A A A A A
Bible Book List

Colosenses 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Colosenses

Jnea˜ Paaˉ, jo̱ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ apóoˆ i̱ jmóoˋ ta˜ niˈˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ lajo̱b ta˜ e calɨˈiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ e cacuøˈrˊ jnea˜. Jo̱ lana, co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Timoteo, jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, guiéengˈ˜naaˈ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ dseaˋ neáangˊnaˈ fɨˊ na fɨˊ Colosas, ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ teáangˉnaˈ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆnaaˈ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e seengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Mɨ˜ féngˈˊ Paaˉ Fidiéeˇ uíiˈ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ laco̱o̱ˋ néeˈ˜ mɨ˜ fǿngˈˋnaaˈ Fidiéeˇ i̱ lɨ́ɨngˊ Tiquiáˈˆ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, sojiébˈˊ cuǿøˉnaaˈr guiˈmáangˈˇ uii˜ quíiˉnaˈ. Co̱ˈ nɨcalɨne˜baaˈ jial nɨteáangˉnaˈ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ jial ˈneáangˋ rúngˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do i̱ caguiaangˉguɨ cajo̱. Jo̱ jmeeˉbaˈ e jo̱ uíiˈ˜ e tab˜ óoˊnaˈ e niˈíimˈ˜baˈ jaléˈˋ e sɨjeengˇnaˈ do e sɨˈmáˈˆ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ. Co̱ˈ calɨtab˜ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ uii˜ quiáˈˉ e jo̱ mɨ˜ canʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ e júuˆ nab e caguiaˊ dseaˋ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ lana nɨcanibˈˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ e júuˆ jo̱ eáamˊ calɨˈíingˆ ta˜ e caquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaang˜ dseaˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nɨcalɨ́ˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ canʉ́ʉˉnaˈ jo̱guɨ cangángˈˋnaˈ e eáamˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ nañiˊ faˈ jaˋ catɨ́ɨngˉnaˈ. Jo̱ e júuˆ jo̱ caˈeˈˊ i̱ Epafras ˈnʉ́ˈˋ, jaangˋ dseaˋ i̱ ˈneáangˋnaaˈ eáangˊ i̱ nɨcajméeˋ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ; jo̱ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ cuǿømˋ líˋ jmɨta˜ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ íˋbre cajo̱ dseaˋ cagüéiñˉ fɨˊ la e quie̱rˊ júuˆ quíiˉnaˈ quiáˈˉ jial ˈneáangˋ rúngˈˋnaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cangɨ́ɨngˋnaˈ do.

Jo̱ uiing˜ lajo̱baˈ jaˋ mɨˊ catiuung˜naaˈ e mɨ́ɨˈ˜naaˈ Fidiéeˇ uii˜ quíiˉnaˈ latɨˊ e jmɨɨ˜ e calɨne˜naaˈ júuˆ quíiˉnaˈ. Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜naaˈr e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e ngángˈˋnaˈ jo̱guɨ tɨɨngˋnaˈ jo̱ lajo̱baˈ nilɨñíˆnaˈ røøˋ e˜ e iing˜ dseaˋ do e nijméeˆnaˈ. 10 Jo̱ jmeeˇnaaˈ lajo̱ e laco̱ˈ nilíˈˋnaˈ nilɨseengˋnaˈ røøˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ i̱ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ: e jmooˋbaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e jmooˋguɨˈ cajo̱ jmangˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ e lɨcuíingˋguɨˈ Fidiéeˇ e eáangˊguɨ cajo̱. 11 Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜bɨ́ɨˈ Fidiéeˇ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ bíˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e laniingˉ ˈgøiñˈˊ do, jo̱ lajo̱b nilíˈˋ ˈnʉ́ˈˋ nitéˈˋnaˈ jo̱guɨ nilɨféngˈˊ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nidsingɨ́ɨngˉnaˈ, 12 jo̱guɨ nicuǿˈˆbaˈ guiˈmáangˈˇ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ e iáangˋ óoˊnaˈ, co̱ˈ nɨcaguiéemˋbre ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e laco̱ˈ niñíingˋnaˈ jaléˈˋ e jloˈˆ e catɨ́ɨngˉnaˈ e seaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ e nicuǿˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. 13 Co̱ˈ íˋbre caleáaiñˋ jneaa˜aaˈ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ e laco̱ˈ joˋ se̱e̱ˉnaaˈ e quiʉˈˊ i̱ ˈlɨngˈˆ ta˜ jneaa˜aaˈ, jo̱guɨ cajáiñˈˋ jneaa˜aaˈ fɨˊ quiniˇ Jó̱o̱rˊ i̱ eáangˊ iiñ˜, jo̱guɨ lana íˋbingˈ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ. 14 Co̱ˈ laˈeáangˊ e cajángˈˋ ˈñiaˈˊ i̱ Jó̱o̱rˊ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱baˈ Fidiéeˇ caleáaiñˋ jneaa˜aaˈ e caˈíiñˉ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ.

Joˋ sɨˈnaangˋguɨ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ

15 Jo̱ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ niníingˉ dseaˋ Fidiéeˇ, dsʉˈ mɨ˜ níingˉ dseaˋ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱baˈ lɨñirˊ jial lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ. Jo̱guɨ i̱ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ do, íˋbingˈ i̱ niingˉguɨ lajeeˇ lajaléˈˋ jo̱guɨ lajaléngˈˋ, co̱ˈ nɨseeiñˋ lají̱i̱ˈ˜ nʉ́ˈˉguɨ e ninángˋ Fidiéeˇ guiarˊ uiing˜ jmɨgüíˋ. 16 Co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈˊbre, Fidiéeˇ cajméerˋ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱guɨ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ, jaléˈˋ e jnéengˉ táˈˉ jaléˈˋ e jaˋ jnéengˉ, jo̱guɨ lajo̱bɨ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ guíˋ i̱ éeˋ guiʉ́ˉ i̱ lɨ́ɨngˊ fii˜ jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ óoˋ bíˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ quidsiˊ íˈˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ quiʉˈˊ ta˜ cajo̱. Jo̱ lajalébˈˋ e la cajméeˋ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ íˋbingˈ i̱ catɨ́ɨngˉ lajaléˈˋ e la. 17 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ malɨˈˋbaˈ e nɨseengˋ Dseaˋ Jmáangˉ, lají̱i̱ˈ˜ e nʉ́ˈˉguɨ e nijméˉ Fidiéeˇ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ laˈeáangˊ íˋbre cajo̱ røøˋ ngóoˊ lacaˈíingˈ˜ caˈíingˈ˜. 18 Jo̱guɨ íˋbre lɨ́ɨiñˊ dseaˋ mogui˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lɨ́ɨiñˊ lafaˈ co̱o̱bˋ ngúuˊ táaiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. Jo̱ Dseaˋ Jmáangˉ lají̱i̱ˈ˜ nʉ́ˈˉguɨ nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋbaˈ nɨseeiñˋ, jo̱guɨ íˋbɨ cajo̱ i̱ laˈuii˜ i̱ cají̱ˈˊtu̱ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ e laco̱ˈ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaléˈˋbaˈ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. 19 Co̱ˈ Fidiéeˇ calɨˈiiñ˜ e lajaléˈˋ e lɨ́ɨiñˊ ˈñiaˈrˊ lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ cajo̱. 20 Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ nɨcajméeˋ Fidiéeˇ e nilɨseengˋtu̱ juguiʉ́ˉ có̱o̱ˈr˜ lajaléngˈˋ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, faˈ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ jo̱guɨ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ. Jo̱ cajmérˉ lajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨˈøøngˉ Dseaˋ Jmáangˉ e catu̱u̱ˋ mɨ˜ cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ e laco̱ˈ nilɨseengˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lajaléngˈˋ jo̱guɨ lajaléˈˋ e seaˋ.

21 Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, lamɨ˜ jéengˊguɨ, dseaˋ sɨˈnaangˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ lɨ́ɨngˊnaˈ, jo̱guɨ ˈníˈˋ máamˊbɨˈ dseaˋ do cajo̱, co̱ˈ jmangˈˉ e ˈlɨˈˆ ɨˊ óoˊnaˈ jo̱guɨ jmangˈˉ e ˈlɨˈˆ jmooˋnaˈ cajo̱. 22 Dsʉˈ lanaguɨ Fidiéeˇ nɨcajméerˋ e nilɨseengˋtu̱ dseaˋ juguiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e cangáˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ mɨ˜ cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ e laco̱ˈ nijáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quinirˇ, dseaˋ nilíingˉnaˈ dseángˈˉ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ jaˋ sɨˈlɨngˈˆ jo̱guɨ i̱ jaˋ dseeˉ táangˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. 23 Dsʉˈ ˈnéˉ jméeˆnaˈ e jaˋ tʉ́ˆnaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ o̱ˈguɨ tʉ́ˆnaˈ e júuˆ ta˜ dsíiˊ e sɨjeengˇnaˈ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcanʉ́ʉˉnaˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ e júuˆ nab nɨcaniˈˊ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ jnea˜ Paaˉ jmɨcó̱o̱ˈˇbɨ́ɨ e niguiaˋguɨ́ɨ e júuˆ na fɨˊ jo̱.

Jaléˈˋ ta˜ e cangɨ́ɨngˋ Paaˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ

24 Jo̱ íinˈ˜n iihuɨ́ɨˊ fɨˊ ngúuˊ táanˋn uíiˈ˜ e guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱ ˈnʉ́ˈˋ nɨcaˈíngˈˆnaˈ e júuˆ jo̱ cajo̱. Jo̱ dsʉˈ iáangˋ dsiiˉ e íinˈ˜n e iihuɨ́ɨˊ na, co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜o̱ e nijmiˈiéˈˋbaa lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e ˈnéˉ e niˈíngˈˆguɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ e íinˈ˜n lana nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ ngúuˊ táaiñˋ. 25 Jo̱ Fidiéeˇ nɨcajméerˋ e nɨlɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ dseaˋ do nɨcacuøˈrˊ jnea˜ ta˜ e niguiaaˉ laˈiéˈˋ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱ lajo̱b niˈuíiingˉ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ. 26 Jo̱ laco̱ˈ cuǿøngˋ féˈˆnaaˈ e e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do lɨɨb˜ eáangˊ sɨˈmáˈrˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ, dseángˈˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ laco̱ˈ nɨcangongɨ́ɨngˋ ji̱i̱ˋ, dsʉˈ lanaguɨ nɨcajmijnéemˋbre e júuˆ do jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. 27 Jo̱ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ calɨˈiiñ˜ cacuøˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ jial tíiˊ jloˈˆ jo̱guɨ jial tíiˊ quíingˊ e júuˆ e lamɨ˜ sɨˈmáˈrˆ do e catɨ́ɨngˉ la quie̱ˊguɨ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel cajo̱. Jo̱ e júuˆ e lamɨ˜ sɨˈmaangˇ do, íbˋ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel. Jo̱ i̱ dseaˋ do cuøˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ e jmɨtar˜ óoˊnaˈ e niˈíingˈ˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉnaˈ e nicuǿˈˆ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. 28 Jo̱baˈ jneaˈˆ guiaˋnaaˈ júuˆ jee˜ lajɨɨngˋ dseaˋ jaléˈˋ e cajméeˋ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ fǿngˈˋnaaˈr jo̱guɨ éeˆnaaˈr cartɨˊ ningáiñˈˋ røøˋ, jo̱ lajo̱baˈ nilíiñˉ e niˈiéˈˋ quiáˈrˉ dseángˈˉ laco̱ˈ lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈrˊ. 29 Jo̱ uíiˈ˜ quiáˈˉ e la, jngáamˈ˜bɨ́ɨ dsiiˉ e jmóoˋbɨ́ɨ e ta˜ la, co̱ˈ eáamˊ ooˉ bíˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e laniingˉ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nɨcacuøˈrˊ jnea˜.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes