19 Nu pasead daut aus Apollus enn Korint wea, daut Paul derch dee hechre Lenda reisd en kjeem no Efeesus, en funk doa Jinja,

en saed to an: "Kreaj jie daem Heilje Jeist aus jie jleewde?" See saede to am: "Wie ha nich jeheat daut doa en Heilje Jeist es."

He saed: "To waut word jie dan jetauft?" See saede: "To Jehaun siene Taufe."

Donn saed Paul: "Jehaun tauft met ne Taufe to de Buesse, en saed to dee Mensche daut see enn daem jleewe sulle dee no am kome wudd, - daut heet, enn Jesus."

Aus see dit heade, leete see sikj taufe enn daem Herr Jesus sien Nome.

Donn laed Paul siene Henj opp an, en dee Heilje Jeist kjeem opp an, en see raede enn Tunge en profetseide.

Doa weare twalf Mana aules toop.

Hee jinkj enne Sienagoog enenn en raed brow fa dree Moonat, en unjahilt sikj met dee Mensche, en lead an fonn daut Gottesrikj.

Oba aus walkje sikj fehoade, en onnjehuarsaum weare, en schlajchtet raede fonn daem Wajch fer daut Follkj, feleet Paul, en neem dee Jinja en unjahilt sikj en raed jieda Dach enn daem Tieranus siene School.

10 Hee deed dit fa twee Yoa, soo daut aul dee, dee enn Asean wonde daem Herr sien Wuat heade, beides Jude uk Jrieche. En Gott deed butajeweenlije en kjraftje Woake derch Paul siene Henj,

12 soo daut sogoa Schnuppeldeakje en Schaldeakje fonn siene Hut jenome worde en opp dee Kranke jelajcht, en aeare Krankheite feleete, en beese Jeista jinje rut.

13 Oba eenje fonn dee Jude dee rommjinje beese Jeiste erut to dreewe, proowde daem Herr Jesus sien Nome ro brucke omm beese Jeiste erut to driewe fonn daen dee beese Jeiste haude, en saede: "Ekj beschwea die derch daem Jesus daen Paul praedicht".

14 Doa weare saewen dee daem Huagapriesta siene Saens weare dee daut deede.

15 En dee beese Jeist saed to an: " Jesus kjan ekj, en fonn Paul festo ekj; oba waea sent jie?"

16 En dee Maun enn daem dee beese Jeist wea sprunk opp an, wea stoak en neem an unja, so daut see bloodrich en noaktich utem Hus rande.

17 Dit wort bekaunt to aul dee Jude en Jrieche dee enn Efeesus wonde, en ne groote Forcht aewakjeem an aule, en daem Herr Jesus sien Nome wort huach jehowe.

18 En fael fonn daen dee tom Gloowe jekome weare, kjeeme en bekjande, en muake bekaunt waut see jedone haude.

19 En fael fonn dee, dee nieschearje Tsaubakrauft jedone haude, brochte dee toop fer an aula en febrennde dee; en see raeakjende daen priese doafonn, en funge dautet bie feftich dusant Selwa biete weat wea.

20 En soo femead sikj daem Herr sien Wuat enn Krauft en wort seeha Stoakj.

21 Aus dit nu jedone wea, neem Paul sikj faea enn sien Jeist, aus hee derch Matsedoonian en Achaja jereist wea, daut hee no Jerusalem reise wull, en saed: "Wan ekj eascht sie doa jewast, mott ekj uk Room seene."

23 En hee schekjt twee fonn siene Deena, Timotaeaus en Erastus, oba hee selfst bleef noch en stoot enn Asean.

23 Nu jeef daut to dee Tiet ne groote Opprua aewa daen Wajch.

24 Dan en jewessa Maun dee Demeetrius heet, en Selwaschmet dee selwane Tempeltjes muak fonn Arteemus, en brocht doaderch grootet Jewenst fa dee Oabeida.

25 Dee roopt daen toop met aundre dee aenlije Oabeit deede, en saed to an: "Mana, jie weete daut wie derch dis Haundel onns Jewenst ha;

26 en jie seene en heare uk daut dis Paul nich bloos enn Efeesus, oba uk enn meist gauns Asean fael Mensche beraet haft, en fael fonn onnse sent aufjefolle, en hee sajcht daut soone nich Jetta sent dee met Henj jemoakt sent.

27 Aulso es nu nich bloos onns Jeschaft enn Jefoa, oba daut dee groote Jettin Arteemes aea Tempel sull fa nusscht je-acht woare, en uk aea eajnet grootet Aunseene sull feleare, dee aulamaun enn Asean en dee gaunse Welt aunbaede deit."

28 Aus dee daut heade, weare see foll Oajaness en schreaje: "Groot es dee Efeesa aeare Arteemes!"

29 En dee gaunse Staut wea enn en Opprua, en see stormde met een Senn en daem Teeauta enenn, en neeme Aristarchus en Gajus ut Matsedoonean faust, dee met Paul reisde.

30 Aus Paul mank dee Mensche gone wull, leete dee Jinja daut nich.

31 Uk walkje fonn dee faeaschte enn Asean dee siene Frind weare, schekjte am Norecht daut hee nich sull nom Teeauta gone.

32 Eenje fonn dee Mensche schreaje eenalei, en aundre waut aundret; dee Fesaumlunk wea enn en Wirwoa, en dee measchte wiste nich wuaromm see toop jekome weare.

33 Oba walkje fonn daut Follkj saede Auleksaunda faea waut hee saje sull, en dee Jude stalde am faea; en Auleksaunda bewaeajd siene Haunt, en wull sikj feauntwuate fer daut Follkj.

34 Oba aus see enn worde daut hee en Jud wea, schreaje see aula met eene Stem fa aewa twee Stund: "Groot es dee Efeesea aeare Arteemas".

35 Aus dee Stauts Schriewa daut Follkj beruijcht haud, saed hee: "Jie Mana fonn Efeesus; waea es doa dan mank Mensche dee nich weet daut dee Staut Efeesus de Tempelwajchta es fa dee groote Arteemas, en dee Jestault dee fomm Himel foll?

36 Wiel dit nu nich to festriede jeit, es daut needich daut jie stel sent, en nusscht onnbesonne to doone.

37 Dan jie ha dise Mana jebrocht dee nich Tempelreiba sent, en ha uk nich jelastat jaeajen june Jettin.

38 Wan Demeetrius en siene Metoabeide dan waut jaeajen waem ha, daut Jerecht es doa, en doa sent Rechta, lot an sikj doa unjarenaunda fekloage.

39 Wan jie noch meeha seakje, daut woat enn en jesatslije Fesaumlunk bestemt woare.

40 Dan wie sent enn Jefoa waeajen dis fonndoagsche Opprua fekloagt to woare, en wie woare nich kjenne Raeakjning jaewe fa dis Opprua."

41 Aus hee dit jesajcht haud, leet hee dee Fesaumlunk gone.

Bible Gateway Sponsors