A A A A A
Bible Book List

Efesios 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Efesios

Jnea˜ Paaˉ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ apóoˆ i̱ jmóoˋ ta˜ niˈˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ lajo̱b ta˜ e calɨˈiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ cacuøˈrˊ jnea˜. Jo̱ guiéenˈ˜n júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ, jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ i̱ neáangˊ fɨˊ Éfeso i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆnaaˈ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e seengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nɨcacuøˈˊ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ

Jo̱ majmifémˈˊbaaˈ Fidiéeˇ i̱ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ i̱ lɨ́ɨngˊ Tiquiáˈrˆ cajo̱, dsʉco̱ˈ laˈeáangˊ e lɨ́ɨˊɨɨˈ lafaˈ jaangˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, lajo̱baˈ Fidiéeˇ nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e seaˋ quiáˈrˉ e jáaˊ fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜ e laco̱ˈ uíingˉ guiʉ́ˉ quíˉiiˈ. Jo̱ Fidiéeˇ caguíñˈˋ jneaa˜aaˈ latɨˊ jí̱i̱ˈ˜ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ nilɨguiúngˉnaaˈ fɨˊ quinirˇ e jaˋ dseeˉ seaˋ quíˉiiˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ co̱ˈ eáamˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ caguiarˊ guiʉ́ˉ latɨˊ malɨˈˋ e laco̱ˈ nijéiñˉ jneaa˜aaˈ laco̱ˈ jó̱o̱ˊbre laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e calɨˈiáangˋ dsíirˊ ˈñiaˈrˊ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ e laco̱ˈ nijmiféngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ, co̱ˈ eáamˊ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ nañiˊ faˈ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ e jo̱. Jo̱ cacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e jo̱ e jaˋ ˈleeˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ˈneáaiñˋ eáangˊ do. Jo̱ co̱ˈ eáamˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ nañiˊ faˈ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ, jo̱baˈ nɨcaleáaiñˋ jneaa˜aaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨˈøøngˉ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ e catu̱u̱ˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈøøngˉ dseaˋ do caˈíiñˉ dseeˉ quíˉnaaˈ. Jo̱ co̱ˈ eáamˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ nañiˊ faˈ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ, jo̱baˈ cacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e tɨ́ɨˉnaaˈ jo̱guɨ e ngángˈˋnaaˈ jaléˈˋ e iiñ˜ jmóorˋ ˈñiaˈrˊ e jaˋ ñiˊ dseaˋ jéengˊguɨ, lɨ́ˈˆ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuørˊ jéengˊguɨ quiáˈˉ jaléˈˋ e nijmitir˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. 10 Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcaguiaˊ Fidiéeˇ guiʉ́ˉ jéengˊguɨ, dseángˈˉ nilɨtib˜ laco̱ˈ sɨˈíˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱ e Dseaˋ Jmáamˉ nilíiñˉ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ lajaléngˈˋ jo̱guɨ quiáˈˉ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ la.

11 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ malɨˈˋ Fidiéeˇ nɨcaguíñˈˋ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel, e laco̱ˈ niˈuíingˉnaaˈ jó̱o̱rˊ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nɨcaˈɨ́ˋ dsíirˊ jéengˊguɨ e nijmérˉ; jo̱ jalébˈˋ e jmóoˋ Fidiéeˇ do, jmóorˋ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨiñˉ e guiʉ́bˉ. 12 Jo̱ nɨcajméerˋ lajo̱ e laco̱ˈ jneaˈˆ, dseaˋ nɨta˜ dsiˋnaaˈ laˈuii˜ e Dseaˋ Jmáangˉ nileáiñˉ jneaˈˆ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ, se̱e̱ˉnaaˈ e nijmiféngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ, co̱ˈ íbˋ dseaˋ laniingˉ ˈgøiñˈˊ. 13 Jo̱ lajo̱bɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel, mɨ˜ canʉ́ʉˉnaaˈ e júuˆ jáˈˉ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱guɨ caˈuíingˉnaˈ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cacuøˈˊ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ júuˆ e nɨcacuørˊ jéengˊguɨ e laco̱ˈ liing˜naˈ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. 14 Jo̱ co̱ˈ seemˋ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ lɨta˜ dsiˋnaaˈ e niˈíingˈ˜naaˈ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨˉnaaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ cartɨˊ mɨ˜ nileáiñˉ jneaa˜aaˈ conguiaˊ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉnaaˈ, jneaa˜aaˈ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ lajo̱b nijmiféngˈˊnaaˈre, co̱ˈ íˋbre dseaˋ laniingˉ ˈgøiñˈˊ fɨˊ laˈúngˉ.

Jaléˈˋ e mɨˈˊ Paaˉ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

15-16 Jo̱ uii˜ quiáˈˉ e cajméeˋ Fidiéeˇ e nɨlɨ́ɨngˊnaaˈ jó̱o̱rˊ, jo̱baˈ laco̱o̱ˋ ya̱ˈˊ mɨ˜ fǿnˈˋn dseaˋ do, cuǿøˉøre guiˈmáangˈˇ uíiˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ latɨˊ mɨ˜ calɨñiiˉ e cajáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ eáamˊ jmiˈneáangˋ rúngˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ caguiaangˉguɨ cajo̱. 17 Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ i̱ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ i̱ lɨ́ɨngˊ Tiquíˆiiˈ i̱ laniingˉ ˈgøngˈˊ do cajo̱, e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e tɨɨngˋ ngángˈˋnaˈ i̱˜ dseángˈˉ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ, jo̱ lajo̱b nilɨcuíingˋguɨˈr guiʉ́ˉ cajo̱. 18 Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e nijneáˋ moguíˆnaˈ e laco̱ˈ nilɨñíˆnaˈ e˜ e nɨsɨjeengˇnaˈ e niˈíingˈ˜naˈ quiáˈrˉ, co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉbre nɨlɨ́ɨngˊnaˈ, jo̱guɨ jial tíiˊ jloˈˆ jo̱guɨ niguoˈˆ jaléˈˋ e cuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ catɨ́ɨngˉ lajo̱. 19 Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ cajo̱ e nilɨñíˆ ˈnʉ́ˈˋ jial jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ ˈgøngˈˊ Fidiéeˇ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e ˈgøiñˈˊ do jmɨcó̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ có̱o̱ˈ˜ e laniingˉ ˈgøngˈˊ dseaˋ do, có̱o̱ˈ˜ e jo̱b cajo̱ cajméerˋ 20 e cají̱ˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ, jo̱ caguiéeiñˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiiñ˜ ˈñiaˈrˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 21 Jo̱ cacuøˈˊ Fidiéeˇ Dseaˋ Jmáangˉ e íˋbingˈ laniingˉguɨ eáangˊ jee˜ lajaléngˈˋ i̱ seengˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, faˈ jaléngˈˋ dseaˋ mogui˜, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ sɨˈneaangˇ i̱ quiʉˈˊ ta˜, có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ laniingˉ i̱ quiʉˈˊ ta˜, lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ eeˋ ta˜ óorˋ i̱ quiʉˈˊ ta˜ lajeeˇ lana o̱si lajeeˇ lɨ˜ dséˉguɨ é. 22 Jo̱ lajaléˈˋ niguiáˉ Fidiéeˇ fɨˊ uii˜ tɨɨˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ cangɨ́ɨmˋbɨr cajo̱ e lɨ́ɨngˊ dseaˋ do dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. 23 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ co̱o̱ˋ ngúuˊ táaiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do, jo̱baˈ røøbˋ seaˋ quíˉiiˈ laco̱ˈguɨ la seaˋ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱ dseaˋ íbˋ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ lajaléngˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes