26 Donn saed Agripa to Paul: "Du hast Frieheit fa die selfst to raede". Don strakjt Paul siene Haunt ut, en feteidijd sikj selfst.

"Kjeenich Agripa, ekj sie froo mie fonndoag fer die to feteidje waeajen dee Sache met dee de Jude mie beschuldje,

besondasch wiel du goot bekaunt best met dee Jude aeare Site en aeare Froag. Doaromm pracha ekj die mie enn Jedult ut to heare.

Aul dee Jude weete omm mien Waundel fonn miene Jugent, to eascht mank miene Natsjoon en uk enn Jerusalem,

en kjande mie fonn Aunfank, wan see daut bezeije wele, daut ekj no dee stregnste Sakjte enn onnse Rilejoon soo aus en Farisaea jelaeft ha.

En nu sto ekj hia en woa jerecht fa dee Hopninj dee Gott aun onnse Fodasch fesproake haud,

daut onnse twalw Jeschlajchte hope to kjreahe, en Gott opp earenst Nacht en Dach aunbaede. Waeajen dise Hopninj, O Kjeenich, woa ekj fonn dee Jude beschuldicht.

Wuaromm es daut bie junt soo onnjleeflich daut Gott Doodes oppwakjt?

Ekj docht werklijch to eene Tiet to mie selfst daut ekj fael jaeajen Jesus fonn Natsaret sien Nome sull doone;

10 waut ekj uk deed enn Jerusalem, en fael fonn dee Heilje ha ekj em Jefenknes jestoppt, en haud fonn dee Huagapriesta Follmacht jekjraeaje doatoo. En aus daen doot jemoakt wort, waeld ekj doafaea jaeajen an.

11 En enn aul dee Sienagoge ha ekj daen jestroft, en bedwunk an to lastre, en wea rietent doll aewa an, en fefolgd an sogoa bott Staede dee wiet auf weare.

12 Doarenn reisd ekj no Damaskus met Follmacht en Befael fonn dee Huagapriesta.

13 Oba opp Medach delengd daem Wajch, O Kjeenich, sach ekj fom Himel en Licht, dache aus de Sonn, daut romm mie en daen dee met mie weare, schiend.

14 Aus wie aule oppe Ead jefolle weare, head ekj ne Stem fom Himel dee to mie opp Hebraeaish saed: 'Saul, Saul, wuaromm fefolchst du mie? Daut es schwoa fa die jaeajen dee Stachle to schlone.'

15 En ekj saed: 'Herr, waea best du?' En de Herr saed: 'Ekj sie Jesus, daem du fefolchst.

16 Oba recht die opp en sto opp diene Feet; dan ekj sie no die jekome die aus mien Deena, en en Zeij to senne fonn daut waut du jeseene hast, uk daut met waut ekj noch fer die kome woa.

17 Ekj woa die rade fonn daut Follkj en fonn dee Natsjoone no daen ekj die schekje woa,

18 aeare Uage op to moake, an fonn de Diestanes no daut Licht to leide, en fonn daem Soton siene Macht no Gott, daut see Fejaewunk fe aeare Sinde kjriehe, en en Aundeel ha aun daen dee derch daen Gloowe jeheilicht sent.'

19 Doaropp, Kjeenich Agripa, wea ekj daut himlische Jesecht nicht onnjehuarsaum,

20 oba easchtens daen enn Damaskus, en donn enn Jerusalem, en dee gaunse Ommjaeajent fonn Judaea, praedjd ekj daut see Buesse doone sulle, en sikj to Gott bekjeare, en met aeare Woakje bewiese daut see Buesse jedone haude.

21 Doawaeajen neeme dee Jude mie faust em Tempel en proowde mie doot to moake.

22 En wiel Gott mie bott disen Dach jeholpe haft, sto ekj en jaew Zeichnes fer Groot en Kjleen, en saj nusscht aundret aus daut waut dee Profeete uk Mooses jesajcht ha daut paseare wudd;

23 daut Christus liede sull, en dee Easchta senne fom Doot opptostone, en doaderch Licht bekaunt moake beides aun daut Follkj uk aun dee Natsjoone."

24 Aus Paul sikj soo feteidigd, saed Festus met ne lude Stem: "Paul, du best rosent! Diene groote Leasaumkjeit haft die enn Ersenn jebrocht!"

25 Oba Paul saed: "Ekj sie nich rosent, huachjeachte Festus, oba raed soont waut de Woarheit en feninftich es.

26 Dan de Kjeenich weet fonn aul dit omm, fer waem ekj nu uk frie raed, dan ekj sie mie secha daut nusscht fonn daem Kjeenich festoake es; dan dit es nich hinjariksch en enn en Winkjel paseat.

27 Kjeenich Agripa, jleefst du waut dee Profeete jeschraewe ha? Ekj weet daut du jleefst!"

28 Donn saed Agripa to Paul: "Em korte aewaraedst du mie en Kjrist to woare!"

29 En Paul saed: "Ekj baed to Gott, daut auf em Korte oda em Lange, nich bloos du, oba aul dee, dee mie fonndoag heare wudde soo woare aus ekj sie bute dise Kjaede."

30 Aus hee daut jesajcht haud, stunt dee Kjeenich opp, uk dee Rejeara, en Bernies, en dee, dee met an toop weare,

31 feleete doa en saede eena tom aundra: "Dis Maun haft nusscht jedoone daut daen Doot oda Kjaede fedeent haft."

32 En Agripa saed to Festus: "Dis Maun haud kunnt loos jelote woare wan hee sikj nich opp daen Kjeisa beroopt haud."