20 Aus dee Opprua aewa wea, roopt Paul dee Jinja no sikj en femond an, en feleet donn en reisd no Matsedoonean.

Aus hee dee Ommjaeajent derch jereist wea en daen met fael Wead femont haud, kjeem hee no daut Jriechelaunt.

Hee bleef doa dree Moonat; en aus dee Jude en Plon jaeajen am laede aus hee no Sierean reise wull, neem hee sikj faea trig derch Matsedoonean to reise.

Sopater, daen Pearus sien Saen fonn Beraea, en Aristarchus en Sekunndes fonn Tesaloonich, en Gajus en Timotaeaus fonn Derbe, en Tiechikus en Trofiemus fonn Asean reisde met am.

Dise Mana jinje feropp en luade fa onns enn Troohas.

Oba wie saeajelde fonn Filipe no dee seete Broot Doag, en feef Doag lota kjeem wie no an enn Troohas, en bleewe doa saewen Doag.

En de easchte Dach enne Waeakj, aus wie onns jesaumelt haude Broot to braeakje; en wiel hee daen naeakjste Dach wieda reise wull, raed Paul to an bott Mednacht.

Doa weare en deel Laumpe enn dee Bowastow wua see sikj toop fesaumelt haude.

En junga Maun dee Ejutikus heet saut em Fensta, en wiel Paul soo lang raed, schleep hee enn. En wiel hee soo faust ennjeschlope wea, foll hee fom dredde Stok rauf, en wort fa Doot oppjehowe.

10 Oba Paul jinkj rauf, en foll opp am, en foot am faust omm, en saed: "Engst junt nich; dan siene Seel es noch enn am".

11 En see jinje trig nopp, en bruake Broot en aute fa ne lange Teit, bottet Dach wort. Donn jinkj hee wieda.

12 En see brochte daem junga Maun laewndich, en weare seeha jetreest.

13 En wie jinje feropp nom schepp, en fuare auf no Asos omm Paul fonn doa met to naeme; dan soo wea daut ferhaea beraet, wiel hee tofoot gone wull.

14 Aus wie onns en Asos toop jetroffe haude, kjeem wie bott Mitileene.

15 Aus wie fonn doa wajch saeajelde, kjeem wie daen naeakjste Dach no Kjios, en daen naeakjste Dach fua wie aewa no Samos, en daen naeakjste Dach no Milet.

16 Dan Paul haud sikj faea jenome bie Efeesus febie to foare, soo daut hee nich enn Asean wudd Tiet too brinje, dan hee spood sikj, daut wanet fa am maeajlich wea, to Pinjste enn Jerusalem to senne.

17 Fonn Milet schekjt hee no Efeesus en roopt dee Elteste fonne Jemeent toop.

18 Aus see no am jekome weare, saed hee to an: "Jie weete woo ekj fom easchte Dach daut ekj no Asean kjeem, bie junt sie jewast,

19 en daem Herr met Trone enn aule Deemut deend, en waut mie pasead derch dee Jude aea Nostone;

20 en hilt nusscht trig emm praedje en leare waut junt to nutze wea, enn Fesaumlunje, en fonn Hus to Hus.

21 Ekj jeef Zeichnes to beides Jude en Jrieche, buesse Gott jaeajenaewa, en Gloowe enn onns Herr Jesus.

22 En seet, ekj go nu emm Jeist jebunge no Jerusalem, en weet nich waut mie doa bejaeajne woat,

23 buta daut dee Heilje Jeist opp earenst zeicht daut mie woat faust jenome woare, en daut ekj woa liede motte.

24 Oba ekj acht mien Laewe nusscht, omm daut ekj mien Gank kaun foadich moake, en daen Deenst daen ekj fonn daem Herr Jesus jekjraeaje ha, daut Evanjeelium fonn Gott siene Jnod opp earenst to bezeige.

25 En nu seet, ekj weet daut jie, mank daen ekj daut Gottesrikj jepraedicht ha, mien Jesecht nich meeha woare seene.

26 Doaromm bezeij ekj fonndoag daut ekj rein sie fonn aule Mensche Bloot;

27 dan ekj ha nusscht trigjehoole junt Gott sien Rotschluss to praedje.

28 Pausst aewa junt selfst opp, uk aewa dee Haead aewa daen dee Heilje Jeist junt aus Oppsechta jestalt haft, Gott siene Jemeent to weide daen hee derch siene eajnet Bloot jekofft haft.

29 Dan ekj weet daut wan ekj eascht wajch sie, woare doa rietende Wilw mank junt kome, dee de Haead nich feschoone woare.

30 En fonn mank june eajne woare soone oppstone, dee fedreide Dinje raede woare, omm daut see Jinja fa sikj selfst wajch schlappe kjenne.

31 Doaromm siet waka, en behoolt daut fa dree Yoa, Dach en Nacht, enn eent junt met Trone femont ha.

32 En nu befael ekj junt aun Gott en sien Jnodenswuat, daut junt oppbuehe kaun, en junt en Oawgoot jaewe kaun mank aul daen dee jeheilicht sent.

33 Ekj sie nich bejearich jewast aewa irjent waem sien Selwa, oda Gollt, oda Kjleeda.

34 Jie weete selfst, daut miene eajne Henj deende fa daut wuat mie, en daen dee met mie weare, faeld.

35 Ekj ha junt enn aulem bewaese, daut biem so oabeide, wie dee Schwake methalpe, en daem Herr Jesus sien Wead behoole, aus hee saed: "Daut jaewe es seelje aus daut naeme".

36 Aus hee dit jesajcht haud, kjneed hee sikj dol en baed met an aule.

37 En see hielde aule, en folle am oppem Jnek, en kusste am leeftolich,

38 en truade daut measchte omm waut hee an saed daut see sien Jesecht nich meeha wudde seene. En see jinje met am nom Shep.