A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 9 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ ángel i̱ catɨ́ˋ ˈñíingˉ do cajiʉ́ʉrˉ lúuˊ trompéˈˆ quiáˈrˉ, jo̱baˈ camánˉn ladsifɨˊ lado jaangˋ nʉ́ʉˊ i̱ íingˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ catǿiñˈˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ; jo̱guɨ cangɨ́ɨiñˈˋ do e joñíˆ quiáˈˉ tooˋ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ. Jo̱ mɨ˜ canaˊ e tooˋ jo̱, dseángˈˉ caˈuøøˋ jmiñiˇ ˈñʉʉˋ lafaˈ jmiñiˇ e uøøˋ fɨˊ dsíiˊ tooˋ hornob dseángˈˉ; jo̱guɨ e jmiñiˇ e caˈuøøˋ e fɨˊ tooˋ nʉʉˋ sǿˈˋ do cajméeˋ e calɨnʉ́ˋ, co̱ˈ caquiáamˈ˜ ieeˋ có̱o̱ˈ˜ e jmiñiˇ do. Jo̱ i̱ ˈleáangˉ ˈmɨñíˆ caˈuøøngˋ jee˜ e jmiñiˇ do jo̱ caningˈˆneˈ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ; jo̱ cangɨ́ɨngˋ i̱ jóˈˋ do e caˈuíingˉneˈ jóˈˋ i̱ guíimˉ jo̱guɨ e ɨ́ˈˋreˈ lafaˈ tacú̱bˆ. Jo̱ cahuɨ̱́ˈˋ ta˜ quiáˈˉ i̱ jóˈˋ do e jaˋ niˈléˉreˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ onuuˋ, dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ caˈíingˈ˜ onuuˋ røˈˋ o̱ˈguɨ jaléˈˋ ˈmaˋ. Jo̱ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ i̱ jaˋ tó̱o̱ˋ sello quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ guiaquíiˊ, lají̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ niˈɨ́ngˈˋ i̱ jóˈˋ do. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ ˈmɨñíˆ do jaˋ cangɨ́ɨngˋneˈ fɨˊ faˈ dseángˈˉ e nijngángˈˉneˈ jaléngˈˋ dseaˋ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ e cangɨ́ɨngˋneˈ e lɨco̱ˈ nicuǿˈˉreˈ dseaˋ iihuɨ́ɨˊ eáamˊ lajeeˇ ˈñíingˉ sɨˈˋ; jo̱ e lɨ˜ niˈɨ́ˈˋreˈ do cuˈˋ laco̱ˈguɨ cuˈˋ lɨ˜ ɨ́ˈˋ jaangˋ tacú̱ˆ guíingˉ. Jo̱ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ nijméˉbre quijí̱ˉ jial nijúuiñˉ, jo̱ dsʉˈ jaˋ niguiéˈrˊ e˜ uiing˜ e nijngángˈˉ yaaiñ˜; co̱ˈ iim˜bre e nijúuiñˉ, dsʉˈ jaˋ ˈmóˉ nilɨseaˋ quiáˈrˉ.

Jo̱ i̱ ˈmɨñíˆ do jnéengˉneˈ laco̱ˈ cuea˜ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ guiʉ́ˉ quiáˈˉ e nidsilíingˉneˈ fɨˊ jee˜ ˈniiˋ; jo̱ téeˈ˜ mogui˜reˈ lajaangˋ lajaangˋneˈ lɨ́ˈˆ corona e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ, jo̱guɨ ni˜reˈ lɨ́ɨbˊjiʉ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ ni˜ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ jñʉ́ˆreˈ lɨ́ɨbˊjiʉ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ jñʉgui˜ dseamɨ́ˋ, jo̱guɨ maja̱˜reˈ lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ maja̱˜ ieˈˋ. Jo̱guɨ lacaangˋ nidsíiˊreˈ sɨbéˈˋ layaang˜ ñíˆ e laco̱ˈ jmɨˈǿngˈˋ yaang˜neˈ, jo̱guɨ lají̱i̱ˈ˜ e mɨ́ɨˈ˜ e taˈˊ cuéeˊreˈ do laco̱ˈ ɨ́ɨngˋneˈ nʉ́ˈˋ lafaˈ mɨ˜ i̱i̱ˉ jalíˋ bǿøˈ˜ carreta e jñʉˊ cuea˜ e nɨngolíˋ fɨˊ jee˜ ˈniiˋ. 10 Jo̱guɨ nicú̱u̱ˊreˈ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ nicú̱u̱ˊ tacú̱ˆ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b ɨ́ˈˋreˈ. Jo̱ cangɨ́ɨngˋneˈ e lɨ́ɨngˊneˈ jóˈˋ guíingˉ e laco̱ˈ niˈɨ́ngˈˋneˈ jaléngˈˋ dseaˋ lajeeˇ ˈñíingˉ sɨˈˋ. 11 Jo̱ seemˋ jaangˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ ˈmɨñíˆ do i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiáaˉreˈ, jo̱ íbˋ i̱ ángel i̱ ˈlɨngˈˆ laniingˉ do i̱ néeˊ ni˜ e fɨˊ tooˋ nʉʉˋ sǿˈˋ do. Jo̱ Abadón siirˋ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ hebreo, jo̱guɨ Apolión siirˋ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ griego, jo̱ e jo̱ guǿngˈˋ jaangˋ i̱ ˈléeˊ.

12 Jo̱ lanab cadséngˉ laˈuii˜ co̱o̱ˋ ˈléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ do; dsʉˈ lɨ́ˈˆ uiim˜bɨ jóng, co̱ˈ nabɨ jalíˋ tú̱ˉ ˈléˈˋguɨ iihuɨ́ɨˊ e eáangˊguɨ.

13 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cajiʉ́ʉˉ i̱ ángel i̱ catɨ́ˋ jñúungˉ do lúuˊ trompéˈˆ quiáˈrˉ, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b canúˉu luu˜ dseaˋ e guicajáˉ e fɨˊ lɨ˜ té̱e̱ˉ lajɨˋ quiʉ̱́ˋ fíˆ fɨˊ lajɨˋ quiʉ̱́ˋ quiúungˈ˜ quiáˈˉ nifeˈˋ e lɨ˜ lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ do e siˈˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 14 Jo̱ e luu˜ jo̱ casɨ́ˈˉ lala i̱ ángel i̱ catɨ́ˋ jñúungˉ do i̱ quie̱ˊ lúuˊ trompéˈˆ jo̱ cajíñˈˉ:

—Leaangˉ lajɨˋ quiúungˉ i̱ ángeles i̱ ˈñúungˈ˜ có̱o̱ˈ˜ ñíˆ cadena do e fɨˊ guaˋ féˈˋ e siiˋ Éufrates.

15 Jo̱ caláamˉ i̱ ángeles i̱ quiúungˉ do e laco̱ˈ nijngáiñˈˉ jie˜ jaˋ condseáˈˉ tøøngˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, co̱ˈ jéemˊ nɨcanéˉ guiʉ́ˉ quiáiñˈˉ do e˜ oor˜ jo̱guɨ e˜ jmɨɨ˜ jo̱guɨ e˜ sɨˈˋ jo̱guɨ e˜ ji̱i̱ˋ e nijméiñˈˉ do lajo̱. 16 Jo̱ i̱ ˈléeˉ i̱ neáangˊ cuea˜ do canúˉbaa e tíirˊ doscientos millones.

17 Jo̱ lajo̱baˈ camóˉo lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ e nimoo˜o do e camánˉn jaléngˈˋ i̱ cuea˜ do, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ mocóoˈ˜reˈ do quie̱rˊ fɨˊ ni˜ dsíirˊ chaléˈˆ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ ñíˆ e laco̱ˈ jmɨˈǿngˈˋ yaaiñ˜. Jo̱ e jo̱ jnéengˉ laco̱ˈ jnéengˉ jɨˋ jo̱guɨ azul lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e siiˋ jacinto, jo̱guɨ e néeˉ laco̱ˈguɨ lɨ́ɨˊ azufre. Jo̱guɨ mogui˜ jaléngˈˋ i̱ cuea˜ do lɨ́ɨˊ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ mogui˜ ieˈˋ, jo̱guɨ fɨˊ moˈooˉreˈ uøøˋ jɨˋ jo̱guɨ jmiñiˇ jo̱guɨ azufre cajo̱. 18 Jo̱ jie˜ jaˋ condseáˈˉ tøøngˉ lajɨɨngˋ dseaˋ jmɨgüíˋ cajúiñˉ có̱o̱ˈ˜ e jɨˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ e jmiñiˇ do jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ e azufre do e uøøˋ fɨˊ moˈooˉ i̱ jóˈˋ do. 19 Dsʉco̱ˈ e óoˋ i̱ cuea˜ do e quɨ́ɨˈ˜reˈ jmɨɨ˜ fɨˊ moˈooˉreˈ có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ nicú̱u̱ˊreˈ, co̱ˈ nicú̱u̱ˊreˈ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ mogui˜ mɨˈˋ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b e cúˈˊreˈ carˋ jngangˈˊneˈ dseaˋ.

20 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cajúngˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ e calɨseáˋ do, dsʉˈ jaˋ catʉ́ˋbɨr e jmóorˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e táˈˉ jmóorˋ, o̱ˈguɨ catʉ́rˋ e jmiféiñˈˊ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ, o̱ˈguɨ catʉ́rˋ e jmiféiñˈˊ jaléngˈˋ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ i̱ lɨ́ɨngˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ o̱si có̱o̱ˈ˜ cuteeˋ o̱si có̱o̱ˈ˜ ñíˆ bronce o̱si có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ cu̱u̱˜ o̱si có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ˈmaˋ é; jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ do cuǿøngˋ líˋ jǿørˉ o̱ˈguɨ cuǿøngˋ líˋ núrˉ o̱ˈguɨ cuǿøngˋ líˋ ngɨ́rˉ cajo̱. 21 Jo̱ dseángˈˉ jaˋ calɨˈiing˜ i̱ dseaˋ do faˈ catʉ́rˋ e jmóoˋbɨr jaléˈˋ ta˜ jngangˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ jo̱guɨ jaléˈˋ ta˜ dseaˋ láangˋ jo̱guɨ jaléˈˋ ta˜ ˈléeˊ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ jo̱guɨ jaléˈˋ ta˜ jmóoˋ ɨ̱ɨ̱ˋ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes