A A A A A
Bible Book List

Colosenses 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱ co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lafaˈ nɨcají̱bˈˊtú̱u̱ˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ ˈnéˉ jméeˆnaˈ e ɨˊ óoˊnaˈ jí̱i̱ˈ˜ caniingˉ e sɨséeˆ quíiˉnaˈ fɨˊ lɨ˜ guiʉ́ˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ cáangˋ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ. Jo̱ íiˋ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e sɨséeˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ jaˋ ɨ́ˆ óoˊnaˈ jí̱i̱ˈ˜ cuaiñ˜ quiáˈˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Co̱ˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ nɨcajúmˉbaˈ, jo̱baˈ lana Fidiéeˇ nɨcajmɨtar˜ óoˊnaˈ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ ˈmɨ́ɨngˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ cuøˈˊ ˈnʉ́ˈˋ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ ˈmɨ́ɨngˉ, jo̱guɨ mɨ˜ nijmijnéngˋtu̱ ˈñiaˈrˊ jee˜ jneaa˜aaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ ˈnʉ́ˈˋ nijnéngˋnaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈr˜ jee˜ jaléˈˋ e niingˉ ˈgøngˈˊ quiáˈrˉ.

Jial lɨ́ɨngˊ dseaˋ mɨ˜ cangɨ́ˋ e calɨcuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱baˈ jmeeˉbaˈ e niˈíimˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e quiʉˈˊ ta˜ quíiˉnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la: faˈ mɨ˜ ˈléeˊ dseaˋ e güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ, o̱si jaléˈˋguɨ e ˈlɨˈˆ e jiéˈˋ e jmooˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ ngúuˊ táangˋnaˈ, o̱si jmitíˆnaˈ jaléˈˋ e iing˜ ngúuˊ táangˋnaˈ, o̱si ɨˊ áaˊnaˈ e jméeˆnaˈ jmangˈˉ e ˈlɨˈˆ, o̱si suungˋnaˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e jaˋ catɨ́ɨngˉnaˈ, co̱ˈ e na lɨ́ɨˊ lafaˈ e jmiféngˈˊ dseaˋ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ. Jo̱ co̱ˈ jmóobˋ dseaˋ jaléˈˋ e na, jo̱baˈ iihuɨ́ɨˊ eáamˊ nicuǿˈˉ Fidiéeˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ i̱ jaˋ nʉ́ʉˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, lajo̱b lamɨ˜ seengˋnaˈ e jmooˋnaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ na. Dsʉˈ lana ˈnéˉ tʉ́ˆbaˈ jaléˈˋ e na: faˈ mɨ˜ lɨguíingˉnaˈ, o̱si mɨ˜ ˈníˈˋ óoˊnaˈ, o̱si mɨ˜ jmooˋnaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ, o̱si mɨ˜ fóˈˋnaˈ gaˋ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, o̱si mɨ˜ fóˈˋnaˈ jaléˈˋ júuˆ e ˈlɨˈˆ e jiéˈˋguɨ é. Jo̱guɨ jaˋ fɨˈˊ rúngˈˋnaˈ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ, dsʉco̱ˈ lana nɨcatʉ́ʉˊbaˈ e lamɨ˜ jmooˋnaˈ e eáangˊ beáangˈ˜ dseeˉ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e gaˋ e nɨcasiˈˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. 10 Jo̱baˈ lana dseaˋ ˈmɨ́ɨngˉ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ, jo̱ Fidiéebˇ dseaˋ jmóoˋ e nilɨˈmɨ́ɨngˉguɨˈ e laco̱ˈ niˈeeˉnaˈ laco̱ˈguɨ la éeˋ dseaˋ do, jo̱ lajo̱baˈ nilɨcuíingˋguɨˈ dseaˋ do dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ. 11 Jo̱ jaˋ e lɨngɨɨˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ su lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel o̱si jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lajo̱ é, o̱si tó̱o̱ˋ e li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ o̱si jaˋ tó̱o̱ˋ é, o̱si lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ jalíingˉ tɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˉ o̱si i̱ neáangˊ tɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˉ lɨ˜ jiéˈˋguɨ é, o̱si lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ o̱si fii˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ é. Co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ niingˉguɨ jee˜ lajaléˈˋ có̱o̱ˈ˜ jee˜ lajaléngˈˋ, jo̱guɨ íˋbre seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ cajo̱.

12 Jo̱ Fidiéeˇ eáamˊ ˈneáaiñˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ nɨcaguíñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ nilíingˉnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱baˈ güɨlɨseemˋbaˈ e jmooˋbaˈ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ e guiúngˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ e jaˋ jmɨcǿøngˈˇ yaang˜naˈ jee˜ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ e eeˉbaˈ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ e jméeˆnaˈ féngˈˊ áaˊnaˈ uii˜ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ cajo̱. 13 Jmeeˉbaˈ féngˈˊ óoˊnaˈ quiáˈˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ íingˊnaˈ dseeˉ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ mɨ˜ eeˋgo̱ ˈléerˊ quíiˉnaˈ. Jo̱ laco̱ˈguɨ Dseaˋ Jmáangˉ caˈíimˉbre dseeˉ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ lajo̱b ˈnéˉ jméeˆ ˈnʉ́ˈˋ, ˈnéˉ íim˜baˈ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ. 14 Dsʉˈ e nifɨˊguɨ quiáˈˉ jaléˈˋ e la e røøbˋ ˈnéˉ nijmiˈneáangˋ rúngˈˋnaˈ lajeeˇ laˈóˈˋ yaang˜naˈ, co̱ˈ lajo̱baˈ nilɨseengˋnaˈ cøøngˋ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ. 15 Jo̱ co̱ˈ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ cuøˈˊ ˈnʉ́ˈˋ e seengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ seemˋbɨˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ do, co̱ˈ uíiˈ˜ lajo̱baˈ catǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ e nilíingˉnaˈ lafaˈ co̱o̱bˋ ngúuˊ táangˋnaˈ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ cuǿøˈ˜baˈ Fidiéeˇ guiˈmáangˈˇ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ.

16 Jo̱ ˈnéˉ quie̱ˊbɨ nifɨˊ quíiˉnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ éeˈ˜ rúngˈˋnaˈ jo̱guɨ cuǿøˈ˜ bíˋ rúngˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ niguoˈˆ e nɨñíˆnaˈ. Jo̱guɨ cuǿøˈ˜baˈ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ e øˊnaˈ júuˆ e to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ salmos có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋguɨ júuˆ e øˊ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ júuˆ e cuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱.

17 Jo̱guɨ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ jo̱guɨ jaléˈˋ e fóˈˋnaˈ, jmeeˉbaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e cuøˈˊnaˈ guiˈmáangˈˇ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jial ˈnéˉ seengˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ laˈóˈˋ rúiñˈˋ

18 Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ, jmɨˈgooˋbaˈ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ quíiˉnaˈ, co̱ˈ lajo̱b catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 19 Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseañungˈˋnaˈ, jmiˈneáangˋnaˈ dseamɨ́ˋ quíiˉnaˈ, jo̱guɨ jaˋ jmooˋnaˈ ta˜ jɨ́ɨngˋ có̱o̱ˈr˜.

20 Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, jiuung˜, nʉ́ʉˈ˜baˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ tiquíiˆ niquíiˆnaˈ, co̱ˈ lajo̱baˈ e iáangˋ dsíiˊ Dseaˋ Jmáangˉ. 21 Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ sejmiiˋ, jaˋ jmooˋnaˈ e nilɨguíingˉ jiuung˜ quíiˉnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nilɨtúngˉ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉ jmérˉ.

22 Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ e jaˋ eeˋ ˈléengˈ˜, jmeeˉbaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ fii˜ quíiˉnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la; dsʉˈ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ mɨ˜ nírˋ ˈnéˉ cuǿˈˆ áaˊnaˈ e laco̱ˈ nijmiguiúngˉ yaang˜naˈ fɨˊ quinirˇ, co̱ˈ e ngocángˋ óoˊbaˈ ˈnéˉ jméeˆnaˈ e jmɨˈgooˋnaˈ Fidiéeˇ. 23 Jo̱ lajaléˈˋ e jmooˋnaˈ, ˈnéˉ jméeˆnaˈ e ngocángˋ óoˊbaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ quiáˈˉ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ e jmooˋnaˈ e jo̱, jo̱ o̱ˈ laco̱ˈ mɨ˜ jmooˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ jmɨgüíˋ. 24 Co̱ˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ e seabˋ guiéeˆ quíiˉnaˈ e catɨ́ɨngˉnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ e nicuǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ. Dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ jmooˋbaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ íbˋ dseángˈˉ i̱ lɨ́ɨngˊ Fii˜ quíiˉnaˈ cajo̱. 25 Dsʉˈ i̱ dseaˋguɨ i̱ jmóoˋ gaˋ, jo̱baˈ Fidiéeˇ nicuǿˈrˉ iihuɨ́ɨˊ i̱ dseaˋ íˋ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e gaˋ e jmóoiñˈˋ do, co̱ˈ jaˋ jmɨngɨ́ɨˋ Fidiéeˇ e˜ lɨ́ɨngˊ dseaˋ lajaangˋ lajaaiñˋ, co̱ˈ røøbˋ niquidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ dseeˉ seaˋ quiáˈˉ dseaˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes