A A A A A
Bible Book List

Apostel 7 Reimer 2001 (REIMER)

Don saed dee Huagapriesta: "Es daut so?"

En hee saed: "Mana, Breeda en Fodasch: Horcht! Dee Harlichkjeitsgott leet sikj fonn onns Foda Obraum seene aus hee en Mesopotamea wea, eeha hee enn Haran wond,

en saed to am: 'Go fonn dit Launt en dien Frintschofft wajch, en komm enn en Launt enenn daut ekj die wiese woa.'

Dan trok hee fonn dee Kaldaea aea Launt wajch, en wond enn Haran. En fonn doa, aus sien Foda jestorwe wea, leid Gott am enn dit Launt enenn, wua jie nu wone,

oba jeef am nich en Oawgoot doabenne, nich soo fael aus fa sien Foot, en fespruak am daut hee am en siene Kjinja daut wudd jaewe, aus hee noch kjeen Kjint haud.

En Gott saed soo to am, 'Diene Kjinje woare Framde senne enn en Launt daut aundre eajne, en woare an to Sklowe moake, enn fa feeha hunddat Yoa schlacht behaundle;

en dee Natsjoon daen see deene woare, woa ekj rechte, en no daem woare see doafonn kome en mie enn dise Staed aunbaede.' Soo saed Gott.

En hee jeef an daen Bunt dee Beschniedunk; en soo zeijd hee Iesak en beschneet am daen achte Dach, en Iesak zeijd Joakopp en dee twalw Staumfodasch.

En dee Staumfodasch worde aufjenstich aewa Joosaf en fekoffte am no Ejipte. Oba Gott wea met am,

10 en rad am ut aul sien Aelend, en jeef am en Jefaule en Weisheit fer Farao daen Kjeenich fonn Ejipten, en dee stald am aun aus Rejiera aewa gauns Ejipten, uk aewa sien gaunset Hus.

11 Nu kjeem doa ne groote Hungaschnoot aewa gauns Ejipten uk Kanaan, en doa wea groote Aelend; en onnse Fodasch funge nich Noarinj.

12 Oba aus Joakopp jeheat haud daut doa Korn enn Ejipten wea, schekjt hee onnse Fodasch daut easchte han.

13 En daut tweede mol muak Joosef sikj bekaunt to siene Breeda, en Farao lead Joosef siene Famielje kjanne.

14 En Joosef schekjt donn en leet sien Foda Joakopp en aul sien Frintschofft kome - fiewezaewentich Seele.

15 En Joakopp trok rauf no Ejipte, en hee en onnse Fodasch storwe doa,

16 en worde trig no Siechem jedroagt en worde doa begroft enn Grauf daut Obraum jekofft haud met Selwajelt fonn Hamor siene Saens enn Siechem.

17 Oba aus dee Tiet dicht bie wea fa daut waut Gott Obraum fesproake haud, woss daut Follkj en femead sikj en Ejipte,

18 bott doa en aundra Kjeenich aewa Ejipte kjeem dee Joosef nich kjand.

19 Disa jinkj schlajcht en hinjalestich met onns Follkj omm, daut see aeare Kjinja sulle rut sate daut dee nich sulle laewe bliewe.

20 To dee Tiet wea Mooses jebure, en Gott haud en Jefaule aun am; en am wort fa dree Moonat enn sien Foda sien Hus oppjebrocht.

21 En aus hee rut jesat wea, neem Farao sien Dochta am wajch en trok am opp aus aea eajna Saen.

22 En Mooses wort jeleat enn aul dee Ejipte aeare Weisheit, en wea kjraftich enn siene Wead en Woakje.

23 Aus hee featich Yoa oolt wea, kjeem am daut em Hoat enenn siene Breeda, dee Iesrael Saens, to beseakje.

24 En aus hee sach daut eena Onnracht liede deed, jinkj hee daem to halpe dee Onnracht leet, en schluach daen Ejipta doot.

25 Nu docht hee daut siene Breeda festone wudde daut Gott an rade wudd derch siene Haunt, oba dee festunnde daut nich.

26 De naeakste Dach kjeem hee aus twee sikj streede, en proowd an toop to brinje, to Fraed to kome, en saed: "Jie sent Breeda; wuaromm doo jie eena daem aundra Schode?"

27 Oba dee, dee sien Naeakjste haud Schode jedone, schuppst am wajch, en saed to am: 'Waea haft die aus en Harscha oda Rechta aewa onns jemoakt? West du mie uk doot schlone so aus du jistre daen Ejipta doot schluachst?'

29 Don retst Mooses ut aus hee daut head, en wort so aus en Framda en Miedean, en haud doa twee Saens.

30 No featich Yoa kjeem en Enjel no am enne Wiltnes aum Boajch Sienajie enn ne Fiaflaum em Dornebossch.

31 Aus Mooses daut sach, wunndad hee sikj aewa waut hee sach; en aus hee dicht bie kjeem daut to bekjikje, wea doa ne Stem fom Herr:

32 "Ekj sie diene Fodasch aea Gott, Obraum, en Iesak en Joakjopp aea Gott." Donn zettad Mooses en woagd sikj nich to kjikje.

33 En de Herr saed to am: "Trakj die de Schoo fonne Feet; dan dee Staed wua du steist es heilje Ead.

34 Ekj ha jeseene woo schlacht mien Follkj en Ejipte behaundelt woat, en aea Staene ha ekj jeheat, en ekj sie nu rauf jekome an to rade. En nu kom, ekj woa die no Ejipte schekje."

35 Dis Mooses, daem see nich wulle ha, en saede, 'Waea haft die en Harscha en Rechta jemoakt?' daem selwja schekjt Gott aus en Harscha en Rada derch daem Enjel dee am biem Bossch bejaeajend.

36 Hee brocht an rut aus hee eascht enn Ejipte Wunnda en Teakjens deed, en dan uk emm Roode Maea, en uk enne Wiltness fa featich Yoa.

37 Dit es dee Mooses dee to dee Kjinja Iesrael saed: 'Gott woat junt fonn june Breeda en Proofeet jaeawe dee soo es aus ekj sie.'

38 Dit es dee, dee enne Jemeent enne Wiltnes wea met daem Enjel dee oppem Boajch Sienajie met am raed, en uk met onnse Fodasch. Hee kjreach laewendje Wead, omm junt dee to jaewe.

39 Oba onnse Fodasch wulle am nich jehuarsaum senne, oba stade am fonn sikj, en enn aeare Hoate dreide see trig no Ejipte,

40 en saede to Aroon, 'Moak onns Jeta fer onns to gone; dan dis Mooses, dee onns ut daut Ejipte Launt jebrocht haft, wie weete nich waut met am jeworde es.'

41 Donn muake see sikj en dee Doag en Kaulf en brochte aeare Opfa no daem Jetse, en freide sikj enn waut aeare Henj jemoakt haude.

42 Donn dreid Gott sikj wajch en aewajeef an dee himmlische Schoa auntobaede, so ausset jeschraewe steit enne Profeete Schrefte: 'Jie Iesraelite, ha jie mie fa featich Yoa enne Wiltness Fee en Schlachtopfa jebrocht;

43 en neeme daem Mooloch sien Tselt met, en daut Stearnbilt fonn daem Jetse Reemfan, dee Figuere dee jie junt jemoakt haude auntobaede - ekj woa junt wiet wajch brinje bott hinje Babieloon.'

44 Onnse Fodasch haude daut Zeichness Zelt enne Wiltness, so aus dee, dee to Mooses jeraet huad befoole haud, daut hee daut no daem Mossta moake sull daut hee jeseene haud;

45 daut onnse Fodasch uk auneeme en met Joosua enn daut Launt enenn neeme aus see daut fonn dee Natsjoone neeme, daen Gott fer onnse Fodasch rut dreef, bott Doft siene Tiet.

46 dee funk jnod fer Gott, en baed doaromm daut hee mucht ne Woninj finje fa Joakopp sien Hus.

47 Oba Salamo bud am en Hus.

48 Oba dee Aulahechsta wont nich enn soont daut met Henj jebut es, so aus dee Proofeet sajcht:

49 'De Himel es mien Troon, en de Ead es fa miene Feet ne Footbenkj; Waut fonn Hus wel jie mie buhe'? sajcht de Herr, 'oda wua es dee Staed fa mie to ruhe;

50 haft miene Haunt dit nich aules jemoakt?'

51 Jie Steakjap, enn Hoat en Uare onnbeschnaede, jie straewe emma jaeajen daem Hielje Jeist, so aus june Fodasch deede, soo doo jie uk.

52 Woone fonn dee Profeete ha june Fodasch nich fefoljcht? En see muake daen doot, dee ferhaea bekaunt muake fonn daem Jerachte dee kome sull, daem jie nu ferot en doot jemoakt habe,

53 jie, dee jie daut Jesats jekraeaje ha derch Ordnung fonn Enjel, en ha daut nich jehoole."

54 Aus see daut heade, schneet an daut derchem Hoat, en see gnorschte aeare Taene jaeajen am.

55 Oba hee, foll fomm Heilje Jeist, kjikjt niel nom Himel en sach Gott siene Harlichkjeit, en Jesus to Gott siene rachte Haunt stone,

56 en saed: "Kjikjt!. ekj see daen Himel opjemoakt, en de Menschesaen to Gott siene rajchte Haunt stone!"

57 Donn schreaje see met ne lude Stem, hilde aeare Uare too, moarachte aule met een Senn no am,

58 en schmeete am ute Staut erut, en steenjde am. En dee Ziej trokke aeare Kjleede auf en laede dee bie en junja Maun siene Feet, dee Saul heet.

59 En see steenjde Stefanus, dee baed en saed: "Herr Jesus, nem mien Jeist enopp".

60 Hee kneed sikj dol, en schreach met ne lude stem: "Herr, hool dise Sind nich jaeajen an!" Aus hee daut jesajcht haud, schleep hee enn.

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes