En Saul weljd doamet enn daut see am doot muake. Enn dee Doag wea doa ne groote Fefoljunk jaeajen dee Jemeent enn Jerusalem. En aule weare fesprenjt derch dee Jaeajende fonn Judaea en Samarean, buta dee Apostel.

En gottesferchtje Mana kjreaje Stefanus sien Lief en stalde en grootet Trua aun.

Oba Saul festead dee Jemeent seeha, en jinkj fonn Hus to Hus en schlapt beides Mana en Fruehes, en aewajeef daen nom Jefenknes.

En dee, dee festreit weare jinge aulawaeaje en praedjde daut Wuat.

Oba Filip jinkj rauf no dee Staut Samarean en praedjd daen Christus.

En met een Senn jeef daut Follkj acht opp daut waut Filip saed, aus see heade en sage dee Teakjens dee hee deed.

Dan faele fonn dee, dee onnreine Jeista haude, schreaje met ne lude Stem en kjeeme rut; en fael dee jelaemt en lom weare worde jeheelt.

En doa wea ne groote Freid enn dee Staut.

Doa wea en jewessa Maun dee Siemoon heet, dee fer daem enn dee Staut Tsauberie je-eeft haud, en haud daut samarieteschet Follkj erstaunt, en jeef faea waut Grootet to senne.

10 Daem horchte see aula too, fom Jeringste bottem Jratsta, en saede: "Disa es dee groote Gotteskrauft!"

11 See kjikjte aula opp am wiel hee an aul so lang haud met siene Tsaubarie erstaunt.

12 Oba aus see jleewde waut Filip pradjd fonn Gott sien Rikj, en daen Nome Jesus Christus, leete see sikj taufe, beides Mana uk Fruehes.

13 En Siemoon selfst jleewd uk, en leet sikj taufe, en hilt sikj met Filip, en fawunndad sikj aus hee dee Teakjens en kraftje Wunnda sach dee paseade.

14 En aus dee Apostel enn Jerusalm heade daut dee enn Samarean Gott sien Wuat aunjenome haude, schekjte see Peeta en Jehaun no an.

15 En aus see hankjeeme, baede see fa an daut see daem Heilje Jeist kjriehe muchte;

16 dan dee wea noch nich opp irjent eene fonn an jekome, dan see weare bloos enn daem Herr Jesus sien Nome jetauft.

17 Donn laede see aeare Henj opp an, en see kjrieje daem Heilje Jeist.

18 Aus Siemoon sach daut dee Heilje Jeist derch dee Apostel aeare Henj oppleije jejaeft wort, boot hee an Jelt aun, en saed:

19 "Jaeft mie uk dise Follmacht, daut, wan ekj opp waem miene Henj opplaj, dee dan uk daem heilje Jeist kjriehe."

20 Oba Peeta saed to am: "Mucht dien Jelt met die toop enne Fedoawness enenn foare, wiel du dochst daut Gott siene Gow kunn met Jelt jekofft woare!

21 Du hast kjeen Poat oda Aundeel enn dise Sach; dan dien Hoat es nich racht fer Gott.

22 Doaromm lot die daut leet senne aewa dise diene Gottloosichkjeit, en pracha daem Herr daut diene Hoate Jedanke muchte fejaeft woare;

23 dan ekj see daut du enne Gaul fonn Bettaness en Onnjerachtichkjeit best."

24 Donn auntwuad Siemoon enn saed: "Doo fa mie baede tom Herr, daut nusscht fonn dit aewa mie kjemt fonn waut du jesajcht hast."

25 En aus see opp earenst jezeicht haude en Gott sien Wuat to an jeraet haude, reisde see trig no Jerusalem, en praedjde daut Evanjeelium enn fael Samarietesche Darpa.

26 Nu raed en Enjel met Filip en saed: "Sto opp en go Siede oppem Wajch dee fonn Jerusalem no Gasa jeit, daut es Wiltness."

27 En hee stunt opp en jinkj. En Kjikj! doa wea en huachbe-aumte fonn Aetiopean, en Jewaultja met Kandatse dee Kjeenijen fonn Aetiopean, dee aea Schautsfewaulta wea. Disa wea no Jerusalem jekome auntobaede,

28 en wea oppem Wajch trig, saut enn sien Kjrichswoage en laus daem Profeet Jesaja sien Buak.

29 Donn saed dee Jeist to Filip, "Go en hool die dicht bie dis Woage."

30 En Filip rand en head am ut Jesaja sien Buak laese, en saed: "Festeist du dan waut du laese deist?"

31 En hee saed: "Woo kaun ekj wan mie kjeena leide deit?" en hee prachad am enopp to kome en met am to sette.

32 Nu dee Staed wua hee laus wea dit: "Am wort wajch jeleit so aus en Schop tom schlachte, en soo aus en Laum daut jeschaeat woat stel es, soo muak hee sien Mul nich op.

33 Enn sien laeaja Staunt wort sien Jerecht wajch jenome; waea woat fonn sien Jeschlacht fetale? dan sien Laewe woat fonne Ead wajch jenome."

34 En dee Huachbe-aumte saed to Filip: "Ekj froag die, fonn waem sajcht dee Profeet dit? fonn sikj selfst, oda raet hee fonn sest waem?"

35 En Filip muak sien Mul op en funk bie dee Schreftstaed aun, en praedjd Jesus to am.

36 Aus see nu delengd daem Wajch fuare, kjeeme see no en jewesset Wota; en dee Huachbe-aumta saed to Filip: "Kjikj! hia es Wota, waut sull mie hinjre jetauft to woare?"

37 En Filip saed: "Wan du fonn gaunse Hoate jleefst, dan kaunst." Hee saed: "Ekj jleew daut Jesus Christus Gott sien Saen es".

38 En hee befool daut dee Woage stel hoole sull, en see jinje beid em Wota enenn, beid Filip en dee Huachbe-aumta, en hee tauft am.

39 Aus see nu utem Wota rut kjeeme, neem dee Jeist Filip wajch daut dee Huachbe-aumta am nich meeha sach, oba hee fua sien Wajch wiede en freid sikj.

40 Filip oba wort enn Asootus jefunge, en soo aus hee delengd jinkj, praedjd hee daut Evanjeelium en aule Staede bott hee no Sisearaea kjeem.