18 No dit feleet Paul Ateen, en kjeem no Korint.

En funk doa en jewessa Jud dee Akwila heet, dee enn Pontus jebuare wea, en wea korts met siene Fru Prisila toop fonn Ietalean jekome, wiel Klaudius befole haud daut aule Jude Room felote sulle. Paul keem no an,

en wiel dee daut selwe Hauntwoak haude aus hee, bleef hee bie an en oabeid, dan see weare Tseltmoaka.

Hee lead jiede Saubat enne Sienagoog en beraed beides Jude uk Jrieche.

Aus Sielas en Timotaeaus fonn Matsedoonea jekome weare, wea Paul bedrekjt em Jeist, en zeijd opp earnst to dee Jude daut Jesus dee Christus wea.

Oba aus dee jaeajenaun weare en lastade, scheddad hee siene Kjleede ut en saed to an: "Lot jun Bloot opp jun eajna Kopp kome! ekj sie rein, en fonn nu aun go ekj no dee Heide.

He feleet en jinkj no Titus Justus sien Hus, dee Gott aunbaed. Daem sien Hus wea daut naeakjste aune Sienagoog.

Krispus, dee Sienagoog Faeastona en siene Famielje jleewde aum Herr, en fael fonn de Korinta, aus see heade, jleewde uk, en leete sikj taufe.

Dee Herr saed to Paul enn en Jesecht enne Nacht: "Engst die nich, oba raed en sie nich Stel,

10 dan ekj sie met die, en kjeena saul die aunjriepe die Schode to doone, dan ekj ha fael Mensche enn dise Staut."

11 Hee bleef doa en Yoa en sas Moonat, en lead an Gott sien Wuat.

12 Aus Galio Laundesfewaulta wea aewa Achaja, kjeeme dee Jude met een Senn en stalde sikj jaeajen Paul, en brochte am fer Jerecht,

13 en saede: "Dis Maun beraet dee Mensche Gott auntobaede jaeajen daut Jesats".

14 Oba aus Paul jrod reed wea to raede, said Galio to dee Jude: "Jie Jude, wan doa Onnracht wea, oda en beeset jehaundel, wudd ekj junt too horche; oba wan daut Froag sent waeajen en Wuat, oda Nomes, oda jun Jesats, dan weet junt doa selfst met. Ekj woa nich en Rechta senne aewa soone Sache."

16 En hee juach an wajch fom Rechthus.

17 Donn neeme see aula Sostenes, dee Sienagoog Faeastona, en feheiwde daem fer daen Rechtplauts. Oba Galio kjemmad sikj goanich doa omm.

18 Pual bleef doa noch meare Doag, oba donn neem hee Aufscheet fonn dee Breeda, en reisd opp Schepp wajch no Sierean; en Prisila en Akwila reisde met am. Hee haud en Kenkraea siene Hoa auf jeschnaede wiel hee en Fespraeake jemoakt haud.

19 See kjeeme no Efeesus, en hee leet dee aundre doa. Hee oba jinkj enne Sienagoog enenn en raed to dee Jude.

20 See prachada am noch lenge to bliewe, oba hee weljd nich enn;

21 oba neem Aufscheet en saed: "Ekj woa wada kome wan de Herr daut soo wel", en reisd opp Schepp wajch fonn Efeesus,

22 en kjeem bott Siseraea, wua hee dee Jemeent jreest, en reisd no Antiochean.

23 Hee bleef doa en stoot, en reisd donn wieda, reisd derch dee gaunse Galilaeashe Jaeajent, uk Frijean, en stoakjt aul dee Jinja.

23 En jewessa Jud fonn Auleksaunda, dee Apollos heet, en gooda Raedna, dee kjraftich wea enne Schreft, kjeem no Efeesus.

25 Dis Maun wea derch daut Wuat heare enn daem Herr sien Wajch jeleat, en brennent em Jeist raed hee, en lead sorjfeltich fomm Herr, oba kjand bloos Jehaun siene Taufe. Disa funk aun brow ennen Sienagoog to leare. Oba aus Prisila en Akwila am heade, neeme see am en laede am Gott sien Wajch kloare faea.

27 En aus hee derch reise wull no Achaja, schreewe dee Breeda dee Jinja daut see am oppnaeme sulle; en aus hee hankjeem, hollp hee daen seeha dee derch Jnod tom Gloowe jekome weare;

28 Dan kjraftich, em opne laed hee dee Jude daut faea derche Schreft daut Jesus dee Christus wea.