Aus see tom Follkj raede, kjeeme dee Priesta en Tempel Faeastona, en dee Sadutsaea,

en weare seeha jesteat daut see daut Follkj leade, en praedjde daut Jesus fom Doot oppjestone wea.

En see laede aeare Henj opp an en bewoade an bott tsemorjenst; dan daut wea aul Owent.

Oba faele fonn dee, dee daut Wuat heade, jleewde, en dee Tsol femead sikj bott onnjefaea fief Dusant Maun.

Nu pasead daut auset tsemorjenst wea, daut dee Leida en elteste en dee Schreftjeleade enn Jerusalem,

en Hanas dee Huagapriesta, en Kaifas, en Jehaun en Auleksaunda, en aul dee, dee fonn daut huagapriesta Jeschlacht weare, sikj fesaumelde,

en aus see daen enenn brochte, fruage see an: "Derch wautfonna Macht, oda enn waut fonn Nome deed jie dit?"

Donn saed Peeta, jefelt met daem Heilje Jeist: "Jie leida fonn dit Follkj, en Elteste;

wan onns dis Dach unjasocht woat waeajen daut goodet Woakj daut jedone es worde aun daem jelaemde Maun, en wuaderch hee nu jeheelt es;

10 dan sel jie, en daut gaunse Follkj Iesrael weete, daut dis Maun fer junt jeheelt steit derch Jesus Christus fonn Natsaret sien Nome, daen jie jekrietsicht ha, en daem Gott fom Doot oppjewakjt haft.

11 Dit es dee Steen daen jie Bulied fe-acht haude, dee nu tom Akjsteen jeworde es.

12 En doa es uk enn kjeen aundrem Radunk; dan doa es kjeen aundra Nome unja daem Himel mank Mensche jejaeft, derch woont wie kjenne seelich woare."

13 Aus see sage woo driest Peeta en Jehaun weare, en enn worde daut dee onnjeleat en jeweenlije Mensche weare, erstaunde see, en moakjte daut see weare met Jesus toop jewast.

14 En aus see daem Maun fer an stone sage dee jeheelt wea, kunne see nusscht jeaejenaun saje.

15 Soo schekjte see an ut daem Rot erut, en beraede sikj unjaenaunda

16 en saede: "Waut sel wie met dise Mana doone? dan daut en besondret wunnda derch an paseat es, es oppenboa to aul daen dee enn Jerusalem wone, en wie kjenne daut nich feleaje;

17 oba dautet nich wieda spreede deit mank dee Mensche, wel wie an opp earnst dreiwe daut see to kjeenem meeha fonn dis Nome raede sele."

18 See roopte an enenn, en befoole an daut see nich meeha sulle daem Nome brucke, uk nich enn Jesus sien Nome unjarechte.

19 Oba Peeta en Jehaun auntwuade an en saede: "Doot jie selfst entschiede aufet Racht es fer Gott junt to jehorche, leewa aus Gott."

20 Dan wie kjenne nich aundasch aus doafonn to raede waut wie jeseene en jeheat ha."

21 Aus see an noch meeha jedreift haude, leete see an gone, en funge kjeen Wach woo see an strofe kunne waeajen dee Mensche, dan aula Maun lowd Gott fa daut waut paseat wea,

22 dan dee Maun wea aewa featich Yoa oolt, dee jeheelt wea derch daut Wunndateakjen.

23 Aus see an haude loos jelote, jinje see no aeare eajne Lied en jeewe en Berecht fonn aules daut dee Schreft- jeleade en Elteste jesajcht haude.

24 Aus see daut heade, hoowe see met een Senn aeare Stemme no Gott, en saede: "Herr, du best Gott, dee Himel en Ead jemoakt haft, en daut Maea en aules waut doa benne es,

25 dee du derch daem Heilje Jeist derch onns Foda Doft jeraet hast; 'Wuaromm toobde dee Natsjoone, en dee Mensche plonde waut nusscht wea?

26 De Kjeenije oppe Ead, en dee Harscha saumelde sikj toop jaeajen daem Herr en jaeajen sien Christus.'

27 Dan enn woarheit saumelde sikj beid Heerodes uk Ponntius Pielatus met dee Natsjoone, uk daut Follkj Iesrael enn dise Staut toop jaeajen dien Kjnacht Jesus, daen du ennjesaeajent hast,

28 daut to doone waut du ferhaea jeordent hautst daut paseare sull.

29 En nu, Herr, jeff oobacht opp aea Dreiwe, en jeff diene Sklowe daut wie gauns driest dien Wuat raede muchte,

30 en daut du diene Haunt utstrakje deist tom heele, en Teakjen en Wunnda muchte paseare derch dien heilje Knacht Jesus sien Nome."

31 En waearent see baede, wea dee Staed jescheddat wua see fesaumelt weare, en see weare aula met daem Heilje Jeist jefelt, en praedjde brow Gott sien Wuat.

32 Nu aul dee Mensche dee Jleewde weare toop enn een Hoat en Seel, en kjeena saed daut waut hee eajend sient wea, oba see haude aules em Jemeene,

33 en met groote Krauft jeewe dee Apostel Zeichnes fonn daem Herr Jesus sien oppstone fom Doot; en groote Jnod wea opp an aula.

34 En kjeena unja an faeldet aun irjend waut; dan waea Launt oda Hiesa eajend, fekoffte dee en brochte daut Jelt,

35 en laede daut fer dee Apostel aeare Feet; en dee deelde daut ut doano aus en jiedrem daut faeld.

36 En Joosef, daem dee Apostel uk Barnabas nande - aewasat meent daut: en Treesta Saen - en Leewiet fonn Tsiepern,

37 haud Launt, en aus hee daut fekofft haud, brocht hee daut Jelt en laed daut fer dee Apostel aeare Feet.