23 Paul kjikjt daen Huagarot earenstlich aun, en saed: "Mana, Breeda, ekj ha met en goodet Jewesse fa Gott jelaeft bott dis Dach."

Dee Huagaprieta Ananias befool daen dee bie am stunde daut see am sulle oppet Mul heiwe.

Donn saed Paul to am: "Gott woat die schlone, du aunjewite Waunt! Setst du doa en rechst mie no daut Jesats, en befaelst daut see mie jaeajen daut Jesats schlone selle?"

En dee, dee doa bie stunde, saede: "Schempst du aewa Gott sien Huagapriesta?"

Donn saed Paul: "Breeda, ekj wist nich daut hee dee Huagapriesta wea, dan daut steit jeschraewe: 'Du saust nich schlajchtet raede fonn dee Rejearunksbeaumte.'"

Oba aus Paul enn wort daut en poat fonn daen Sadutsaea weare, oba daut aundre poat Farisaea, schreajch hee lud enn daut Huagarot: "Mana, Breeda, ekj sie en Farisaea, en en Farisaea sien Saen! ekj woa jerecht waeajen dee Hopninj enn daut oppstone fom Doot!"

Aus hee dit jesajcht haud, wea doa ne Spoolinj tweschen dee Farisaea en Sadutsaea, en dee Fesaumlung deeld sikj.

Dee Sadutsaea saje doa es kjeen Oppstone fom Doot, oda Enjel oda Jeist; oba dee Farisaea bekjane beides.

En daut jeef en grootet Jeschrecht, en dee Schreftjeleade mank dee Farisaea stunde opp en streede en saede: "Wie finje aun dis Mensch kjeen Beeset; en wan en Jeist oda en Enjel to am jeraet haft ---".

10 En auset nu en grootet Opprua jeef, fercht dee Kommendaunt sikj daut dee Paul met eenst noch uteneen riete wudde, en jeef dee Soldota befael daut see Paul sulle met Jewault fonn an riete, en enn daut Loage enenn brinje.

11 Enn dee naeakjste Nacht kjeem de Herr no am en saed: "Fot fresch Moot; dan soo aus du opp earenst fa mie jezeicht hast enn Jerusalem, soo mottst du uk en Rom Zeichness jaewe."

12 Auset eascht Dach jeworde wea, bunje walkje fonn dee Jude sikj toop met en Schwua daut see nich aete oda drinke wudde bott see Paul doot jemoakt haude.

13 Doa weare meeha aus featich dee dit plonde.

14 Dee kjeeme no dee Huagapriesta en Elteste en saede: "Wie ha onns toop jebunje met en grootet Schwua daut wie kjeen Aete schmakje woare bott wie Paul doot jemoakt ha.

15 Doaromm nu, got jie met daen Huagarot toop no daen Kommendaunt en sajcht daut hee Paul morje no junt brinje saul daut jie am kjenne jeneiwe unjaseakje; en wie sent reed eeha hee bott junt kjemt, am doot to moake.

16 Oba Paul siene Sesta aea Saen head fonn aea plon, en jinkj em Loage enenn en fetald Paul daut.

17 Donn roopt Paul eena fonn dee Hauptsoldote en saed to am: "Nem dis junja Maun no daem Kommendaunt, dan hee haft am waut to saje".

18 Aulsoo neem hee am en brocht am no daem Kommendaunt, en saed: "Paul, dee Jefangne roopt mie en fruach auf ekj wudd dis junja Maun no die brinje, dee haft die waut to saje."

19 Dee Kommendaunt neem daem Jung siene Haunt en neem am auleen, en fruach am: "Waut esset daut du mie to fetale hast?"

20 Hee saed: "Dee Jude sent sikj eenich jeworde die to beraede daut du Paul morje sust no aea Huagarot brinje omm am jeneiwe to unjaseakje.

21 Lot an die nich beraede; dan doa sent meeha aus featich Mana dee sikj met en Schwua jebunje ha daut see nich aete oda drinke woare bott see Paul doot jemoakt ha; en nu sent see reed, en luare no dien Fespraeakje."

22 Dee Kommendaunt leet daem junja Maun gone, oba befool am daut hee kjeenem sull weete lote waut hee am jesajcht haud.

23 Donn roopt hee twee fonn siene Hauptsoldote en saed to an: "Moakt twee hunndat Soldota reed, en tsaewentich Peatsrita, en tweehunndat Spiesmana, daut see bie Klok naeajen oppenowent no Sisaraea gone kjenne,

24 en Tiere reed stone ha, daut Paul riede kaun, en brinjt am secha no Feeliks daem Rejeara."

25 En schreef en Breef opp dise Oat:

26 "Klaudius Liesias, aun daen beriemta Rejiera Feeliks, en Gruss.

27 Dis Maun haude dee Jude faustjenome, en wulle am doot moake. Ekj kjeem donn met Soldota en Rad am fonn an aus ekj lead daut hee en Reema es.

28 Ekj wull donn emm folle weete wuaromm see am so beschuljde, en brocht am doaromm no aea Huagarot;

29 en funk donn ut daut see am bekloagde waeajen Froag aewa aeare Jesatse, en daut doa kjeene Uasoak wea daut daen Doot schuldich wea, uk nich daut hee sull jebunje senne.

30 Aus mie donn jesajcht wort daut doa en Plon wea jaeajen am, schekjt ekj fuats no die, en befool siene Fekjlaeaja daut see die aeare Sach faea brochte."

31 Dee Soldota deede so aus an befoole wea, en neeme Paul, en brochte am enne Nacht no Antipitras;

32 En de naeakjste Morje leete see dee Peatsrita met am wieda to reise, oba see deede trig no aea Loaga.

33 Aus dee no Siseraea kjeeme, en haude daem Rejiera daem Breef jejaeft, stalde see Paul fer am han.

34 Aus hee daem Breef jelaest haud, fruach hee am fonn waut fonne Prowins hee wea. Aus hee utfunk daut hee fonn Tsilietsean wea,

35 saed hee: "Ekj woa die utheare wan diene Feklaeaja jekome sent." En hee befool daut see am sulle enn Heerodus sien Rechthus bewoare.

Bible Gateway Sponsors