Add parallel Print Page Options

Dacă, deci, aţi(A) înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade(B) la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci(C) voi aţi murit, şi(D) viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când(E) Se va arăta Hristos, viaţa(F) voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în(G) slavă. De aceea, omorâţi(H) mădularele(I) voastre care sunt pe pământ: curvia(J), necurăţia, patima, pofta rea(K) şi lăcomia, care(L) este o închinare la idoli. Din pricina(M) acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării(N). Din(O) numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. Dar(P) acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase(Q) care v-ar putea ieşi din gură. Nu(R) vă minţiţi unii pe alţii, întrucât(S) v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, 10 şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se(T) înnoieşte spre cunoştinţă, după(U) chipul Celui ce l-a(V) făcut. 11 Aici nu mai este nici grec(W), nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci(X) Hristos este totul şi în toţi. 12 Astfel dar(Y), ca(Z) nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă(AA) plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. 13 Îngăduiţi-vă(AB) unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. 14 Dar(AC) mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă(AD) cu dragostea, care este legătura(AE) desăvârşirii. 15 Pacea(AF) lui Hristos, la(AG) care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup(AH), să stăpânească în inimile voastre şi(AI) fiţi recunoscători. 16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă(AJ) şi cu cântări duhovniceşti(AK), cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. 17 Şi orice(AL) faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi(AM), prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 18 Nevestelor(AN), fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum(AO) se cuvine în Domnul. 19 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele. 20 Copii(AP), ascultaţi de părinţii voştri în(AQ) toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 21 Părinţilor(AR), nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea. 22 Robilor(AS), ascultaţi în(AT) toate lucrurile pe stăpânii voştri pământeşti(AU); nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul. 23 Orice(AV) faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24 ca unii care ştiţi că(AW) veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi(AX) Domnului Hristos. 25 Căci cine umblă cu strâmbătate îşi va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; şi nu(AY) se are în vedere faţa omului.

Stăpânilor, daţi(AZ) robilor voştri ce le datoraţi şi ce li se cuvine, căci ştiţi că şi voi aveţi un Stăpân în cer. Stăruiţi(BA) în rugăciune, vegheaţi în ea cu(BB) mulţumiri. Rugaţi-vă(BC) totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă(BD) o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina(BE) lui Hristos pentru(BF) care, iată, mă găsesc în lanţuri: ca s-o fac cunoscută aşa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtaţi-vă(BG) cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi(BH) vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har(BI), dreasă(BJ) cu sare, ca să(BK) ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. Tot(BL) ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit şi slujitorul credincios, tovarăşul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am(BM) trimis înadins, ca să luaţi cunoştinţă despre starea noastră şi să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim(BN), fratele credincios şi preaiubit, care este dintr-ai voştri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. 10 Aristarh(BO), tovarăşul meu de temniţă, vă trimite sănătate; tot aşa şi Marcu(BP), vărul lui Barnaba (cu privire la care aţi primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiţi bine), 11 şi Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiaţi împrejur, şi singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. 12 Epafra(BQ), care este dintr-ai voştri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se(BR) luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârşiţi(BS) şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu. 13 Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru cei din Ierapole. 14 Luca(BT), doctorul preaiubit, şi Dima(BU) vă trimit sănătate. 15 Spuneţi sănătate fraţilor din Laodiceea şi lui Nimfa şi bisericii(BV) din casa lui. 16 După ce va fi citită această(BW) epistolă la voi, faceţi aşa ca să fie citită şi în Biserica laodiceenilor; şi voi, la rândul vostru, să citiţi epistola care vă va veni din Laodiceea. 17 Şi spuneţi lui Arhip(BX): „Ia seama să împlineşti bine slujba(BY) pe care ai primit-o în Domnul”. 18 Urarea de sănătate(BZ) este cu mâna mea: Pavel. Aduceţi-vă(CA) aminte de lanţurile mele. Harul(CB) să fie cu voi! Amin.

Pavel, Silvan(CC) şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Hristos: Har(CD) şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos. Mulţumim(CE) totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre; căci ne aducem aminte fără încetare(CF), înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea(CG) credinţei voastre, de(CH) osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos! Ştim, fraţi preaiubiţi de Dumnezeu, alegerea(CI) voastră. În adevăr, Evanghelia(CJ) noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt(CK) şi cu o mare îndrăzneală(CL). Căci ştiţi(CM) că, din dragoste pentru voi, am fost aşa printre voi. Şi voi(CN) înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul în multe necazuri cu(CO) bucuria care vine de la Duhul Sfânt; aşa că aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a(CP) răsunat prin(CQ) Macedonia şi Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, aşa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înşişi istorisesc ce(CR) primire ne-aţi făcut şi(CS) cum de la idoli v-aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat 10 şi să(CT) aşteptaţi din(CU) ceruri pe Fiul Său, pe(CV) care L-a înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de(CW) mânia viitoare.