A A A A A
Bible Book List

Colosenses 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ fii˜, eeˉbaˈ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quíiˉnaˈ i̱ jaˋ eeˋ ˈléengˈ˜, jo̱guɨ quié̱e̱ˋnaˈ íˈˋ júuˆ quíiˉnaˈ có̱o̱ˈr˜. Jo̱guɨ té̱e̱ˊ óoˊnaˈ cajo̱ e seemˋ jaangˋ Fii˜ quíiˆnaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ.

Jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ neáangˊnaˈ fɨˊ Colosas, jaˋ tiúungˊnaˈ e fǿngˈˋnaˈ Fidiéeˇ, jo̱ lajeeˇ jo̱ ˈnéˉ e sɨñiimˇ áaˊnaˈ cajo̱, jo̱guɨ yejí̱ˉ cuǿøˈ˜baˈ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ féemˈ˜baˈ Fidiéeˇ uii˜ quíˉnaaˈ cajo̱ e laco̱ˈ seaˋ fɨˊ e guiáˆnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e sɨˈmaˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, co̱ˈ uii˜ e guiaaˉ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ sɨjnɨ́ɨnˇn lana. Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜baˈ Fidiéeˇ e niˈeˊguɨ́ɨ e júuˆ la dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ e laco̱ˈ ningángˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ, co̱ˈ lajo̱b catɨ́ɨngˉ e nijmee˜e.

Jo̱guɨ eeˉbaˈ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ lajeeˇ jo̱ jmɨˈóoˈˇbaˈ e føngˈˆnaˈr júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ féemˈ˜baˈr có̱o̱ˈ˜ jmangˈˉ juguiʉ́ˉ e nitɨ́ˉ dsíirˊ, jo̱guɨ ˈnéˉ ñíˆnaˈ jial ningɨɨˉnaˈ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ i̱ fǿngˈˋnaˈ do.

Júuˆ guicó̱o̱ˈˇ e cadséngˉ quiáˈˉ Paaˉ

Jo̱ Tíquico, jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ˈneáangˋnaaˈ eáangˊ i̱ contøøngˉ nɨcajmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜ jo̱guɨ co̱lɨɨm˜ nɨcajmóˆnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ íˋbingˈ nicá̱ˋ júuˆ quiéˉe fɨˊ na. Jo̱ nisɨ́ɨnˆnre fɨˊ na có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ nilɨñíˆnaˈ jial se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ la jo̱guɨ e laco̱ˈ nicuǿˈˉguɨr ˈnʉ́ˈˋ bíˋ cajo̱. Jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ i̱ nab cajo̱ nijangˈˊ Onésimo, jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ta˜ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jo̱guɨ i̱ ii˜naaˈ eáangˊ jo̱guɨ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góoˋnaˈ cajo̱. Jo̱ i̱ dseaˋ gángˉ la nijmeáˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨˉnaaˈ fɨˊ la.

10 Jo̱guɨ Aristarco, jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ iuungˉ ˈnʉñíˆ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ la, guiéiñˈˊ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ cajo̱, jo̱guɨ lajo̱bɨ i̱ siiˋ Marcos cajo̱, jaangˋ rúngˈˋ Bernabé. Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, nɨcanʉ́ʉˉbaˈ júuˆ quiáˈˉ Marcos; jo̱ song dsiˈeer˜ ˈnʉ́ˈˋ, íimˈ˜baˈr có̱o̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ fɨˊ na. 11 Jo̱guɨ lajo̱bɨ Chúˈˆ, i̱ siiˋbɨ cajo̱ Justo, guiémˈˊbre júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ cajo̱. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ i̱ gaangˋ lab dseaˋ Israel dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nɨcajméeˋ ta˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ jial quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ nɨcajmɨcó̱o̱ˈ˜bre jnea˜ e catíiˈ˜guɨ dsiiˉ cajo̱. 12 Jo̱guɨ lajo̱bɨ Epafras, jaangˋ dseaˋ góoˋnaˈ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fíiˋnaaˈ Jesús, guiéiñˈˊ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ. Jo̱guɨ contøømˉ féiñˈˊ Fidiéeˇ uii˜ quíiˉnaˈ e ngocángˋ dsíirˊ e laco̱ˈ teáangˉnaˈ teáˋ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáangˉnaˈ e dseángˈˉ nijáamˈ˜ yaang˜naˈ e jméeˆnaˈ jaléˈˋ e iing˜ Fidiéeˇ e jméeˆnaˈ. 13 Jo̱ nɨñibˊ jnea˜ jial guiing˜ dsíiˊ íˋ uíiˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ uii˜ quiáˈˉ dseaˋ neáangˊ fɨˊ Laodicea có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Hierápolis cajo̱. 14 Jo̱guɨ Lucas, jaangˋ tɨmɨ́ɨˊ i̱ ˈneáangˋnaaˈ eáangˊ, guiéiñˈˊ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ i̱ siiˋ Demas.

15 Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ neáangˊnaˈ fɨˊ Colosas, cuǿøˈ˜baˈ guicó̱o̱ˈˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Laodicea cuaiñ˜ quiéˉe, jo̱guɨ lajo̱bɨ Ninfa có̱o̱ˈ˜ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ seángˈˊ i̱ jmiféngˈˊ Fidiéeˇ fɨˊ quiáˈrˉ. 16 Jo̱guɨ mɨ˜ ningɨ́ˋ e niˈɨ́ˆ ˈnʉ́ˈˋ e jiˋ quiéˉe la fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ, síimˋbaˈ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Laodicea, jo̱ lajo̱b niˈɨ́rˉ cajo̱; jo̱guɨ lajo̱bɨ ˈnʉ́ˈˋ niˈɨ́ˆbaˈ jiˋ quiéˉe e niˈíingˈ˜naˈ e jáaˊ fɨˊ Laodicea cajo̱. 17 Jo̱guɨ síiˈ˜baˈ Arquipo cajo̱ cuaiñ˜ quiéˉe e güɨjmiti˜bre røøˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcacuøˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ írˋ.

18 Jnea˜ Paaˉ jmoˈˊo e júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ la có̱o̱ˈ˜ guóoˋo ˈñiáˈˋbaa. Jo̱ jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ cajo̱ e sɨjnɨ́ɨmˇbaa fɨˊ la.

Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Colosas.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes