Oba en jewessa Maun met Nome Ananias en siene Fru Safiera, fekoffte en Aejendom,

en hee hilt fa sikj selfst en Poat fom Pries, en siene Fru wea met am met doenn, en brochte en jewesset Poat, en laede daut fer dee Apostel aeare Feet.

Oba Peeta saed: "Ananias, wuaromm haft Soton dien Hoat jefelt daut du daem Heilje Jeist faealeaje susst, en Poat fonn daen Pries fa daut Launt trigtohoole?

Wea daut nich dient soo lang aus du daut eajensd, en hauts du nich Macht doaraewa ausset fekofft wea? Wuaromm esset enn dien Hoat enenn jekome soont to doone? Du hast nich to Mensche jeloage, oba to Gott."

Aus Ananias daut head, foll hee han en storf; en aul dee, dee duat heade kjeeme unja ne groote Angst.

Dee junge Mana stunde opp en wekelde sien Lief enn, en druage am rut en begrowde am.

Onnjefaea dree Stunnd lota, kjeem siene Fruh enenn, wist oba nich waut paseat wea.

En Peeta fruach aea: "Saj mie, fekofft jie daut Launt fa soo en soo fael?" En see saed: "Jo, fa soo fael."

En Peeta saed to aea: "Wuaromm word jie junt eenich daem Herr sien Jeist to feseakje? Kjikj! de feet dee dien Maun befgroft ha sent bie de Daea, en woare die rut droage!"

10 En see foll platslich han bie siene Feet en storf; en dee junje Mana kjeeme, funge aea Doot, en druage aea rut en begrowde aea besied aea Maun.

11 En ne groote Angst kjeem aewa dee gaunse Jemeent, uk aul dee, dee daut heade.

12 Derch dee Apostel aeare Henj paseade fael Teakjens en Wunnda manke Mensche; [en weare aule toop enn een Senn enn Salomo siene Faealeew.

13 En fonn dee aundre woagd kjeene sikj an auntoschlute; oba dee Mensche hilde an huach enn Ea.

14 En meeha en meeha jleewde en schloote sikj an aun, beides Mana en Fruehes.]

15 Daut wea soo daut see Kranke enne Gause brochte, en laede daen opp Bade en Medrautse, so daut waens Peeta sien Schaute mucht opp walkje faule.

16 Doa kjeeme uk fael Mensche fonn runt omm Jerusalem toop, en brochte dee Kranke, en soone dee met beese Jeiste jeploagt weare, en dee worde aula jeheelt.

17 Donn stunt dee Huagapriesta opp, en aul dee met am, daut heet dee Sadutsaea Jesalschaft, en weare seeha aufjenstich,

18 en laede aeare Henj opp dee Apostel en stoppte an em opne em Jefenknes enenn.

19 Oba en Enjel fom Herr kjeem enne Nacht en muak dee Jefenknes daeare op, en leid an rut, en saed:

20 "Got, stot em Tempel en sajcht dee Lied aul dise Wead fonn daut niehet Laewe."

21 Aus see daut jeheat haude, jinje see tiedich tsemorjenst em Tempel ennen en leade. Dee Huagapriesta en dee met am, roopte nu daen gaunse Rot toop met aule Eltesta fonn dee Kjinja Iesrael, en schekjte no daut Jefenknes, om dee Apostel to hole.

22 Oba aus dee Deena kjeeme, funge see daen nich em Jefenknes; en kjeeme trig en brochte Norecht,

23 en Saede: "Daut jefenknes fung wie goot feriejelt, en dee Wajchta fere Daeare stone, oba aus daut opjemoakt wort, fung wie kjeenem doabenne."

24 Nu aus dee huage Priesta en dee Tempel faeaschte daut heade, wunndada see sikj doa aeawa, wautet noch fonn dit wudd jaewe.

25 Donn kjeem waea en jeef an Norecht: "Kjikjt! dee Mana, daen jie em Jefenknes enenn stoppte, sent em Tempel, stone doa en leare de Mensche."

26 Donn jinkj dee tempelfaeaschta met dee Deena, en brochte an oone Jewault, dan see engste sikj fa dee Mensche, daut see aum enj wudde jesteenicht woare.

27 En aus see an enenn jebrocht haude, stalde see an ferem Rot; en dee Huagepriesta fruach an,

28 en saed: "Wie feboode junt strenj daut jie nich sulle enn daem Nome leare; en kjikjt! jie ha Jerusalem met june Lea jefelt, en proowe daem Maun sien Bloot aewa onns to brinje."

29 Donn saede Peeta en dee aundre Apostel: "Wie motte Gott leewa jehorche aus Mensche.

30 Onnse Fodasch aea Gott haft Jesus fom Doot oppjewakjt, daen jie doot muake oppem Kjriets.

31 Dis Maun haft Gott nehecht jehowe to siene rachte Haunt, en haft am en Harscha en Heilaunt jemoakt, derch am Buesse en Sinde Fejaewunk to Iesrael to jaewe.

32 En wie sent Ziej fonn aul dit, en soo uk dee Hielje Jeist daem Gott daen jeft dee am jehuarsaum sent."

33 Aus see dit heade, schneet an daut em Hoat, en see fesochte an doot to moake.

34 Oba eena fonn emm Rot stunnt opp, dee Gamaleal heet, en Jesatsleara, dee fonn aule Maun huach je-acht wea, en befool daut see dee Mana sulle en baet rut schekje;

35 en saed donn to daen em Rot: "Mana, Iesraeliete, pausst opp waut jie raeakjne met dise Mana to doone.

36 Nich lanj trig kjeem en Tejudas, en jeef faea daut hee selfst en Groota wea, en onnjefaea feeha Hunndat Maun hunje am aun; daem dootjemoakt wort, en aule, dee am aunhonnje, worde festreit, en daut kjeem aula to nusscht.

37 No daem kjeem Judas fonn Galilaea enn dee Doag aus daut Follkj jetalt wort, en kjreach en schoof Nofolje; en dee kjeem uk omm, en aula, so fael aus am nofoljde weare festreit.

38 En nu saj ekj junt: Blieft fonn dise Mana wajch, en lot daen tofraed! wiel wan dit Rotschlach en dit Woakj fonn Mensche es, woatet to nusscht kome:

39 Oba wan daut fonn Gott es, dan kje jie daen nich fenichte, en kunne meteemol noch aus soone jefunge woare dee jaeajen Gott striede."

40 Daem jehorchte see, en aus see dee Apostel trig enenn jeroopt haude, schluage see an, en befoole an daut see nich meeha enn Jesus sien Nome raede sulle, en leete an gone.

41 Donn feleete see daen Rot, en freide sikj daut see weare weat je-acht worde fa daem Nome Schaund to liede.

42 En Dach fa Dach, em Tempel uk fonn Hus to Hus, heade see nich opp fonn Jesus Christus to praedje en to unjarechte.