A A A A A
Bible Book List

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3 SBL Greek New Testament (SBLGNT)

Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος· τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ· ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ [a]ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.

Νεκρώσατε οὖν τὰ [b]μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ [c]ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας· ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν [d]τούτοις· νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους· ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, 10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, 11 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ [e]τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.

12 Ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν, 13 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ ὁ [f]κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς· 14 ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, [g]ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 15 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ [h]Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. 16 ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ· διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς [i]ψαλμοῖς, [j]ὕμνοις, ᾠδαῖς πνευματικαῖς [k]ἐν χάριτι, ᾄδοντες ἐν [l]ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ [m]θεῷ· 17 καὶ πᾶν [n]ὅ τι [o]ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ [p]θεῷ πατρὶ δι’ αὐτοῦ.

18 Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε [q]τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ. 19 οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.

20 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ [r]εὐάρεστόν ἐστιν ἐν κυρίῳ. 21 οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν. 22 οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν [s]ὀφθαλμοδουλίαις, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν [t]κύριον. 23 [u]ὃ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, 24 εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου [v]ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας· [w]τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε· 25 [x]γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωπολημψία.

Footnotes:

 1. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:4 ὑμῶν Treg NIV ] ἡμῶν WH RP
 2. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:5 μέλη WH Treg NA ] + ὑμῶν NIV RP
 3. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:6 ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας RP NA ] – WH Treg NIV
 4. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:7 τούτοις WH Treg NIV ] αὐτοῖς RP
 5. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:11 τὰ Treg NIV RP ] – WH
 6. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:13 κύριος WH Treg NIV ] Χριστὸς RP
 7. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:14 WH Treg NIV ] ἥτις RP
 8. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:15 Χριστοῦ WH Treg NIV ] θεοῦ RP
 9. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:16 ψαλμοῖς WH Treg NIV ] + καὶ RP
 10. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:16 ὕμνοις WH Treg NIV ] + καὶ RP
 11. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:16 ἐν WH RP ] + τῇ Treg NIV
 12. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:16 ταῖς καρδίαις WH Treg NIV ] τῇ καρδίᾳ RP
 13. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:16 θεῷ WH Treg NIV ] κυρίῳ RP
 14. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:17 ὅ τι Treg NIV RP ] ὅτι WH
 15. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:17 ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP
 16. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:17 θεῷ WH Treg NIV ] + καὶ RP
 17. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:18 τοῖς WH Treg NIV ] + ἰδίοις RP
 18. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:20 εὐάρεστόν ἐστιν WH Treg NIV ] ἐστιν εὐάρεστον RP
 19. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:22 ὀφθαλμοδουλίαις WH Treg RP ] ὀφθαλμοδουλίᾳ NIV
 20. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:22 κύριον WH Treg NIV ] θεόν RP
 21. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:23 WH Treg NIV ] καὶ πᾶν ὃ τι RP
 22. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:24 ἀπολήμψεσθε WH Treg NIV ] λήψεσθε RP
 23. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:24 τῷ WH Treg NIV ] + γὰρ RP
 24. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:25 γὰρ WH Treg NIV ] δὲ RP
SBL Greek New Testament (SBLGNT)

Scripture quotations marked SBLGNT are from the The Greek New Testament: SBL Edition. Copyright © 2010 by Society of Biblical Literature and Logos Bible Software

Colossians 3 New International Version (NIV)

Living as Those Made Alive in Christ

Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your[a] life, appears, then you also will appear with him in glory.

Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. Because of these, the wrath of God is coming.[b] You used to walk in these ways, in the life you once lived. But now you must also rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices 10 and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. 11 Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all, and is in all.

12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. 14 And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.

15 Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful. 16 Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. 17 And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.

Instructions for Christian Households

18 Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord.

19 Husbands, love your wives and do not be harsh with them.

20 Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord.

21 Fathers,[c] do not embitter your children, or they will become discouraged.

22 Slaves, obey your earthly masters in everything; and do it, not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. 23 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, 24 since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. 25 Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism.

Footnotes:

 1. Colossians 3:4 Some manuscripts our
 2. Colossians 3:6 Some early manuscripts coming on those who are disobedient
 3. Colossians 3:21 Or Parents
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes