A A A A A
Bible Book List

Druhá Letopisu 11 Bible 21 (B21)

Rechoboám, král judský

11 Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a navrátili království Rechoboámovi.

Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: „Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i všem Izraelcům z Judy a Benjamína: Tak praví Hospodin – Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode mě.“ Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení proti Jeroboámovi.

Rechoboám sídlil v Jeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná města. Vystavěl Betlém, Etam, Tekou, Bet-cur, Socho, Adulam, Gat, Marešu, Zif, Adorajim, Lachiš, Azeku, 10 Coreu, Ajalon a Hebron – všechna tato opevněná města v Judovi a Benjamínovi. 11 Zesílil jejich opevnění a dodal jim velitele, zásoby potravin, oleje a vína 12 a také štíty a kopí. Všechna ta města tím nesmírně posílil, a zajistil si tak Judu i Benjamína.

13 Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k němu. 14 Levité opustili své pastviny a majetky a vydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám totiž jim i jejich synům upřel Hospodinovo kněžství 15 a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobil. 16 Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a obětovali Hospodinu, Bohu svých otců. 17 Tím upevňovali judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil [a] cestou Davidovou a Šalomounovou.

18 Rechoboám se oženil s Machalatou, dcerou Jerimota, syna Davidova, a Abihaily, dcery Eliaba, syna Jišajova. 19 Ta mu porodila Jeuše, Šemariáše a Zahama.

20 Po ní si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše, Ataje, Zizu a Šelomita. 21 Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní manželky a konkubíny (manželek měl osmnáct, konkubín šedesát a zplodil osmadvacet synů a šedesát dcer). 22 Proto upřednostnil Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem. 23 Ostatní své syny chytře rozmístil po všech judských a benjamínských krajích do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro ně mnoho žen.

Footnotes:

  1. Druhá Letopisu 11:17 podle LXX (MT: chodili)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes