15 Donn kjeeme walkje fonn Judaea en leade dee Breeda: "Wan jie junt nich beschniede lote no Mooses siene Oat, kje jie nich seelich woare".

Nu jeef daut nich en kleenet Striet en shoapa Wead tweschen daen en Paul en Barnabas, en soo worde see sikj eenich daut Paul en Barnabas en walkje fonn an sulle no dee Apostel en Aeltesta no Jerusalem gone waeajen dise Fraog.

Dee Jemeent holp an oppem Wajch, en see reisde derch Feniesean en Samaria en fetalde ommstendich woo dee Heide sikj bekjeade, en dee Breeda freide sikj seeha doato.

Aus see no Jerusalem kjeeme, neem dee Jemeent an opp, uk dee Apostel en Aelteste, en see jeewe Berecht fonn waut Gott derch an jedone haud.

Oba jewesse fonn dee Farisaea dee jleewde, stunnde opp en saede: "Dee motte sikj beschniede lote en Mooses sien Jesats hoole".

En dee Apostel en Aelteste weare toop jekome om dise Sach to uadeele.

Aus nu fael han en haea wea jeraet worde, stunnt Peeta opp en saed to an: "Mana, Breeda! jie weete daut Gott mie en langet stoot trig waeld daut dee Heide derch mie daut Evanjeelium heare sulle en tom Gloowe kome.

En Gott, dee daut Hoat kjant, jeef an Zeichnes enn daem daut hee an daen Heilje Jeist jeef jrod so aus onns,

en muak kjeen unjascheet tweschen onns en an, en reinjd aeare Hoate derch daem Gloowe.

10 Nu wuaromm proow jie Gott, en henje en Joch opp dee Jinje aea Jnek, daut onnse Fodasch en wie nich droage kunne?

11 Oba wie jleewe daut wie derch daem Herr Jesus siene Jnod seelich woare, jrod soo aus uk jana."

12 Donn wea dee Fesaumlunk gauns stel, en heade Barnabas en Paul fetale woo Gott derch an Teakjen en Wunnda jedone haud mank dee Heide.

13 En aus dee eascht stel weare, auntwuad Joakopp en saed:

14 "Mana, Breeda; horcht no mie! Siemoon haft fetalt woo Gott easchtens dee Heide besocht haft, fonn an en Follkj fa sien Nome to naeme.

15 Dee Profeete aeare Wead steme met dit, so aus uk jeschraewe steit: 'No dise Dinje woa ekj trig kome en woa Doft sien Hus, daut fefolle es, wada oppbuhe, en daut waut ommjeschmaete es woa ekj fomm fresche oppbuhe en wada opprechte,

17 so daut dee aewrije Mensche daem Herr seakje muchte aewa daen mien Nome es jenant worde, sajcht de Herr, dee soont deit

18 fonn Eewichkjeit haea.'

19 Aulsoo beschlut ekj daut wie daen fonn dee Heide nich trubble dee sikj bekjeare,

20 oba daut wie an schriewe daut see fonn Jetse Onnrienichkjeit wajch bliewe, en fonn Hurarie, en fonn soont daut aufjewarcht es, en Bloot.

21 Dan Mooses haft fonn lang haea enn jiede Staut soone dee enne Sienagooge daut sienje praedje, wua daut jiede Saubat jelaest woat."

22 Donn schiend dee Apostel en Aelteste en dee gaunse Jemeent daut fa Goot to senne daut see fonn aeare eajne Mana waelde daen met Paul en Barnabas met toschekje no Antiochean, Judas dee uk Barsabas jenant wort, en Sielas, Mana dee Leida weare mank dee Breeda;

23 en schekjte en Breef derch aeare Haunt: "Dee Apostel en Aelteste, Breeda, aun dee Breeda ut dee Heide enn Antiochean, Sierean, en Tselietsean: wie jreese junt!

24 Wiel wie jeheat ha daut walkje fonn onnse, daen wie kjeen Befael jejaeft haude, junt jetrubbelt ha met Wead dee jun Senn jesteat ha,

25 schiend onns daut Goot to senne no daem daut wie onns weare eenich jeworde, junt utjewaelde Mana to schekje met onnse leefste Paul en Barnabas,

26 Mana dee fa onns Herr Jesus sien Nome aea Laewe ha hanjejaeft.

27 Doaromm ha wie Judas en Sielas jeschekjt, dee junt met Wead daut naemlijet saje woare.

28 Dan daut schiend daem Heilje Jeist en onns goot to senne daut wie junt nich ne jratre Laust opplaje buta daut waut needich es,

29 daut jie junt wajch hoole fonn Jetseopfa, en fonn Bloot, en fonn aufjewarjdet, en fonn Hurarie; wan jie doafonn wajch bliewe, woa jie goot doone. Audee."

30 Aus see nu weare gone lote, kjeeme see no Antiochean, fesaumelde dee Jemeent en jeewe an daen Breef.

31 Aus see daem jelaest haude, freide see sikj aewa daen Troost.

32 Judas en Sielas, dee selfst uk Profeete weare, femonde en stoakjde dee Breeda met fael Wead.

33 En aus see doa eascht en Stoot weare jewast, leete dee Breeda an trig gone no dee Apostel enn Fraed.

34 Sielas oba sach daut fa goot aun doa noch lenga to bliewe.

35 Oba Paul en Sielas bleewe enn Antiochean, en met fael aundre leade en praedjde daem Herr sien Wuat.

36 No jewesse Doag saed Paul to Barnabas: "Wel wie nu trig reise no dee Breeda enn jiede Staut wua wie daem Herr sien Wuat jepraedicht ha, tom seene woo daut met an steit."

37 Barnabas wull Jehaun met naeme - dee uk Markus heet;

38 Paul oba hilt daut nich fa goot aun daem met to naeme wiel hee an feleet en Pamfilean, en nich met jinkj no dee Oabeit.

39 En doa weare shoape Jefiele, so daut see uteneen jinje eena fom aundre, en Barnabas neem Markus, en neem Schep no Tsiepern.

40 En Paul waeld Sielas, en feleet no daem daut dee Breeda am daem Herr siene Jnod aewajaeft haude.

41 En hee reisd derch Sierean en Tsilietsean en bestaedijd dee Jemeent.