A A A A A
Bible Book List

Asomafo 9 Nkwa Asem (NA-TWI)

Saulo adwensakra

Saa bere no na Saulo ani abere sɛ ɔbɛtɔre Kristo akyidifo no ase. Ɔkɔɔ ɔsɔfo panyin no nkyɛn kogyee adansedi krataa a ɛbɛma no tumi ama wakɔ hyiadan mu wɔ Damasko akɔkyekyere Yesu akyidifo, mmea ne mmarima, na ɔde wɔn akɔ Yerusalem.

Ɔreyɛ abɛn Damasko no, prɛko pɛ, hann bi fi soro twa faa ne ho, ma otwa hwee fam. Afei ɔtee nne bi se, “Saulo! Adɛn nti na wotaa me?”

Saulo bisae se, “Ɛyɛ wo hena, Awura?” Nne no buae se, “Ɛyɛ me Yesu a wotaa me no. Sɔre na kɔ kurow no mu na wɔbɛkyerɛ wo nea ɛsɛ sɛ woyɛ.”

Nnipa a wɔne Saulo nam no gyinae a wɔantumi anka hwee; wɔtee nne no nanso wɔanhu obiara. Afei Saulo sɔre fii fam hɔ buee n’ani nanso na onhu ade. Enti wokitakita no nkakrankakra de no kɔɔ Damasko. Nnansa a odii wɔ Damasko no na onhu hwee. Na onnidi na ɔnnom nso.

10 Na osuani bi wɔ Damasko a wɔfrɛ no Anania. Awurade frɛɛ no anisoadehu mu se, “Anania!” Ogyee so se, “Awurade!”

11 Awurade ka kyerɛɛ no se, “Kɔ Yuda fi a ɛwɔ Tempɔn Tee no so na kobisa ɔbarima bi a wɔfrɛ no Saulo a ofi Tarso no ase; ɔrebɔ mpae. 12 Anisoadehu mu, ohuu ɔbarima bi a wɔfrɛ no Anania a ɔde ne nsa too no so sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛsan ahu ade.”

13 Anania buae se, “Awurade, mate saa ɔbarima yi ho nsɛm bebree, ne ɔhaw a ɔhaw w’akyidifo wɔ Yerusalem no. 14 Wakɔ asɔfo mpanyin nkyɛn akogye adansedi krataa a ɛbɛma no tumi na ɔde akyere obiara a ɔbɔ wo din wɔ ha no.”

15 Awurade ka kyerɛɛ Anania se, “Kɔ! Efisɛ, ɔno na mayi no a menam ne so bɛma Amanamanmufo ne ahemfo ne Israelfo nyinaa ate me din. 16 Na mɛkyerɛ no amane a esiane me din nti obehu.”

17 Afei, Anania kɔɔ fie hɔ de ne nsa guu Saulo so kae se, “Onua Saulo, Awurade Yesu no ankasa a oyii ne ho adi kyerɛɛ wo kwan so bere a woreba no asoma me se, memmebue w’ani na hu ade, na Honhom Kronkron nhyɛ wo ma. 18 Amonom hɔ ara, biribi a ɛte sɛ abon fii n’ani so na ohuu ade. Ɔsɔre maa wɔbɔɔ no asu. 19 Onyaa aduan bi di mee no, ne ho sanee no. Saulo dii nna kakra wɔ asuafo a na wɔwɔ Damasko no nkyɛn.

Saulo ka Asɛmpa no wɔ Damasko

20 Ofii ase kaa Asɛmpa no wɔ hyiadan mu se, Yesu yɛ Onyankopɔn Ba ampa.

21 Nnipa a wɔtee asɛm a ɔkae no nyinaa ho dwiriw wɔn ma wobisae se, “Ɛnyɛ saa ɔbarima yi na na okum wɔn a wɔbɔ saa din yi wɔ Yerusalem no anaa? Na yɛate sɛ ɔbaa ha sɛ ɔrebɛkyere wɔn a wɔbɔ saa din yi nyinaa de wɔn akɔma asɔfo mpanyin.”

22 Saulo asɛnka no mu yɛɛ den; nnipa no gyee nsɛm a ɔka faa Yesu ho sɛ ɔno ne Agyenkwa no dii. Yudafo a wɔte Damasko no antumi anka nsɛm a ɔkae no ho hwee.

23 Nna bi akyi no, Yudafo no bɔɔ Saulo ho pɔw sɛ wobekum no 24 nanso Saulo tee pɔw a wɔbɔe wɔ ne ho no. Na wɔtetɛw no wɔ kurow no apon ano awia ne anadwo apɛ no akum no. 25 Anadwo bi Saulo akyidifo de no sii kɛntɛn bi mu twetwee no faa ɔfasu so gyaa no sii fam.

Saulo kɔ Yerusalem

26 Saulo kɔɔ Yerusalem no, ɔpɛe sɛ ɔde ne ho kɔbɔ asuafo no ho nanso wosuroo no, efisɛ, na wonnye nni sɛ wasakra abɛyɛ osuani. 27 Barnaba kɔfaa no kɔɔ asuafo no nkyɛn. Ɔkaa wɔn sɛnea Awurade yii ne ho adi kyerɛɛ Saulo na ɔkasa kyerɛɛ no wɔ Damasko kwan so no ne sɛnea ɔde akokoduru kaa Yesu ho asɛm wɔ Damasko no. 28 Saulo ne wɔn tenae na ɔde akokoduru kaa Awurade asɛm no wɔ Yerusalem nyinaa. 29 Saulo ne Helenifo nyaa akasakasa enti wɔbɔɔ pɔw sɛ wobekum no. 30 Bere a gyidifo no tee pɔw a Helenifo no bɔe wɔ Saulo ho no, wɔde no kɔɔ Kaesarea gyaa no kwan ma ɔkɔɔ Tarso.

31 Afei asafo a wɔwɔ Yudea, Samaria ne Galilea no nyinaa asom dwoo wɔn. Asafo no nam Honhom Kronkron so timii. Nnipa pii bɛkaa wɔn ho na wɔtenaa ase wɔ Awurade suro mu.

Petro sa nyarewa

32 Petro tutuu akwan kɔɔ mmeaemmeae. Da bi, ɔkɔsraa gyidifo a wɔwɔ Lida no, 33 ohyiaa ɔbarima bi a ne din de Enia a wabubu agu kɛtɛ so mfe awotwe wɔ hɔ.

34 Petro ka kyerɛɛ no se, “Enia, Awurade Yesu Kristo nsa wo yare. Sɔre na yi wo kɛtɛ!” Amonom hɔ ara, Enia sɔree. 35 Nnipa a wɔte Lida ne Saron no nyinaa huu no no, wɔde wɔn ho maa Awurade.

36 Na ɔbea gyidini bi te Yopa a ne din de Tabita a ne nkyerɛase ne Dorka a ase ne ɔwansan. Saa ɔbea yi de n’adagyew nyinaa yɛɛ papa boaa ahiafo. 37 Saa bere koro yi ara mu na ɔyare bɔɔ no ma owui. Woguaree no de no kɔtoo abansoro dan bi mu. 38 Esiane sɛ Lida bɛn Yopa no nti, asuafo a wɔwɔ Yopa no tee sɛ Petro wɔ Lida no, wɔsomaa mmarima baanu kɔsrɛɛ no sɛ ɔnyɛ ntɛm mmra.

39 “Petro yɛɛ ntɛm ne wɔn kɔe. Oduu hɔ no, wɔde no kɔɔ abansoro dan no mu. Akunafo a na wɔwɔ hɔ no nyinaa begyinagyinaa Petro ho sui de ntade ne ntama a Tabita te ase no ɔpam maa wɔn no kyerɛɛ no. 40 Petro maa wɔn nyinaa fii adi. Afei obuu nkotodwe bɔɔ mpae dan n’ani kyerɛɛ amu no kae se, “Tabita, sɔre!” Tabita tew n’ani na ohuu Petro no, ɔsɔre tenaa ase. 41  Petro soo ne nsa ma ɔsɔre gyinaa hɔ. Afei Petro frɛɛ gyidifo no ne akunafo no nyinaa de no maa wɔn.

42 Saa asɛm yi trɛwee wɔ Yopa nyinaa maa nnipa pii gyee Awurade dii. 43 Petro tenaa Simon a ɔhyɛ mmoa nhoma aduru no nkyɛn wɔ Yopa kyɛe kakra.

Nkwa Asem (NA-TWI)

Akuapem Twi, dialect of Akan, Nkwa Asɛm Apam Foforo Ne Nnwom (Akuapem Twi New Testament and Psalms) Copyright © 2000 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Acts 9 New International Version (NIV)

Saul’s Conversion

Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord’s disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the Way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, “Saul, Saul, why do you persecute me?”

“Who are you, Lord?” Saul asked.

“I am Jesus, whom you are persecuting,” he replied. “Now get up and go into the city, and you will be told what you must do.”

The men traveling with Saul stood there speechless; they heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For three days he was blind, and did not eat or drink anything.

10 In Damascus there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, “Ananias!”

“Yes, Lord,” he answered.

11 The Lord told him, “Go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. 12 In a vision he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight.”

13 “Lord,” Ananias answered, “I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. 14 And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name.”

15 But the Lord said to Ananias, “Go! This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. 16 I will show him how much he must suffer for my name.”

17 Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, “Brother Saul, the Lord—Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here—has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit.” 18 Immediately, something like scales fell from Saul’s eyes, and he could see again. He got up and was baptized, 19 and after taking some food, he regained his strength.

Saul in Damascus and Jerusalem

Saul spent several days with the disciples in Damascus. 20 At once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. 21 All those who heard him were astonished and asked, “Isn’t he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn’t he come here to take them as prisoners to the chief priests?” 22 Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah.

23 After many days had gone by, there was a conspiracy among the Jews to kill him, 24 but Saul learned of their plan. Day and night they kept close watch on the city gates in order to kill him. 25 But his followers took him by night and lowered him in a basket through an opening in the wall.

26 When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. 27 But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. 28 So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. 29 He talked and debated with the Hellenistic Jews,[a] but they tried to kill him. 30 When the believers learned of this, they took him down to Caesarea and sent him off to Tarsus.

31 Then the church throughout Judea, Galilee and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers.

Aeneas and Dorcas

32 As Peter traveled about the country, he went to visit the Lord’s people who lived in Lydda. 33 There he found a man named Aeneas, who was paralyzed and had been bedridden for eight years. 34 “Aeneas,” Peter said to him, “Jesus Christ heals you. Get up and roll up your mat.” Immediately Aeneas got up. 35 All those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord.

36 In Joppa there was a disciple named Tabitha (in Greek her name is Dorcas); she was always doing good and helping the poor. 37 About that time she became sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. 38 Lydda was near Joppa; so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent two men to him and urged him, “Please come at once!”

39 Peter went with them, and when he arrived he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them.

40 Peter sent them all out of the room; then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, “Tabitha, get up.” She opened her eyes, and seeing Peter she sat up. 41 He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. 42 This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. 43 Peter stayed in Joppa for some time with a tanner named Simon.

Footnotes:

  1. Acts 9:29 That is, Jews who had adopted the Greek language and culture
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes