Add parallel Print Page Options

Toˈñom Pablo tsˈiaaⁿ na nntsˈaaⁿ

Jnaaⁿˈ ñˈoommeiⁿˈ, joˈ na ja Pablo mˈaaⁿya pra̱so cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo Jesús cha cateijndeiinaˈ ˈo nnˈaⁿ gentiles, Ncˈe na jeeⁿ yañe Tyˈo̱o̱tsˈom, matsonaˈ na manquiuˈyoˈ na tquiaaⁿ tsˈiaaⁿwaa na catsˈaaya juunaˈ naquiiˈntaaⁿˈyoˈ cha na cateijndeiinaˈ ˈo. Ee tˈmo̱o̱ⁿ no̱o̱ⁿya ñˈoom na jeeⁿ wantyˈiuuˈ ñetuaa chiuu jnda̱ seijndaaˈñê, ndoˈ tquiaaⁿ na catseiˈno̱ⁿˈa juunaˈ. Chjoowiˈ ñˈoomˈñeeⁿ jnda̱ seiljeiya na matseicwano̱ⁿya na mˈaⁿˈyoˈ. Quia nlaˈnaⁿˈyoˈ juunaˈ quia joˈ nlaˈno̱ⁿˈyoˈ na matseiˈno̱ⁿˈa ñˈoom na wantyˈiuuˈ ñetuaa cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo. Juu na jeeⁿ wantyˈiuuˈ ñetuaa tînquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na nliu nnˈaⁿ na ñetˈom teiyo juunaˈ, chaˈxjeⁿ jeˈ ñequio Espíritu Santo jnda̱ tˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ apóstoles na ljuˈ nˈom ñequio profetas. Luaa waa ñˈoom na wantyˈiuuˈ ñetuaanaˈ: Nnˈaⁿ na nchii judíos joona, juu na nntsˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom na nndaa nnˈaⁿ judíos, mati nntoˈñoomna. Matseitjoomˈnaˈ joona ñequio seiiˈ Cristo, mati mañˈoomnaˈ joona naquiiˈ ñˈoom na tso Tyˈo̱o̱tsˈom na nntsˈaaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo Jesús.

Macantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ joˈ na sˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom na jndaya na mañequiaya juunaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ, ndoˈ tquiaaⁿ najndeii na matseixmaaⁿ na ñˈeⁿ matsˈaaya tsiaaⁿwaaˈ. Quiiˈntaaⁿ chaˈtsondye nnˈaⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na titˈmaⁿ cwiluiindye, cantyja ˈnaⁿya, ja titˈmaⁿndyo̱tya̱, nchiiti joona. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoˈ, no̱o̱ⁿ ja tquiaaⁿ tsˈiaaⁿ na catseicandiiya nnˈaⁿ na nchii judíos na chaˈtso na matseixmaⁿ Cristo jeeⁿ cajndanaˈ meiⁿ xocanda̱a̱ nntseiˈno̱ⁿˈ tsˈaⁿ. Ndoˈ tyˈioom tsˈiaaⁿ ja na catsˈaaya na cˈooliu nnˈaⁿ chiuu nncwjiˈnˈmaaⁿñê ˈo nnˈaⁿ na nchii tuiindyoˈ judíos. Quia na jnaⁿjndyeecheⁿnaˈ na sˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtsoti na maniom seijndaaˈñê na luaaˈ nncuaa, sa̱a̱ hasta quia jeˈcheⁿ matseicano̱o̱ⁿ na ljoˈ, 10 cha cantyja ˈnaaⁿˈ juu tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ chaˈtsondye na cwiluiitquiendye na mˈaⁿ cañoomˈluee ñequio chaˈtso na cwitsa̱ˈntjom joˈ joˈ, caliuna na jndye nnom na jndo̱ˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom. 11 Tyˈo̱o̱tsˈom sˈaaⁿ chaˈtso nmeiⁿˈ chaˈxjeⁿ nqueⁿ jnda̱ seijndaaˈñê na ticantycwii na lˈue tsˈoom na nncuaa, ndoˈ seicanda̱a̱ˈñenaˈ naljoˈ ee Taya Jesucristo. 12 Ndoˈ ncˈe na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿ ñˈeⁿ Jesucristo ndoˈ cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya jom, joˈ na matseicanaaⁿñenaˈ na cwilaˈcandyooˈndyo̱ na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. 13 Joˈ chii macaⁿˈa nda̱a̱ˈyoˈ na tintseiˈndaaˈnaˈ nquiuˈyoˈ nawiˈ na matjo̱ⁿya cantyja ˈnaⁿˈyoˈ ee na ljoˈ, matseitˈmaaⁿˈñenaˈ ˈo.

Cristo candyaˈ tsˈoom jaa

14 Macweˈ joˈ na maco̱ˈa xtya̱ya jo nnom Tsotye Taya Jesucristo, 15 na cantyja ˈnaaⁿˈ jom chaˈtso yo na mˈaⁿ cañoomˈluee ñequio yo na mˈaⁿ tsjoomnancue, cwilcwiiˈna xueⁿˈeⁿ na cwiluiiñê Tsotyena. 16 Nquii Tsotya̱a̱ya waa na jeeⁿ cajnda na tjaa ljoˈ cwii macaⁿnaˈ na matseixmaaⁿ. Macaⁿˈa na cantyja ˈnaaⁿ joonaˈ, naquiiˈ nˈomˈyoˈ nñequiaaⁿ na nnaⁿndyoˈ ndoˈ nlaˈxmaⁿˈyoˈ najndeii na cwiluiiñê ncˈe Espíritu, 17 cha nnda̱a̱ nncˈoomñe Cristo naquiiˈ nˈomˈyoˈ ncˈe na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê cha caljotyeⁿ na mˈaⁿˈyoˈ naquiiˈ na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na wiˈ tsˈom ˈo, chaˈxjeⁿ njoom tyˈe nchˈiooˈ tsˈoom. 18 Mati macaⁿˈa nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na calaˈno̱ⁿˈyaˈyoˈ ñequio chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ cwanti na tˈmaⁿ na mˈaaⁿ Cristo na wiˈ tsˈoom nnˈaⁿ, ndoˈ na tco, ndoˈ na njoom, ndoˈ na ndye. 19 Juu na mˈaaⁿ Cristo na wiˈ tsˈoom ˈo luaa, macaⁿˈa na calaˈno̱ⁿˈyoˈ na waljooˈcheⁿ na tˈmaⁿnaˈ, ndoˈ na luaaˈ nlaˈno̱ⁿˈyoˈ joˈ na nncˈomˈyoˈ na chawaañˈeⁿ naquiiˈ nˈomˈyoˈ mˈaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom.

20 Catseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na jom jndyeti nnda̱a̱ nntsˈaaⁿ nchii cweˈ chaˈxjeⁿ cwitaaⁿ jaa meiⁿ nchii cweˈ cha na cwilaˈtiuutya̱a̱ya ndoˈ na mateijneiⁿ jaa ncˈe najndeii na matseixmaaⁿ mˈaaⁿnaˈ naquiiˈ nˈo̱o̱ⁿya. 21 Jom catseitˈmaaⁿˈñenaˈ naquiiˈ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ ncˈe Cristo Jesús chaˈtso ndyu ndoˈ chaˈwaati xuee na cwii wjaatinaˈ. Amén.