Doaromm, aus Gott siene Kjinja, straeft doano am aenlich to woare;

en waundelt enne Leew, soo aus Christus junt uk haft leef jehaut, en jeef sikj selfst han aus en Opfa en Schlachtopfa fa en seeta Jeroch.

Oba lot kjeene Raed mank ju senne fonn Huararie, en aule Onnreinichkjet oda Jiets, soo auset dee Heilje tookjemt.

Uk kjeene schwiensche oda noarhauftje Raed, oda Spotte, dan soont es nich aunjenaem. Siet leewa dankboa.

Dan dit sel jie weete, daut kjeena dee Huararie drift, oda en Onnreina, oda jietsja, dee en Jetsedeena es, woat aun Christus en Gott sien Rikj en Oawgoot ha.

Lot kjeena junt fefeare met ladje Wead, dan waejen soone Dinje kjemt Gott sien Oaja opp dee onnjehuarsaume Kjinje.

Doaromm siet nich Metdeela met an;

dan jie weare donn enn Diestanes, oba nu se jie Licht em Herr, waundelt soo aus Lichtkjinja,

- dan daut Licht bringt Frucht daut enn aulet Goodet, en Jerachtichkjet en Woarhweit es, -

10 en prooft to bewiese waut daem Herr goot jefelt.

11 En hat nich Jemeenschofft met dee onnfruchtboare Diestanesswoakje, moakt dee leewa oppenboa.

12 Dan daut es ne Schaund sogoa doafonn to raede waut dee em jeheeme doone.

13 Oba aules, waut opjedakjt woat, woat derch daut Licht jeoppenboat.

14 Dan aules daut Oppenboa es, es Licht. Doaromm sajcht hee: "Wakj opp, dee du schlapst, en sto opp fonn mank dee Doodes, dan woat Christus die Licht jaewe."

15 Seet junt dan faea, woo jie oppsechtich waundle, nich soo aus soone dee nich Kluak sent, oba soone dee Kluak sent.

16 Nutst dee Tiet ut, dan dee Doag sent Bees.

17 Doaromm siet nich domm, leewa festot waut daem Herr sien Wele es.

18 En besuept junt nich met Wien, duat Aewadriewness bringt, oba woat jefelt met daem Heilje Jeist;

19 en raet unjarenaunda met Psalme en Kjoake Leeda en jeistliche Leeda, singt en spaelt metem Hoat tom Herr;

20 en dankt Gott daem Foda emma fa aules, enn onns Herr Jesus Christus sien Nome;

21 en siet eena daem aundra unjadon enn Christus siene Forcht;

22 en de Fruehes aun aeare eajne Mana soo aus tom Herr.

23 Dan dee Maun es dee Fru aea Haupt, soo aus Christus daut Haupt es aewa dee Jemeent, en selfst dee Heilant es fa dee Kjarpa.

24 Oba soo aus dee Jemeent Christus unjadon es, soo sulle dee Fruehes senne to aeare Mana enn aules.

25 Jie Mana, hat june Fruehes leef, soo aus Christus dee Jemeent leef haud, en sikj selfst doafaea han jeef,

26 daut hee dee mucht Heilich moake derch daut wausche met Wota em Wuat,

27 soo daut hee dee Jemeent mucht to sikj selfst feharlicht faeastale, dee nich plackich, oda fekjneddet es, oda irjend soowaut derhaea, oba daut dee sull heilich en oone faeale senne.

28 Soo sulle Mana uk aeare Fruehes leef ha aus aera eajna Kjarpa. Waea siene eajne Fru leef haft, haft sikj selfst uk leef;

29 dan kjeena haft jeemols sien eajnet Fleesch jehaust, oba hee jeft daut Noarunk, en fesorcht doafaea, soo aus Christus uk fa siene Jemeent,

30 dan wie sent Jlieda aun sien Lief.

31 Doaromm woat en Maun siene Foda en siene Mutta felote, en woat siene Fru aunhenje, en dee twee woare een Fleesch senne.

32 Dit es en grootet Jeheemnes, oba ekj raed fonn Christus, en fonne Jemeent.

33 Aulamol, lot en jieda siene eajne Fru so leef aus sikj selfst, en dee Fru saul aea Maun huach achte.