Paul, Christus Jesus sien Apostel derch Gott sien Wele, aun dee Heilje enn Efeesus, dee Christus Jesus Tru sent:

Jnod en Fraed fonn Gott onns Foda, en daem Herr Jesus Christus.

Jesaeajent es onns Herr Jesus Christus sien Gott en Foda, dee onns jesaeajent haft met aule jeistliche Saeajen enn dee Himelswelt enn Christus,

Soo aus hee onns enn am erwaelt haud eeha dee Welt Grunt jelajcht wea, daut wie sulle heilich en oone Schult senne fer am,

en haft onns enn Leew ferhaea bestemt daut wie sulle aus siene eajne Kjinje aunjenome woare derch Jesus Christus, no daut Wooljefaule fonn sien Wele,

daut wie dee Harlichkjeit fonn siene Jnod rieme muchte, met dee hee onns bejnodicht haft enn daem, daen hee leef haud,

enn waem wie nu dee Radunk ha derch sien Bloot, dee fejaewunk fa dee Aewatraedunj, no siene rikje Jnod,

daut hee onns rikjlich jejaeft haft enn aule Weisheit en Festaunt

en haft daut Jeheemnes fonn sien Wele bekaunt jemoakt, no daut Wooljefaule fonn sien Wele, daut hee enn sikj faeajenome haud

10 fa dee Fewaultunk fa dee bestemde Tiet, daut hee aules enn Christus toop brinje wudd, auf Dinje enne Himels, oda oppe Ead, enn am.

11 En waem wie uk aus en Oawgoot jewaelt sent, en sent ferhaea uterwaelt no daem sien Plon dee aules utfeare deit no sien Wele;

12 daut wie, dee wie ferhaea enn Christus hopte, sulle to siene harlichkjeits Ea senne;

13 enn daem wie hopte aus wie daut Eevanjeelium fonn dee Radunk heade, enn daem wie uk, aus wie jleewde, feseajelt weare met daem Heilje Jeist daen hee fesproake haud.

14 Dee es ne Birj fa onns Oawgoot opp dee Tiet wan daut Habgoot woat jeleest woare, to siene Harlichkjeits Ea.

15 Doaromm ekj uk, aus ekj head fonn jun Gloowe enn daem Herr Jesus, en june Leew aun aul dee Heilje,

16 hia nich opp fa junt dankboa to senne, en raed fonn junt enn miene Jebaed,

17 daut onns Herr Jesus Christus sien Gott, dee harlichkjeits Foda, mucht junt en Weisheits en Oppenboarunks Jeist jaewe enn en follet Erkjantness fonn am,

18 daut dee Uage fonn onns Hoat muchte kloa senne, daut wie weete muchte waut dee Hopninj es enn sien Beroope, en woo Rikj dee Harlichkjet fonn sien Oawgoot enn siene Heilje es,

19 en waut dee besondasch groote Krauft es, dee onns, dee wie jleewe, jejaeft es, no dee besondasch groote Krauft enn daem waut hee deed,

20 aus hee Christus fom Doot oppwakjt, en to siene rachte Haunt hansad enne Himels,

21 huach aewa aule Jewault, en Follmacht, en Krauft, en Harschoffte, en irjent en Nome dee janant kaun woare in dise Tiet, oba uk enn dee, dee noch kjemt;

22 en haft am aules unja siene Feet jelacht, en haft am daut Haupt jemoakt aewa aules to siene Jemeent,

23 woont sien Lief es, daut Follet fonn daem dee aules felle deit.