25 Aus Festus enn dee Proowins enenn jekome wea, reisd hee omm dree Doag fonn Sisaraea no Jerusalem,

En dee Huagapriesta en Faeanaemste fonn dee Jude laede aeare Kloag jaeajen Paul fer am, en prachada am,

en fruage no en Jefaule jaeajen am, daut hee mucht Paul no Jerusalem foddre. En see muake en Plon am doot to moake delengd daem Wajch.

Doaromm auntwuad Festus an daut Paul sull enn Sisaraea jehoole woare, en daut hee selfst em Korte doa uk wudd han reise;

en saed: "Oba lot aunjeseene Mana fonn junt met mie met reise, en dan, wan doa irjent waut met daem Maun onnrajcht es, kjeene see am doa fekloage."

En aus hee nich meeha aus acht oda tean Doag mank an jeblaewe wea, reised hee no Sisaraea, en de naeakjste Morje sad hee sikj opp sien Rechtastool, en befool daut Paul sull enenn jebrocht woare.

Aus hee enenn jekome wea, stunde dee Jude dee fonn Jerusalem jekome weare romm am, en laede fael en schwoare Kloag jaeajen am, dee see oba nich bewiese kunne.

Paul feteidijd sijk en saed: "Ekj ha mie enn nuscht fesindicht jaeajen dee Jude aea Jesats, uk nich jaeajen daen Tempel, uk nich jaeajen daem Kjeisa."

Oba Festus, dee jearen wull dee Jude en Jefaule bewiese, saed to Paul: "West du no Jerusdalem gone, en doa omm dise Sache fer mie jerecht woare?"

10 Oba Paul saed: "Ekj sto fer daem Kjeisa sien Rechtastool, wua ekj sull jerecht woare. Jaeajen dee Jude ha ekj nuscht Onnrajcht jedone, soo aus du seeha goot weetst.

11 Wan ekj onnrajcht doo, oda irjent waut jedone ha daen Doot schuldich to senne, ekj waea mie nich to stoawe; oba wan doa nuscht es fonn daut wuaenn see mie bekloage, kaun kjeena mie an aewajaewe. Ekj beroop mie opp daen Kjeisa."

12 Aus Festus donn met daen Huagarot jeraet haud, saed hee: "Du hast die opp daen Kjeisa beroopt - nom Kjeisa saust du gone."

13 En poa Doag lota kjeem Kjeenich Agrippa en Bernies no Siseraea Festus to bejreese.

14 Aus see doa meare Doag weare jewast, laed Festus daem Paul siene Sach fer daem Kjeenich, en saed: "Feeliks haft en jeweesa Jefangne hinjalote;

15 en aus ekj enn Jerusalem wea, laede dee Huagapriesta en Jude aeare Eltesta Kloag jaeajen am fer mie, en hilde aun daut ekj sull Uadeel jaeajen am jaewe.

16 Ekj auntwuad an dautet nich dee Reema aeare Mood es daut to doone, oone daut dee Fekloagda dee Fekjlaeage fer sikj haft, omm sikj waeajen dee Sach to feteidje.

17 Doaromm fesiemd ekj kjeene Tiet; en aus see toop jekome weare, sad ekj mie oppem Rechtastol dol, en jeef befael daut dee Maun sull enenn jebrocht woare.

18 Dee Fekjlaeaja stunde en brochte oba nich Kloag fonn Beeset jaeajen am soo aus ekj met jeraeakjent haud.

19 See haude jeweese Froag waeajen aeare eajne Rilejoon, en fonn en Jesus dee jestorwe wea, oba fonn daem Paul saed daut hee laewd.

20 En wiel ekj mie fewunndad aewa dee Froag, fruach ekj am auf hee no Jerusalem gone wul, en doa waeajen dee Sach jerecht woare.

21 Oba aus Paul sikj beroopt opp Augustus sien Uadeel, befool ekj daut am sull jehoole woare bott ekj am kunn nom Kjeisa schekje."

22 Donn saed Agripa to Festus: "Ekj mucht selfst emol daem Maun heare." Hee saed: "Morje saust du am heare".

23 Donn de naeakjste Morje kjeeme Agripa en Bernies met groote Pracht enn daut Rechthus enenn met dee Kommendaunte en dee faeanaemste Mane fonne Staut, en befool daut Paul sull faea jebrocht woare.

24 En Festus saed: "Kjeenich Agripa, en aul jie dee hia met onns toop sent, jie seene dis Maun waeajen waem daut gaunse Judefollkj mie hia uk enn Jerusalem belige deit, en schriehe daut hee nich lenge laewe saul.

25 Oba aus ekj utfunk daut hee nuscht jedone haud daen Doot to fedeene, en hee sikj selfst oppem Kjeisa beroopt, entschloot ekj mie am doahan to schekje.

26 Aewa am ha ekj, mien Herr, nuscht jewesset to schriewe. Aulso ha ekj am fer junt jebrocht, en besondasch fer die, Kjeenich Agripa, daut wan du am eascht feheat hast, ekj waut woa to schriewe ha.

27 Dan mie kjemt daut onnfeninftich faea en jefangna to schekje, en nich uk utolaje met waut am beschuldicht woat.