Add parallel Print Page Options

Tjoomˈ mˈaⁿˈyoˈ ncˈe Espíritu Santo

Ja mˈaaⁿya wˈaancjo jnaaⁿˈ na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na mˈaaⁿñe cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo, matsˈaaya tyˈoo nda̱a̱ˈyoˈ na cˈomˈyoˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ chaˈxjeⁿ na macaⁿnaˈ na cˈom nnˈaⁿ na maqueeⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ ee mancjoˈyoˈ joˈ. Cˈomˈyoˈ na nioomˈ nˈomˈyoˈ ndoˈ yannˈaⁿndyoˈ, cˈomˈyoˈ na tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ, canaⁿndyoˈ ñˈeⁿ ncˈiaaˈyoˈ ñequio na wiˈ nˈomˈntyjeeˈyoˈ. Ñequio na mateijndeii Espíritu Santo ˈo, calajnda̱ˈyoˈ na ñecwii nˈomˈyoˈ ñequio nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ ncˈe na matseitjoomˈnaˈ ˈo na ya mˈaⁿˈyoˈ ñequiondye joona. ˈO ncˈe Cristo ñecwii seiˈ cwiluiindyoˈ ndoˈ ñecwii Espíritu Santo na mˈaaⁿñê naquiiˈ nˈomˈyoˈ, chaˈxjeⁿ jnda̱ tqueeⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo na ñecwii waa na cwicantyjaaˈ nˈomˈyoˈ, mˈaaⁿ ñecwiiñe Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom, ndoˈ ñecwii na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿñê, ndoˈ ñeˈcwii na cwileitsˈoomndye nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, ndoˈ mˈaaⁿ ñecwii Tyˈo̱o̱tsˈom na nqueⁿ cwiluiiñe Tsotya̱a̱ya na chaˈtsondyo̱, jom chaˈtso matsa̱ˈntjoom ndoˈ machˈeeⁿ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ naquiiˈ nˈo̱o̱ⁿya ndoˈ mˈaaⁿñê joˈ joˈ.

Cwii cwiindyo̱ cantyjati na jnda̱ jndaaˈ nnom Cristo na ˈnaaⁿˈ tsˈiaaⁿ na matseixmaⁿ, cantyjati joˈ naya na macoˈñom. Ncˈe na luaaˈ joˈ matso ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii:

Quia na tjawaaⁿ cañoomˈluee jnda̱ na tandoˈxcoom na tueeⁿˈeⁿ,
tjachom chaˈtso joo na ñetˈom nacjoomˈm,
ndoˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ tquiaaⁿ cwii cwii nnom na ˈnaaⁿna.

¿Ljoˈ ñeˈcaˈmo̱ⁿnaˈ na matsonaˈ na tjawaaⁿ? Matsonaˈ naljoˈ ee najndyee jndyocueeⁿ nnom tsjoomnancuewaañe. 10 Jom na jndyocueeⁿ majuutyeeⁿ tjawannaaⁿˈaⁿ cañoomˈluee cha na chaˈtsoti na niom, canda̱a̱ˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na mˈaaⁿñê. 11 Ndoˈ manquiityeeⁿ tquiaaⁿ na ntˈom nnˈaⁿ cwiluiindye apóstoles. Ntˈom cwiluiindye nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ cha calaˈyuˈ nnˈaⁿ. Ntˈom cwiluiindye na cwiñeˈquia ñˈoom xco na ya cantyja na nluiˈnˈmaaⁿñe tsˈaⁿ, ndoˈ ntˈom cwiluiindye na cwiteiˈxˈee ntmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ ndoˈ ntˈomcheⁿ cwitoˈñoom na ˈnaaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ ncˈiaa. 12 Luaaˈ sˈaa Cristo, joˈ na ya teiˈnaaⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈxmaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ na nlˈana tsˈiaaⁿ na macaⁿnaˈ cha na nncjaawijndyeendye nnˈaⁿ na nncˈom cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, 13 hasta xjeⁿ na nncueˈntyjo̱ na chaˈtsondyo̱ tjoomˈ nncˈo̱o̱ⁿya na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿñê ndoˈ na canda̱a̱ˈya na cwitaˈjnaaⁿˈa nquii Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ na ljoˈ nlaxmaaⁿya nnˈaⁿ na jnda̱ tquiee nˈom na canda̱a̱ˈ nntseijomnaˈ jaa cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo. 14 Quia joˈ taxocatseijomnndaˈnaˈ jaa chaˈna yocanchˈu na tiyo yo cwilaˈchuiiˈ chiuu waa na mˈaaⁿˈ nˈom. Meiⁿ taxonquiandyo̱ na nleichuunaˈ jaa cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom xco na cweˈ cantu na cwiñeˈquia nnˈaⁿ na jeeⁿ jndo̱ˈ nˈom na joo ñˈoomˈñeeⁿ cwiˈoochoondyenaˈ nnˈaⁿ nato na tixcwe. 15 Quia joˈ ncˈe na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya nnˈaⁿ, calana̱a̱ⁿya ñˈoom na mayuuˈ, matsonaˈ na catsanajnda̱a̱ya cantyja ˈnaaⁿ chaˈtso nnom chiuu waa na mˈaaⁿya ncˈe na matseitjoomˈnaˈ jaa ñˈeⁿ Cristo na cwiluiiñê xqueⁿ tmaaⁿˈ jaa na laxmaaⁿya seiiⁿˈeⁿ. 16 Ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo, jaa na cwiluiindyo̱ seiiⁿˈeⁿ, matseijomnaˈ chaˈna tjacañjoomˈñe seiiˈ tsˈaⁿ, ndoˈ juu joˈ quia ya tˈuiiˈnaˈ ñequio cwii cwii nnom na tjacañjoomˈñe tsˈaⁿ, quia joˈ tjoomˈ mˈaaⁿnaˈ, ndoˈ ncˈe joˈ ya wjanajndeii juunaˈ. Ndoˈ jaa na cwiluiindyo̱ seiiⁿˈeⁿ, nntsawijnda̱a̱ya na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya nnˈaⁿ.

Cwiluiindyo̱xco̱o̱ na cwilaˈyuuˈa ñˈeⁿ Cristo

17 Joˈ chii ncˈe nquii Ta Jesús matsa̱ˈntjoom jaa, luaa ñˈoom na matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ. Tsacwiˈntyjeˈyoˈ na matseijomnaˈ ˈo chaˈna nnˈaⁿ na tyootioondye lˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee joona mˈaⁿna ñomtiuu ˈnaaⁿna na cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo joonaˈ. 18 Ee juu na cwilaˈno̱ⁿˈna matseijomnaˈ chaˈcwijom na jaaⁿñe. Ee juu na wandoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ticuaanaˈ ñˈeⁿndyena ee ticalaˈno̱ⁿˈna cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ ncˈe na quieˈ nˈomna. 19 Jnda̱ sˈaanaˈ na tajnaaⁿtona natia na cwilˈana, cwiñequiandyena nnom ljoˈ na queeⁿ tsˈom seiina cha ñequio na neiiⁿna nnda̱a̱ nlˈañˈeⁿna chaˈtso nnom ljoˈ na ticatyˈiomyanaˈ. 20 Sa̱a̱ ˈo nchii luaaˈ waa ñˈoom na tyotˈmo̱o̱ⁿ nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo nda̱a̱ˈyoˈ, 21 xeⁿ na mayuuˈ jndyeˈyaˈyoˈ ñˈoomˈm ndoˈ jlaˈno̱ⁿˈyoˈ na ñˈoom na mayuˈcheⁿ juunaˈ, 22 quia joˈ cantyja ˈnaaⁿˈ chiuu waa na ñetˈomˈjndyeeˈyoˈ, catjeiˈndyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ natia na ñeseiqueeⁿ tsˈom seiiˈyoˈ ee juu joˈ tseixmaⁿnaˈ cwii na jnda̱ teiˈndaaˈñˈeⁿ na joo natiaˈñeeⁿ cwinquioˈnnˈaⁿnaˈ tsˈaⁿ. 23 Macaⁿnaˈ na calaˈxcoˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ espíritu ˈnaⁿˈyoˈ ñequio na mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ, 24 ndoˈ na cˈomxcondyoˈ chaˈcwijom tsˈaⁿ na macwee liaa xco na juu joˈ cwiluiiñenaˈ cantyja na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiwitquiooˈ joˈ quia na machˈee tsˈaⁿ na matyˈiomyanaˈ ndoˈ ljuˈ wjaamˈaaⁿ.

25 Joˈ chii tacalaneiⁿˈyoˈ cantu, cwii ndoˈ cwiindyoˈ catseineiⁿ ñˈoom na mayuuˈ ñˈeⁿ ncˈiaaˈ ee chaˈtsondyo̱ cwiluiindyo̱ cwii cwii nnom ljoˈ na tjacañjoomˈñe seiiˈ Cristo.

26 Quia matseiˈwˈiiˈ xˈiaˈ, tintseitjo̱o̱ndyuˈtiˈ nnoom na jndaaˈjom nntseicamaaⁿndyuˈ na tincjaˈcwaaⁿˈyaˈ jom. 27 Tiñenquiaˈyoˈ meiⁿcwii nnom na tsaⁿjndii nnda̱a̱ nntsˈaaⁿ xjeⁿ ˈo.

28 ˈÑeeⁿ ˈo na ñexˈuee, jeˈ tanchˈueeti, jeˈ catsˈaayaaⁿ tsˈiaaⁿ na yati cha nncuaa ljoˈ na nnda̱a̱ nnteijneiⁿ ntˈomcheⁿ na matseitjo̱o̱naˈ joona.

29 Meiⁿcwii ñˈoomntjeiⁿ talaneiⁿˈyoˈ, macanda̱ calaneiⁿyoˈ ñˈoom naya na nnteijndeiinaˈ tsˈaⁿ na nncjaawijndeiityeeⁿ, ndoˈ nnˈaⁿ na nndye ñˈoomˈñeeⁿ nntioˈnaaⁿñenaˈ joona. 30 Ndoˈ tilˈaˈyoˈ cwii nnom na nntseichjooˈnaˈ tsˈom Espíritu Santo na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom, nquii na ñequio juu tyˈioom sa̱yo ˈo, cha jndaaˈ ˈñeeⁿ ˈo xuee quia na nnluiˈnˈmaaⁿndyeñˈeⁿ nnˈaⁿ.

31 Caˈndyeˈyoˈ chaˈtso nnom na cwilˈa na matseiˈndaaˈnaˈ nˈomˈyoˈ, chaˈna nntseiwˈii tsˈaⁿ xˈiaaⁿˈaⁿ, nntseiliooˈñe tsˈaⁿ ñˈeⁿ xˈiaaⁿˈaⁿ, cˈuaa cˈuaati ˈñom na matseijmeiⁿˈñê nnom xˈiaaⁿˈaⁿ, majuˈ tsˈaⁿ ñˈoom wiˈ nacjooˈ xˈiaaⁿˈaⁿ, ñequio chatso nnom ljoˈ na tisˈa. 32 Calˈaˈyoˈ na ya nnˈaⁿndyoˈ ñˈeⁿ ncˈiaaˈyoˈ, cˈoom na wiˈ nˈomˈyoˈ joona, calaˈtˈmaⁿ nˈomˈyoˈ ncˈiaaˈyoˈ chaˈxjeⁿ mati matseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo ncˈe Cristo.