Ekj sie daem Herr sien Jefangne, doaromm pracha ekj junt dringent daut jie so laewe dautet stemt met dee Beroopinj met dee jie beroope sent,

met folle Deemut en Saunftmoot, met Jedult, en fedroacht eena daem aundra enn Leew,

en bemeacht junt dee Eenichkjet em Jeist to hoole daut enne Fraed toop jebunge es. Doa es een Lief en een Jeist,

soo aus jie uk beroope weare enn eene Hopninj enn dee jie beroope sent;

een Herr, een Gloowe, eene Taufe;

een Gott en Foda aewa aules, dee aewa aules, en derch aules, en enn aules es.

Oba to en jieda eenem es Jnod jejaeft no dee Mot enn dee Gow Christus.

Doaromm sajcht hee: "Enn daem daut hee enopp jefoare es no daut Hechste, haft hee dee Jefangne jefange wajch jeleit, en haft dee Mensche Gow jejaeft".

Nu daut Wuat: "Enopp jefoare", waut meent daut sest aus daut hee eascht erauf jefoare es enn dee laeachste staede fonne Ead?

10 Dee erauf jefoare es, es dee naemlija aus dee, dee enopp jefoare es wiet aewa aule Himelswelte, daut hee aules fele mucht.

11 En hee jeef walkje Apostel, en walkje Profeete, en walkje Evanjeliste, en walkje aus Hoad en Leara,

12 soo daut hee dee Heilje kunn follkome moake fa dee Oabeit em Deenst, daut Christus sien Lief (dee Jemeent) kunn oppjebut woare,

13 bott wie aule to ne Eenichkjet em Gloowe kome, en ne folle Erkjantnes fonn Gott sien Saen, to en follstendje Maun, bott dee Mot fonn de Follkomenheit enn Christus,

14 soo daut wie nich lenje kjleene Kjinja sent, dee han en haea jeblost woare fonn dee Wint fonn Irlea, en wajch jeleit fonn daen, dee enn aeare Kluakheit enn Irlea enenn leide.

15 Enn Leew mott wie de Woarheit raede daut wie enn aule hensechte enn am enenn wause, dee daut Haupt es, Christus,

16 fonn waem daut gaunse Lief toop jepausst es, en toop jebrocht woat derch en jiedet Jelenk; en doaderch waust dee Kjarpa daut dee sikj selfst oppbut.

17 Doaromm saj ekj dit en bezeij enn daem Herr, daut jie nich meeha soo waundle aus dee Heide enn aeare nutsloose Jedanke,

18 dee emm Diestre sent enn aea Festaunt, dee fonn daut Gotteslaewe aufjesondat sent derch aea Onnwissenschofft, en daut waeajen aea hoadet Hoat,

19 dee, wiel see nussscht meeha dromm jaewe, sikj to aulet Onnreinet hanjejaeft ha enn Jiets.

20 Oba jie ha Christus nich soo kjanne leat;

21 wan jie werklich am jeheat ha, en fonn am sent jeleat worde soo aus dee Woarheit enn Jesus es,

22 daut jie daen oole Mensch auflaje no daen Waundel daen jie ferhaea haude, dee sikj selfst to Grunt bringt derch dee fefearesche Losst;

23 en siet Nie jemoakt em Jeist fonn jun Senn,

24 en daut jie daem niehe Mensch auntrakje dee no Gott erschaufe es enn Jerachtichkjeit en Woarheits Heilichkjet.

25 Doaromm lajcht aulet Leaje auntsied, en raet de Woarheit eena tom aundra, dan wie sent aula Jlieda, eena met daem aundra.

26 Siet oajalich, oba doot nich sindje doabie: lot dee Sonn nich opp jun Oaja dol gone.

27 Jaeft daem Diewel kjeen Plauts.

28 Waea eegol staele deit, lot am oppheare met staele, lot am sikj leewa bemeaje en met siene eajne Henj daut goodet oabeide daut hee metdeele kaun met soonem dee bederftich es.

29 Lot kjeene schlajchte Raed ut jun Mul kome, leewa soont waut Goot es soone metohalpe dee bederftich sent, soo dautet kaun Jnod jaewe fa daen dee daut heare.

30 Beleidicht daem Heilje Jeist nich, derch waem jie fesaeajelt sent fa daen Radunksdach.

31 Lot aulet Bettanis, en Oaja, en Wutt, en Jetoob, en Lastre auntsied jelajcht woare, uk aul daut Beese.

32 Siet leeftolich eena tom aundra, metliedent, en fejaeft eena daem aundra, soo aus Gott junt enn Christus fejaeft haft.