Add parallel Print Page Options

Phần thưởng của sự khôn ngoan

Con ơi, hãy chú ý nghe lời ta
    và ấp ủ điều ta dạy bảo.
Hãy nghe kỹ điều khôn ngoan;
    lưu ý đến điều thông sáng.
Hãy đòi cho được sự khôn ngoan,
    van xin sự thông sáng.
Hãy tìm kiếm nó như bạc,
    săn lùng nó như kho tàng kín giấu.
Thì con sẽ biết kính sợ Chúa,
    và tìm được sự hiểu biết về Thượng Đế.
Chỉ một mình Chúa là Đấng ban sự khôn ngoan;
    Ngài ban sự thông sáng và hiểu biết.
Ngài dành khả năng cho những kẻ liêm chính.
    Ngài bảo vệ người ngay thẳng như cái thuẫn.
Ngài trông chừng để mọi người được đối xử công bằng,
    và bảo vệ những kẻ trung thành với Ngài.
Lúc ấy con sẽ hiểu biết điều ngay thẳng và công chính,
    cùng sự thanh liêm và các lối đi phải lẽ.
10 Sự khôn ngoan sẽ nhập vào tâm trí con,
    con sẽ ưa thích sự hiểu biết.
11 Lẽ phải sẽ bảo vệ con;
    sự hiểu biết sẽ canh chừng con.
12 Nó sẽ giữ chân con khỏi lối đi của kẻ ác,
    khỏi những kẻ ăn nói thô bỉ,
13 khỏi những kẻ bỏ lối đi chính trực,
    mà theo ngõ tăm tối.
14 Chúng thích làm quấy,
    ưa làm những chuyện không ngay thẳng và gian ác.
15 Các lối chúng đều cong quẹo,
    các đường chúng đều bất lương.
16 Sự khôn ngoan sẽ giúp con tránh người đàn bà bất chính,
    kẻ quyến dụ con ngoại tình bằng những lời đường mật.
17 Nàng bỏ chồng mình lấy lúc thanh xuân,
    không đếm xỉa đến lời hứa trước mặt Thượng Đế.
18 Nhà nàng dẫn đến sự chết;
    các lối đi của nàng đưa đến chỗ chết.
19 Không ai đi đến nàng mà trở về,
    hay sống lại cả.
20 Sự khôn ngoan sẽ giúp con đi trên đường chính trực,
    và đi trong lối ngay thẳng.
21 Người lương thiện sẽ sống trong xứ,
    và những ai vô tội sẽ ở trong đó.
22 Nhưng kẻ ác sẽ bị trục xuất khỏi xứ,
    những kẻ bất trung sẽ bị ném ra khỏi đó.