Add parallel Print Page Options

Ðặc Quyền của Các Tư Tế và Người Lê-vi

18 Các tư tế người Lê-vi, toàn thể chi tộc Lê-vi, sẽ không được chia phần hay hưởng sản nghiệp trong I-sơ-ra-ên. Họ sẽ sống nhờ vào của tế lễ do dân đem dâng lên Chúa, và đó là sản nghiệp của họ. Nhưng họ sẽ không có sản nghiệp gì giữa anh chị em của họ. Chúa là sản nghiệp của họ, như Ngài đã hứa với họ.

Ðây là quyền lợi của các tư tế, đến từ những gì anh chị em dâng hiến, tức những của lễ do anh chị em mang đến dâng: Ðối với bò hay chiên, anh chị em sẽ cho vị tư tế cái vai, hàm trên và hàm dưới, cùng cái dạ dày. Ðối với những hoa quả đầu mùa của lúa gạo, rượu, và dầu, cùng với số lông chiên mới hớt lần đầu, anh chị em sẽ cho tất cả những thứ đó cho tư tế, Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã chọn họ và con cái họ từ tất cả chi tộc của anh chị em để họ có thể đứng và nhân danh Ngài mà phục vụ luôn luôn.

Nếu một người Lê-vi rời khỏi một thành nào của anh chị em, tức nơi người ấy đã sống trong I-sơ-ra-ên, và đến một nơi khác mà Chúa đã chọn, bất cứ khi nào người ấy muốn, người ấy vẫn có quyền nhân danh Chúa, Ðức Chúa Trời của mình, mà thi hành chức vụ của mình, giống như những người Lê-vi khác đang thi hành chức vụ của mình trước mặt Chúa tại đó. Người ấy sẽ được hưởng phần của tế lễ đồng đều với những người kia, mặc dù đã có một số của cải nhờ bán tài sản riêng của mình.

Cấm Thiêu Dâng Trẻ Thơ, Xem Bói, và Sử Dụng Các Tà Thuật

Khi anh chị em đã vào trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em, anh chị em chớ học theo thói gớm ghiếc của các dân tộc đó. 10 Tuyệt đối không ai giữa anh chị em đem thiêu con trai hay con gái mình trong lửa để dâng cho thần tượng, không ai được làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, 11 bùa chú, đồng cốt, thông linh, hay cầu hồn. 12 Phàm ai làm những việc như thế đều trở nên gớm ghiếc trước mặt Chúa; cũng vì các thói tục gớm ghiếc ấy mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đuổi chúng đi trước mắt anh chị em. 13 Anh chị em phải trung thành tuyệt đối với Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 14 Mặc dù các dân anh chị em sắp chiếm lấy nghe theo các chiêm tinh gia và các nhà bói toán, nhưng đối với anh chị em, Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, không cho phép anh chị em làm như thế.

Một Ðấng Tiên Tri như Môi-se

15 Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ dấy lên cho anh chị em một tiên tri giống như tôi, từ giữa vòng anh chị em; anh chị em phải nghe lời vị tiên tri ấy. 16 Ðó là những gì anh chị em đã cầu xin Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại Hô-rếp trong ngày tụ họp tại đó; anh chị em đã nói rằng, ‘Nếu chúng tôi[a] phải nghe tiếng của Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng tôi lần nữa, hay nếu chúng tôi phải thấy lại ngọn lửa lớn lao khủng khiếp nầy nữa, chúng tôi chắc sẽ chết.’ 17 Lúc ấy Chúa đã phán với tôi, ‘Những gì chúng nói rất phải. 18 Ta sẽ dấy lên cho chúng một tiên tri giống như ngươi từ giữa vòng anh chị em của chúng.[b] Ta sẽ đặt những lời Ta trong miệng tiên tri ấy. Tiên tri ấy sẽ nói cho chúng mọi điều Ta truyền. 19 Kẻ nào không nghe lời tiên tri ấy nhân danh Ta mà nói, Ta sẽ hạch tội nó. 20 Còn tiên tri nào mạo xưng danh Ta mà nói trong khi Ta không hề bảo nó, hoặc tiên tri nào nhân danh các thần khác mà nói, tiên tri ấy phải chết.’

21 Có lẽ anh chị em sẽ tự hỏi, ‘Làm sao chúng ta biết sứ điệp nào là không do Chúa phán?’

22 Nếu một tiên tri nhân danh Chúa mà nói, nhưng việc đó không xảy ra và lời đó không được ứng nghiệm thì rõ ràng là Chúa đã không phán lời đó. Tiên tri đó đã mạo xưng và suy đoán mà nói càn. Ðừng sợ nó.

Footnotes

  1. Phục Truyền Luật Lệ 18:16 nt: tôi (ngôi thứ nhất số ít, cả câu)
  2. Phục Truyền Luật Lệ 18:18 nt: anh em của chúng

Bible Gateway Sponsors