A A A A A
Bible Book List

Colosenses 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱ iin˜n e ñíˆbaˈ e jngáamˈ˜bɨ́ɨ dsiiˉ e jmóoˋbɨ́ɨ bíˋ uíiˈ˜ quíiˉnaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Laodicea, lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jaˋ mɨˊ calɨcuíingˋ jnea˜. Jo̱ jmóoˋbɨ́ɨ bíˋ e laco̱ˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, niˈíingˈ˜guɨˈ bíˋ e laco̱ˈ nilɨseengˋnaˈ cøøngˋ e ˈneáangˋnaˈ rúngˈˋnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ ningángˈˋnaˈ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ e júuˆ e lamɨ˜ sɨˈmaˇ quiáˈˉ Fidiéeˇ do. Jo̱ e júuˆ do, íbˋ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈrˊ. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ dseaˋ laniingˉ tɨɨiñˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e cuøˈrˊ dseaˋ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ lajɨˋ e jloˈˆ e niguoˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ na e laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ nijmɨgǿøngˋ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ jloˈˆ e o̱ˈ jáˈˉ. Dsʉˈ nañiˊ faˈ jaˋ seenˉ ˈñiáˈˋa jee˜ ˈnʉ́ˈˋ lana, dsʉˈ seemˋ jmɨguíˋ quiéˉe có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ iáamˋ dsiiˉ e núuˋu júuˆ quíiˉnaˈ e røøbˋ seengˋnaˈ co̱lɨɨng˜, jo̱guɨ e teábˋ teáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ cajo̱.

Laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáamˉbaˈ uíingˉ dseaˋ dseaˋ ˈmɨ́ɨngˉ

Jo̱ co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ nɨcaˈíimˈ˜baˈ Dseaˋ Jmáangˉ e lɨ́ɨiñˊ Fii˜ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ ˈnéˉ niˈeeˉnaˈ laco̱ˈguɨ la iing˜ dseaˋ do, co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉbre nɨlɨ́ɨngˊnaˈ. Jo̱ síngˈˋnaˈ teáˋ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱guɨ güɨlɨseemˋbaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈr˜, jo̱guɨ jaˋ jmɨtúngˉ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáangˉnaˈ có̱o̱ˈr˜, co̱ˈ nɨcajáamˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguórˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcaˈeˈˊ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱guɨ cuǿøˈ˜baˈ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ contøøngˉ.

Ñiing˜ óoˊnaˈ jo̱ jaˋ cuøˈˊ fɨˊ yaang˜naˈ e dseaˋ jiéngˈˋ nijmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ nitʉ́ˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ eˈrˊ dseaˋ jo̱guɨ féiñˈˊ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e jmiˈuíingˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ jaléˈˋ e júuˆ jo̱ jaˋ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ jaléˈˋ e júuˆ jo̱ jmangˈˉ júuˆ e caséeˊ jaléngˈˋ dseaˋ mɨˊ áangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ huɨ̱́ˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ e ˈnéˉ jmitir˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

Jo̱ lajaléˈˋ e lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ, lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈrˊ, jo̱ lajo̱b cajo̱ lajeeˇ cateáaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 10 Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ cøømˋ seengˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ dseaˋ sɨˈieemˋ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. Jo̱guɨ íˋbre lɨ́ɨiñˊ dseaˋ mogui˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨguíˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ jo̱guɨ óorˋ bíˋ e quiʉˈrˊ ta˜ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ. 11 Jo̱ co̱ˈ cøømˋ seengˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ joˋ quie̱ˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e lamɨ˜ jmooˋnaˈ do. Jo̱ e la lɨ́ɨˊ e lafaˈ nɨcaˈíimˈ˜baˈ e li˜ e tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel tó̱o̱rˊ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ, dsʉˈ o̱ˈ lajo̱, co̱ˈ calɨ́ˉ lajo̱ uíiˈ˜ e Dseaˋ Jmáangˉ caleáaiñˋ ˈnʉ́ˈˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ. 12 Jo̱guɨ mɨ˜ cajgáangˉnaˈ jmɨɨˋ, jo̱baˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ røøbˋ caˈángˉnaˈ laco̱ˈguɨ caˈángˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ lafaˈ røøbˋ cají̱ˈˊtu̱ˈ laco̱ˈguɨ cají̱ˈˊtu̱ dseaˋ do, co̱ˈ jábˈˉ calɨ́ngˉnaˈ e quɨ́ɨbˈ˜ Fidiéeˇ jmɨɨ˜ e cajmijí̱ˈˊtu̱r Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e ˈgøiñˈˊ do. 13 Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, lamɨ˜ jéengˊguɨ do lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ sɨjúumˉbaˈ uíiˈ˜ dseeˉ quíiˉnaˈ, jo̱guɨ e jo̱b cajo̱ quiʉˈˊ ta˜ quíiˉnaˈ; jo̱ dsʉˈ lana Fidiéeˇ nɨcacuøˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ e lafaˈ nɨcají̱ˈˊtu̱ˈ laco̱ˈguɨ cajmijí̱ˈˊtu̱r Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ dobaˈ nɨcaˈíingˉ Fidiéeˇ lajaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ. 14 Jo̱ Fidiéeˇ cajgiéeiñˉ jiˋ e caráangˉ e ˈnɨ́ɨngˋ jneaa˜aaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la ta˜ huɨ̱́ˈˋ quiáˈrˉ, jo̱ uíiˈ˜ e lafaˈ cabáˋ e jiˋ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ có̱o̱ˈ˜ mɨ́ˈˆ clavo, lajo̱baˈ cajgiéengˉ jaléˈˋ e sɨˈnɨɨngˇnaaˈ do. 15 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e catángˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱ lajo̱baˈ Fidiéeˇ caˈíiñˉ jaléˈˋ bíˋ quiáˈˉ dseaˋ jmɨguíˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ jo̱guɨ óorˋ bíˋ e quiʉˈrˊ ta˜, jo̱guɨ cajmɨˈuǿngˉneiñˈ do fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ e catǿrˉ laco̱ˈguɨ téeˋ dseaˋ dseaˋ ˈñúungˈ˜. Jo̱ lajo̱baˈ cajmijnéengˋ Fidiéeˇ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ e nɨcalɨ́ˈˉbre.

Íiˋ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e sɨséeˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ

16 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jaˋ jmijíiˆnaˈ mɨ˜ éengˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e úˈˋ cǿˈˋnaˈ, o̱si e˜ jaléˈˋ jmɨɨ˜ e jmɨˈgooˋnaˈ laco̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ, o̱si fɨng jmɨˈgooˋnaˈ mɨ˜ yuungˋ sɨˈˋ é, o̱si jial jmɨˈgooˋnaˈ jaléˈˋ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ. 17 Co̱ˈ jaléˈˋ e ta˜ huɨ̱́ˈˋ na jí̱i̱ˈ˜ lɨco̱ˈ cuøˊ li˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e nidsijéeˊ cøøngˋguɨ, jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ i̱ˈˆ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ ngóoˊ jéengˊguɨ laco̱ˈ ngóorˊ. Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ i̱ dseaˋ quiáˈˉ e i̱ˈˆ do, íbˋ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈrˊ. 18 Jo̱guɨ jaˋ jmijíiˆnaˈ mɨ˜ jíngˈˉ dseaˋ e iiñ˜ niguírˉ quíiˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e nɨsɨˈíingˆnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ, faˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ tɨˊ dsíiˊ e jmɨcaaiñ˜ e jgiáangˉ yaaiñ˜, jo̱guɨ jmiféiñˈˊ jaléngˈˋ ángeles, jo̱guɨ jíñˈˉ e ngɨɨ˜guɨ quiáˈˉ jaléˈˋ e jaˋ mɨˊ cangarˊ, jo̱guɨ jmɨcǿøngˈ˜ yaaiñ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ dsíirˊ quiáˈˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 19 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ sɨˈnaamˋbre có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ Dseaˋ Jmáangˉ cuøˈˊbre i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jaléˈˋ e ˈnéiñˈˉ e laco̱ˈ cøømˋ seeiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do jo̱guɨ cøømˋ seeiñˋ lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜ cajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la iing˜ Fidiéeˇ.

20 Jo̱ co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lafaˈ røøbˋ cajúngˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱baˈ joˋ quiʉˈˊ ta˜ quíiˉnaˈ jaléˈˋ ta˜ huɨ̱́ˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ e ˈnéˉ jmitir˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ seengˋnaˈ e eeˉnaˈ laco̱ˈguɨ la éeˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ ta˜ huɨ̱́ˈˋ e jíngˈˉ dseaˋ e ˈnéˉ jméeˆnaˈ, 21 faˈ mɨ˜ jíñˈˉ: “Jaˋ güɨ́ˈˋnaˈ e la, jaˋ cǿˈˋnaˈ e na o̱si jaˋ jmóˈˋnaˈ e do” é? 22 Jo̱ jaléˈˋ e ta˜ huɨ̱́ˈˋ na jí̱i̱ˈ˜ lajeeˇ cateáˋbaˈ e íingˆ ta˜, jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ joˋ e ta˜ íingˆ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ jmóorˋ jaléˈˋ e ta˜ huɨ̱́ˈˋ na. 23 Dsʉˈ e jáˈˉ, jaléˈˋ e ta˜ huɨ̱́ˈˋ na cuǿømˋ seaˋ lɨˈíˆ dsiˋnaaˈ e guiʉ́bˉ, dsʉco̱ˈ quiʉˈˊ ta˜ dseaˋ e ˈnéˉ líˋ e jo̱ e ngocángˋ dsíibˊ laco̱ˈguɨ ta˜ quiʉˈˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱guɨ quiʉˈˊ ta˜ cajo̱ e lafaˈ e jmɨˈuǿngˉ yaang˜ dseaˋ jo̱guɨ laguidseaamˆ quiʉˈˊ ta˜ yaaiñ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ. Dsʉˈ jaˋ e ta˜ íingˆ e ta˜ huɨ̱́ˈˋ do faˈ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ e joˋ nijméˉguɨr jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e iiñ˜ jmóorˋ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes