Add parallel Print Page Options

Tungkol sa Panaginip

34 Mandaraya(A) at walang ibubunga ang pag-asa ng hangal,
    labis siyang nagtitiwala sa mga pangarap.
Parang nanghuhuli ng anino, o humahabol sa hangin,
    ang taong nag-aabala[a] sa panaginip.
Ang nakikita mo sa panaginip ay anino lamang ng katotohanan,
    gaya ng mukhang nakikita sa salamin.
Kung hindi maaaring ang karumiha'y magbunga ng kalinisan,
    lalong hindi maaaring ang kasinungalinga'y magbunga ng katotohanan.
Ang mga hula, pangitain at mga panaginip ay kahangalan.
    Sapagkat kung ano ang inaasam-asam ng isang tao ay siya namang inilalarawan ng kanyang guni-guni.[b]
Hindi dapat pahalagahan ninuman ang panaginip,
    liban na lamang kung iyon ay talagang pangitaing mula sa Kataas-taasang Diyos.
Marami na ang nalinlang ng mga panaginip,
    at ang mga umasa dito ay napahamak.
Hindi kailangan ang mga ito sa pagtupad ng Kautusan,
    sapat na ang Karunungang itinuturo ng mga tapat.

Bunga ng Karanasan at Paglalakbay

Maraming nalalaman ang taong nakapaglakbay,[c]
    at makahulugan ang sinasabi ng isang may malawak na karanasan.
10 Ang di pa nakaranas na maglakbay ay walang gaanong nalalaman,
    ngunit ang nakapaglakbay sa maraming lupain ay nakababatid ng maraming bagay.
11 Marami akong nakita sa aking mga paglalakbay,
    at ang mga natutuhan ko roon ay di ko kayang isalaysay.
12 Malimit akong nabingit sa kamatayan,
    ngunit nakaligtas ako dahil sa aking mga karanasan.

Kanino Dapat Umasa

13 Matibay ang pag-asa ng mga may paggalang sa Panginoon,
    sapagkat ang pinananaligan nila'y may kapangyarihang magligtas sa kanila.
14 Ang may paggalang sa Panginoon ay walang kinatatakutan,
    hindi siya magiging duwag sapagkat nananalig siya sa Panginoon.
15 Mapapalad ang mga taong may paggalang sa Panginoon
    sapagkat alam nila kung kanino hihingi ng tulong.
16 Ang paningin ng Panginoon ay nakatuon sa mga umiibig sa kanya,
    siya'y matibay na sanggalang at alalay.
Siya ang umaalalay sa kanila nang di sila matisod o kaya'y bumagsak.
17 Siya ang nagpapasigla sa kanilang kalooban, nagpapaningning sa kanilang mga mata,
    nagbibigay ng ganap na kalusugan,
siya ang batis ng buhay at lahat ng pagpapala.

Mga Handog na Di Marapat

18 Isang paglait sa Diyos ang pag-aalay ng handog kung ito ay kinuha sa masamang paraan.
    Ang handog ng makasalanan ay di karapat-dapat.
19 Hindi kinalulugdan ng kataas-taasan ang alay ng makasalanan,
    at ang pagpapatawad niya'y hindi nakukuha sa dami ng handog.
20 Ang paghahandog sa Diyos ng ninakaw sa isang mahirap,
    ay parang pagpatay sa isang anak sa harap ng kanyang ama.
21 Sa isang maralita ang kaunting pagkain ay pantawid-buhay,
    ang magkait nito'y maituturing na isang pagpatay.
22 Kapag inalisan mo ng hanapbuhay ang isang tao, o kaya'y dinaya mo ang sahod ng isang kasama,
    para mo na rin silang kinitlan ng buhay.
23 Kung ang ginagawa ng isa ay ginigiba naman ng iba,
    ano ang kanilang mapapala kundi pagpapakahirap.
24 Kung ang isa ay dumadalangin at ang ikalawa naman ay nagmumura,
    sino sa kanila ang diringgin ng Panginoon?
25 Maghugas man ang tao pagkatapos na humipo sa patay, kung pagkatapos ay hihipo muli,
    ano ang silbi ng kanyang paghuhugas?
26 Gayundin naman, mag-ayuno ka man dahil sa kasalanan, ngunit paulit-ulit namang magbabalik sa pagkakasala
anong mapapala mo sa iyong pagpapakagutom?
    Paanong pakikinggan ang iyong panalangin?

Footnotes

  1. 2 nag-aabala: Ganito ang nasa tekstong Griego. Sa isang lumang salin ay naniniwala .
  2. 5 kung ano…guni-guni: Ito marahil ang tamang teksto. Sa tekstong Griego ay Ang imahinasyon ng isipan ay katulad ng isang babaing manganganak .
  3. 9 nakapaglakbay: Sa ibang manuskrito'y may pinag-aralan .