñˈeⁿ xˈiaaˈ ndoˈ chaˈtso nnom ñˈoomtia, oo aa queeⁿ tsˈom tsˈaⁿ na ñeˈcwityañê. Ticatyˈiomnaˈ na nlaneiⁿˈyoˈ meiⁿquia nnom ñˈoom ntjeiⁿ oo ñˈoom wiˈ, oo ñˈomjnaaⁿˈ na cwilaˈneiⁿ nnˈaⁿ. Nchii joˈ na nlˈaˈyoˈ. ˈO cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ cwii cwii nnom na cantyja ˈnaaⁿ joo joˈ nñeˈquiaˈyoˈ na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee manquiuˈyoˈ na juu tsˈaⁿ na cweˈ nncˈoomya ñequio xˈiaaˈ oo na nntseiqueeⁿ tsˈom na ñeˈcwityañe, joˈ joˈ matseijomnaˈ chaˈna quia na matseitˈmaaⁿˈñe tsˈaⁿ cwii na cweˈ nnˈaⁿ nlˈa, ndoˈ na ljoˈ nntseicuˈnaˈ na nncjaaquieeˈ tsaⁿˈñeeⁿ cantyja na matsa̱ˈntjom Cristo ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Meiⁿcwii tsˈaⁿ tinquioˈnnˈaⁿˈyoˈ na nnduˈyoˈ ñˈoom ntjeiⁿ nnom, ee macweˈ jnaaⁿˈ joˈ juu na tˈmaⁿ nntseiwˈii Tyˈo̱o̱tsˈom nntˈuiinaˈ nnˈaⁿ na tilañˈoomˈndyena chiuu na matseicañeeⁿ joona. ˈO tilˈaˈyoˈ chaˈxjeⁿ na cwilˈana.

Ee ˈo jnda̱ ñetˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na jaaⁿñe sa̱a̱ jeˈ na jnda̱ seitjoomˈnaˈ ˈo ñequio Ta Jesucristo, cˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ naxueeñe, ee juu naxueeñe quia na matseixueeñenaˈ naquiiˈ tsˈom tsˈaⁿ, machˈeenaˈ na yatsˈaⁿñê, xcwe machˈeeⁿ ndoˈ mayomˈm ñˈoom na nntseineiiⁿ. 10 Calaˈjnda̱ˈyoˈ na nntsawiˈnaⁿˈyoˈ na nlˈaˈyoˈ chaˈtso yuu na macjaaweeˈ ntyjii Ta Jesús ñˈeⁿndyoˈ. 11 Ticalaˈjomndyoˈ ñequio ljoˈ na tjaa yuu lˈue na cwilˈa nnˈaⁿ na mˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ na jaaⁿñe. ˈO calaˈcano̱o̱ⁿˈyoˈ na tixcwe ljoˈ cwilˈana. 12 Ee machˈeenaˈ na jnaaⁿˈ tsˈaⁿ na nntseineiⁿ ljoˈ na cweˈ ntyˈiu cwilˈa naⁿˈñeeⁿ, 13 sa̱a̱ quia na jnda̱ seicano̱o̱ⁿ naxueeñe chaˈtso ljoˈ na cweˈ ntyˈiu cwiluii, quia joˈ cwiwitquiooˈya. Ee juu naxuee matseicano̱o̱ⁿnaˈ chaˈtsoñˈeⁿ ljoˈ na wantyˈiuuˈ niom. 14 Cantyja ˈnaaⁿˈ luaaˈ, luaa matsonaˈ:

Calcwiˈ ˈu na watsuˈ,
quicantyjaˈ na waˈ quiˈntaaⁿ lˈoo
cha na nñequiaa Cristo na xuee nncˈoomˈ.

15 Cantyja ˈnaaⁿˈ nmeiⁿˈ calˈandyoˈ cwenta cantyja chiuu waa na tsamˈaⁿˈyoˈ. Tincˈomˈyoˈ na cweˈ tijndo̱ˈto nˈomˈyoˈ, ˈo cˈomˈyoˈ na jndo̱ˈya nˈomˈyoˈ. 16 Joˈ chii queⁿndyoˈ na nlˈaˈyoˈ yuu na matyˈiomyanaˈ. Meiⁿ tilaˈcatsuuˈyoˈ xuee ˈnaⁿˈyoˈ na cweˈ chutindyo, ee cwii cwii xuee jaawiwiˈti. 17 Tilˈaˈyoˈ cwii nnom na cweˈ nlˈaˈtoˈyoˈ, calaˈno̱ⁿˈyaˈyoˈ ljoˈ lˈue tsˈom Ta Tyˈo̱o̱tsˈom na nlˈaˈyoˈ. 18 Tincˈomˈyoˈ na candyeˈyoˈ, ee na luaaˈ nlˈaˈyoˈ wjaachunaˈ ˈo na nntsuundyoˈ, ˈo cˈomˈyoˈ na tooˈndyoˈ ñˈeⁿ Espíritu Santo. 19 Calaˈnaⁿˈyoˈ ñˈoom na cho salmos na nndyeˈyoˈ ñˈeⁿ ncˈiaaˈyoˈ ndoˈ cataˈyoˈ chaˈtso nnom na ya nnta tsˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ Ta Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na xcweeˈya nˈomˈyoˈ. 20 Ñequiiˈcheⁿ quiaˈyoˈ na quianlˈuaaˈ Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja chaˈtsoti na matioˈñaaⁿñê ˈo ñequio xueeˈ Taya Jesucristo.

Ñˈoom cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na tˈunco.

21 Catueˈndyoˈ cjeˈyoˈ nda̱a̱ ncˈiaaˈyoˈ na cwilaˈyuˈ ncˈe na tˈmaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nquiuˈyoˈ.

22 ˈO yolcu na mˈaⁿ sˈaaˈyoˈ calˈaˈyoˈ ljoˈ na lˈue nˈomna chaˈcwijom cwindyeˈntjomˈyoˈ nnom nquii Ta Jesucristo. 23 Ee tsaⁿsˈa cwiluiiñê xqueⁿ scoomˈm, chaˈxjeⁿ Cristo cwiluiiñê xqueⁿ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ ndoˈ na macwjiˈnˈmaaⁿñê tmaaⁿˈñeeⁿ, ee cwiluiiñenaˈ seiiⁿˈeⁿ, 24 ndoˈ chaˈxjeⁿ tˈmaaⁿˈ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ majuˈñecje nnom Cristo, maluaaˈ macaⁿnaˈ na joo yolcu na jnda̱ tˈunco catueeˈndyecjena nda̱a̱ sˈaana.

25 Naⁿnom na mˈaⁿ lcuu cˈomna na jnda nquiuna joo chaˈxjeⁿ Cristo tyˈoom na candyaˈ tsˈoom tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ ndoˈ na tquiaañê na tueeⁿˈeⁿ cwentaana. 26 Luaaˈ sˈaaⁿ cha na nntseixmaⁿ tmaaⁿˈñeeⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ tqueⁿ ljoomˈm juunaˈ quia na teitsˈoomndyena ndoˈ ñequio na tyondyena ñˈoomˈm, 27 cha nñequiaa cheⁿnqueⁿ tmaaⁿˈñeeⁿ nnoom na neiⁿncooˈ caxuee tseixmaⁿnaˈ, na tjaa yuu na cwajndii cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ meiⁿ tjaaˈnaⁿ na cantseiiⁿˈnaˈ meiⁿ tjaa cwiicheⁿ na nljeiˈ na ticuaaya cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ, na ñequiiˈcheⁿ tseixmaⁿnaˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ canda̱a̱ˈñˈeⁿ matseixmaⁿnaˈ cwentaaⁿˈaⁿ. 28 Maluaaˈ waa na matsonaˈ na cˈoom tsaⁿsˈa na wiˈ tsˈoom scoomˈm chaˈxjeⁿ jnda ntyjeeⁿ seiiⁿˈeⁿ. Ee tsˈaⁿ na wiˈ tsˈom scuuˈ maˈmo̱ⁿ na jnda ntyjiiñe cheⁿnquii. 29 Ee tjaa ˈñeeⁿ quichˈee na jndooˈñe cheⁿnquii. Macwaaⁿˈaⁿ nantquie cha nncˈoom na yaaⁿˈaⁿ. Ndoˈ chaˈxjeⁿ Cristo machˈeeⁿ cwenta jaa tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ, maluaaˈ matseijomnaˈ na cateixˈee tsˈaⁿ scoomˈm. 30 Ee jaa tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ, cwiluiindyo̱ seiiˈ Cristo na chaˈwaañê. Ndoˈ cwii cwiindyo̱ matseijomnaˈ cwii cwii nnom na matseicañjoomˈnaˈ jom. 31 “Joˈ chii tsaⁿsˈa nˈñeeⁿ tsotyeeⁿ tsoñeeⁿ cha na nntseitjoomˈnaˈ jom ñˈeⁿ scoomˈm ndoˈ wendyena nlaˈxmaⁿna ñecwii tsˈaⁿ.” 32 Jeeⁿ tˈmaⁿ matseixmaⁿ ñˈoomwaaˈ na jeeⁿ wantyˈiuuˈ waanaˈ. Sa̱a̱ ja matseijoomˈndyo̱ ñˈoommeiⁿˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo ñequio tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ. 33 Sa̱a̱ ñˈoom na macanda̱, cwii ndoˈ cwiindyoˈ ˈo cˈoom na jnda ntyjii scuuˈ chaˈxjeⁿ na jnda ntyjiiñe cheⁿnquii ndoˈ mati ˈo naⁿlcu calaˈlˈueeˈndyoˈ sˈaaˈyoˈ.