Add parallel Print Page Options

Iniutos sa Lahat na Sumamba sa Rebultong Ginto

Si Haring Nebucadnezar ay nagpagawa ng rebultong ginto na dalawampu't pitong metro ang taas at may tatlong metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babilonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian, para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, “Iniuutos sa lahat ng tao, mula sa lahat ng bansa at wika, na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebucadnezar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa, at iba pang instrumento. Sinumang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon.” Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebucadnezar.

Pinaratangan ang Tatlong Judio

Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babilonia upang paratangan ang mga Judio. Sinabi nila kay Haring Nebucadnezar, “Mabuhay ang mahal na hari! 10 Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sinumang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. 11 At sinumang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. 12 Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrac, Meshac, at Abednego, ang mga Judiong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babilonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto.”

13 Nagalit si Haring Nebucadnezar nang marinig ito, at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. 14 Sinabi niya, “Shadrac, Meshac, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? 15 Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?”

16 Sinabi nina Shadrac, Meshac at Abednego, “Mahal na haring Nebucadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. 17 Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. 18 Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo.”

Inihagis ang Tatlong Kabataan sa Naglalagablab na Pugon

19 Namula ang mukha ni Haring Nebucadnezar sa tindi ng galit kina Shadrac, Meshac at Abednego. Kaya, iniutos niyang painitin pa ng pitong ulit ang pugon. 20 Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrac, Meshac at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. 21 Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante, at iba pang nakasuot sa kanila, at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. 22 Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrac, Meshac at Abednego. 23 Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan.

Ang Panalangin ni Azarias

24 Habang lumalakad ang tatlong kabataan—sina Hananias, Misael at Azarias—sa gitna ng apoy, umaawit sila ng papuri sa Diyos at dinadakila ang Panginoon. 25 Huminto si Azarias at nanalangin nang malakas doon sa loob ng nagniningas na pugon,

26 “Napakadakila mo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno.
    Purihin nawa at parangalan ang iyong pangalan magpakailanman!
27 Makatarungan ka at tapat sa lahat ng ginagawa mo;
    makatuwiran ang iyong landas;
    walang kinikilingan ang mga hatol mo.
28 Makatarungan ang naging parusa mo sa amin at sa Jerusalem,
    ang banal na lunsod ng aming mga ninuno.
    Oo, makatarungan lamang ang hatol mo sa mga kasalanan namin.
29 Talagang kami'y nagkasala,
    lumabag sa kautusan, at naghimagsik laban sa iyo.
30 Hindi namin ginampanan ang iyong mga utos
    na para sa kapakanan din naming lahat.
31 Kaya nga, makatarungan lamang
    ang mga parusang inilapat mo sa amin.
32 Ipinabihag mo kami sa pinakamahigpit naming mga kaaway, lahing malulupit at kasuklam-suklam.
    Inalipin kami ng isang napakasamang hari, pinakamasama sa buong sanlibutan.
33 At ngayon, nauutal ang aming dila sa laki ng kahihiyan.
    Kaming iyong mga alipin at tagasunod ay naging kasuklam-suklam.
34 Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon;
    huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin.
35 Muli mo kaming kahabagan,
    alang-alang kay Abraham na iyong minamahal,
    kay Isaac na iyong lingkod,
    at kay Israel na iyong ginawang banal.
36 Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi
    gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing-dagat.
37 Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa.
    Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan.
38 Wala kaming hari, mga propeta, o mga pinuno ngayon.
    Walang templong mapagdalhan sa mga handog na susunugin, mga hain at insenso;
    wala man lamang dakong mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo.
39 Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na nagsisisi at nagpapakumbaba.
Tanggapin mo na kami na parang nag-aalay ng mga barakong tupa at toro,
    at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan.
40 Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog
    upang kami'y matutong sumunod sa iyo nang buong puso.
    Walang nagtiwala sa iyo na nabigo.
41 Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo,
    sasamba at magpupuri sa iyo.
42 Huwag mo kaming biguin.
    Sapagkat ikaw ay maamo at mapagkalinga,
    kahabagan mo kami at saklolohan.
43 Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahanga-hangang pagliligtas
    upang muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon.
44 “Mapahiya nawa ang lahat ng nananakit sa amin na iyong mga alipin;
    alisin mo ang kanilang kapangyarihan,
    at durugin ang kanilang lakas.
45 Ipakita mong ikaw lamang ang Panginoong Diyos
    na makapangyarihan at dakila sa buong sanlibutan.”

46 Ang mga alipin ng hari na naghagis sa tatlong kabataang lalaki sa pugon ay patuloy na naghahagis doon ng mga pampaningas: langis, alkitran, dayami at mga sanga ng kahoy, 47 anupa't tumaas nang mahigit dalawampu't dalawang metro ang apoy. 48 Lumabas ang ningas at nasunog ang mga taga-Babilonia na nakatayo malapit sa pugon. 49 Ngunit(A) bumabâ ang isang anghel ng Panginoon at sinamahan ang tatlong kabataan. Itinulak ng anghel ang apoy papalayo sa tatlo 50 at ginawang sa paligid nila'y tila may umiihip na napakalamig na hanging parang hamog. Kaya't hindi sila nalapatan ng apoy o nasaktan dahil dito.

Ang Awit ng Tatlong Kabataan

51 Habang naroon sa loob ng pugon, ang tatlong kabataan ay sama-samang nagpuri at nagparangal sa Diyos,

52 “Pinupuri ka namin, Panginoon; Diyos ng aming mga ninuno;
    karapat-dapat po kayong parangalan
    at dakilain magpakailanman!
53 Purihin po ang iyong marangal at banal na pangalan.
    Nararapat kang purihin at parangalan magpakailanman.
54 Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan;
    lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.
55 Purihin ka mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin,
    nakikita po ninyo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay.
    Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman.
56 Purihin ka, na nakaupo sa maningning mong trono,
    karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.
57 Purihin ka sa buong sangkalangitan;
    karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

58 “Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilikha;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
59 Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga kalangitan;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
60 Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga anghel ng Panginoon;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
61 Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tubig sa ibabaw ng langit;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
62 Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
63 Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
64 Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

65 “Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
66 Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa buong daigdig;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
67 Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
68 Purihin ninyo ang Panginoon, matinding lamig at nakakapasong init;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
69 Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at yelong nalalaglag;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
70 Purihin ninyo ang Panginoon, mga gabi at mga araw;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
71 Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
72 Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at ginaw;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
73 Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at taglamig;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
74 Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

75 “O lupa, dakilain mo ang Panginoon;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
76 Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
77 Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
78 Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
79 Purihin ninyo ang Panginoon, mga batis at mga bukal;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
80 Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
81 Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
82 Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at maiilap na hayop;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

83 “Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tao sa daigdig;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
84 Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
85 Purihin ninyo ang Panginoon, mga paring naglilingkod sa Panginoon;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
86 Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
87 Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga tapat;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
88 Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga banal at mapagpakumbaba;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
89 Purihin ninyo ang Panginoon, Hananias, Azarias, at Misael;
    awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
Sapagkat hinango niya tayo sa daigdig ng mga patay; iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kamatayan.
    Hinango niya tayo sa nagliliyab na pugon;
    iniligtas niya tayo sa apoy.
90 Pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat napakabuti niya;
    nananatili magpakailanman ang kanyang habag.
91 Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na sumasamba sa kanya;
    awitan siya ng papuri, ang Diyos ng mga diyos.
    Pasalamatan natin siya dahil sa habag niyang walang hanggan.”

92 Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebucadnezar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, “Hindi ba't tatlo lamang ang inihagis sa apoy?”

“Opo, kamahalan,” sagot nila.

93 “Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga diyos.”

Pinalaya at Itinaas sa Tungkulin sina Shadrac, Meshac at Abednego

94 Lumapit si Haring Nebucadnezar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, “Lumabas kayo riyan at halikayo rito, Shadrac, Meshac at Abednego, mga lingkod ng Kataas-taasang Diyos!” Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon 95 at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni bahagya man ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok.

96 Dahil dito, sinabi ng hari, “Purihin ang Diyos nina Shadrac, Meshac at Abednego! Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos; ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa diyus-diyosan. 97 Kaya, ipinag-uutos ko: Sinuman mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos nina Shadrac, Meshac at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang diyos na makakapagligtas sa tao, tulad ng ginawa ng kanilang Diyos.”

98 At sina Shadrac, Meshac at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babilonia.